Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 4

Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner bidraget kvartalsvis på grundlag af de samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders periode.

Stk. 2 Bidraget beregnes ved at dividere det indbetalte ATP-bidrag i en forudgående periode med et fuldt ATP-bidrag for et kvartal, og multiplicere dette med det fastsatte kvartalsbidrag for Barsel.dk. Det fulde ATP-bidrag for et kvartal beregnes på grundlag af bidraget for en månedslønnet, jf. § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Beregningsperioden og den tilhørende forfaldsdag er angivet i bilag 2.