Bekendtgørelse om attestering ved privatpersoners udførsel af lægemidler § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 224 af 27. marts 2001

§ 3

Udstedelse af attester skal varetages af apotekeren selv eller en person, som apotekeren har bemyndiget hertil. Apotekeren kan kun bemyndige personer, der efter bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale kan ekspedere og kontrollere recepter.

Stk. 2 Efter udfærdigelse af en attest skal apoteket ved påstempling og underskrift af apotekeren eller en af apotekeren bemyndiget person på attesten bekræfte rigtigheden af de oplysninger, som fremgår af attesten.

Stk. 3 Apoteket skal sende en kopi af udstedte attester til Sundhedsstyrelsen.