Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 26

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2023

§ 26

Færdselstavler skal placeres i højre side af vejen i færdselsretningen, medmindre andet fremgår af efterfølgende bestemmelser. På motorveje og motortrafikveje med mere end én vognbane i færdselsretningen skal færdselstavler placeres ved begge sider af kørebanen.

Stk. 2 Færdselstavler kan i stedet for placering i vejside ophænges over kørebane. Sådanne tavler skal være placeret så højt, at de ikke indskrænker den fri højde over kørebanen.

Stk. 3 Placeres tavler over fortov eller cykelsti, eller hvor fodgængere hyppigt færdes, skal afstanden fra belægningsoverflade til underkant af tavle være mindst 2,2 m over fortov og mindst 2,3 m over cykelsti.

Stk. 4 På veje med tilladt hastighed på 60 km/h eller derover eller på veje med tæt trafik skal tavler placeres i en højde på mindst 1,5 m over vejen. Dette gælder dog ikke tavlerne A 75, D 15, D 16, N- og O-tavler samt P 11.

Stk. 5 På veje med tilladt hastighed under 60 km/h må følgende tavler ikke placeres lavere end 1,5 m over vejen:

  • 1) Advarselstavlerne bortset fra A 75 og A 92.

  • 2) Samtlige vigepligtstavler.

  • 3) Forbudstavlerne C 31-36, C 42 og C 51-59.

  • 4) Påbudstavlerne D 11,4-11,8, D 55 og D 56.

  • 5) Oplysningstavlerne E 11, E 15-17, E 22, E 31, E 37, E 39-45, E 55, E 56 og E 68,4.

Stk. 6 Hvor hastighedsbegrænsningen er 70 km/h eller derunder, skal variable tavler, når de er opsat hen over kørebanen, være placeret mindst 5 m over kørebanen målt til underkanten af tavlerne. Hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/h eller derover, skal tavler, når de er opsat hen over kørebanen, være placeret mindst 5,5 m over kørebanen målt til underkanten af tavlerne.

Stk. 7 Tavler må ikke opsættes, så det medfører dårlige oversigtsforhold, jf. § 32.

Stk. 8 Yderligere opstillingskrav kan være anført under de enkelte tavler.