Bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1134 af 13. oktober 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 66 af 14. januar 2022

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Området for ordningen
§ 1

I sager, hvori der er afsagt dom om ubetinget fængselsstraf for en grovere overtrædelse af straffeloven, hvor vold, psykisk vold, stalking, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, eller en seksualforbrydelse, kan forurettede efter anmodning underrettes om den dømtes første uledsagede udgang og løsladelse og om eventuel undvigelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Efter tilsvarende regler kan forurettede desuden efter anmodning underrettes, hvis gerningsmanden under afsoning og på institutionens område med institutionens viden medvirker i optagelserne til et tv- eller radioprogram produceret til udsendelse her i landet, hvori den pågældende har en fremtrædende rolle, eller i et portrætinterview i et dansk dagblad. Det samme gælder ved medvirken i optagelserne af et sådant tv- eller radioprogram eller interview uden for institutionens område i tilfælde, hvor institutionen har meddelt tilladelse til udgang med viden herom.

Stk. 2 Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis den dømte i stedet for ubetinget fængselsstraf er dømt til anbringelse efter straffelovens §§ 68, 69, 73 eller 74 a eller til forvaring efter straffelovens § 70.

Stk. 3 Underretning skal kun gives, hvis den dømte har været varetægtsfængslet før dom og ikke har været løsladt mellem dommens afsigelse og fuldbyrdelse.

Stk. 4 Underretning kan afslås, hvis væsentlige hensyn til den dømte taler for det.

Kapitel 2 Behandling af anmodningen
§ 2

Anmodning om underretning indgives til den politikreds, som behandler eller har behandlet straffesagen.

Stk. 2 Anmodningen kan indgives på et hvilket som helst tidspunkt og behandles i forlængelse af dens modtagelse hos politikredsen, dog således at der først skal tages stilling til anmodningen efter straffesagens endelige afslutning ved retten.

§ 3

Afgørelser efter denne bekendtgørelse træffes af politidirektøren.

Stk. 2 Politidirektørens afgørelser kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed.

§ 4

I medfør af § 14, stk. 2, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger finder § 13, stk. 2, i loven ikke anvendelse i forhold til den dømte, medmindre ganske særlige forhold taler herfor.

Kapitel 3 Underretningen
§ 5

Hvis den forurettede har anmodet herom, underrettes den forurettede om tidspunktet for den dømtes første uledsagede udgang og løsladelse, herunder eventuel prøveløsladelse eller benådning, samt om eventuel undvigelse.

Stk. 2 En afgørelse om strafafbrydelse eller om, at den dømte i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 78 midlertidigt eller for hele eller resten af straffetiden anbringes på hospital, i familiepleje, i egnet hjem eller institution, således at der kan ske uledsaget udgang uden særskilt tilladelse, sidestilles med uledsaget udgang, jf. stk. 1.

Stk. 3 Er den dømte dømt til anbringelse i hospital eller institution mv. efter straffelovens §§ 68, 69 eller 73, sidestilles ophør eller ændring af foranstaltningen, således at uledsaget udgang ikke længere kræver særskilt tilladelse, med løsladelse, jf. stk. 1.

Stk. 4 Er den dømte idømt en ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a, sidestilles afslutning af den dømtes ophold i en sikret afdeling med løsladelse, jf. stk. 1.

§ 6

Hvis den forurettede har anmodet herom, underrettes den forurettede endvidere, hvis gerningsmanden under de betingelser, der er nævnt i § 1, 2. og 3. pkt., medvirker i et tv- eller radioprogram eller portrætinterview. Den forurettede underrettes i den forbindelse om, i hvilket medie programmet eller portrættet forventes bragt, og i det omfang det er den underrettende myndighed bekendt, så vidt muligt endvidere om det forventede sendetidspunkt for tv- eller radioprogrammet eller det forventede udgivelsestidspunkt for portrætinterviewet.

§ 7

Er den forurettede afgået ved døden som følge af forbrydelsen, underrettes den forurettedes nære pårørende efter § 5, stk. 1, og § 6, hvis vedkommende har anmodet herom.

§ 8

Underretning vedrørende dømte, som er idømt en ubetinget fængselsstraf eller dømt til forvaring, foretages af kriminalforsorgen. Politidirektøren orienterer kriminalforsorgsområdet, hvor den dømte er placeret, hvis forurettede skal underrettes.

Stk. 2 Underretning vedrørende dømte, som er dømt til anbringelse efter straffelovens §§ 68, 69 eller 73, foretages af den statsadvokat, som efter straffelovens § 72, stk. 1, fører tilsyn med foranstaltningen. Politidirektøren orienterer hospitalet, afdelingen eller kommunen mv. og statsadvokaten, hvis forurettede skal underrettes. Hospitalet, afdelingen eller institutionen mv. giver straks statsadvokaten meddelelse, når overlægen eller kommunen første gang giver tilladelse til uledsaget udgang uden for institutionens område, og hvis den dømte undviger. Hospitalet, afdelingen eller institutionen mv. giver ligeledes straks statsadvokaten meddelelse, hvis gerningsmanden under de betingelser, der er nævnt i § 1, 2. og 3. pkt., medvirker i et tv- eller radioprogram eller portrætinterview.

Stk. 3 Underretning vedrørende dømte, som er dømt til anbringelse i en sikret institution som led i fuldbyrdelsen af en dom om ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a, foretages af den politikreds, som har behandlet straffesagen. Politidirektøren orienterer kommunen, hvis forurettede skal underrettes. Institutionen giver straks politikredsen meddelelse, når institutionen første gang giver tilladelse til uledsaget udgang, når tidspunktet for afslutningen af opholdet i den sikrede institution ligger fast, og hvis den dømte undviger. Institutionen giver ligeledes straks politikredsen meddelelse, hvis gerningsmanden under de betingelser, der er nævnt i § 1, 2. og 3. pkt., medvirker i et tv- eller radioprogram eller portrætinterview.

Stk. 4 Underretning vedrørende dømte, der løslades i forbindelse med straffedommens afsigelse, fordi straffen anses for udstået ved forudgående varetægtsfængsling, foretages af politikredsen på den mødende anklagers foranledning. Hvis forurettede har været til stede under domsafsigelsen, anses forurettede dermed for underrettet.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2017.

Stk. 2 For underretning i medfør af § 1, stk. 1, 1. pkt., finder bekendtgørelsen anvendelse på overtrædelser, der begås efter den 1. juli 2011.

Stk. 3 For underretning i medfør af § 1, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder bekendtgørelsen anvendelse på tv- og radioprogrammer, der optages efter den 1. juli 2013, og portrætinterview, der gives til danske dagblade efter den 1. juli 2013.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 823 af 26. juni 2013 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview ophæves.