Landsskatterettens kendelse af 14. september 2010 i sag 10-01924

Info
  • SKM2010.795.LSR

Resumé:

En anmodning om tilbagefordeling af erstatningsbeløb til de år, erstatningen vedrørte, blev ikke imødekommet.

Klagen skyldes, at klagerens anmodning om tilbagefordeling af erstatningsbeløb til de år, erstatningen vedrører, ikke er imødekommet.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2005

Personlig indkomst
Skattecentret har nægtet tilbagefordeling fra indkomståret 2008.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2006

Personlig indkomst
Skattecentret har nægtet tilbagefordeling fra indkomståret 2008.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2007

Personlig indkomst
Skattecentret har nægtet tilbagefordeling fra indkomståret 2008.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2008

Personlig indkomst
Skattecentret har nægtet tilbagefordeling til indkomstårene 2005, 2006 og 2007.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger
Ved brev dateret 26. marts 2010 foreslog SKAT at forhøje klagerens indkomst for indkomståret 2008 med 187.321 kr. Ændringen skyldtes en ny indberetning fra forsikringsselskabet G1 A/S foretaget den 4. september 2009.

Af brev dateret 29. februar 2008 fra G1 A/S til klageren fremgår følgende:

"Tak for lån af dit skattekort for 2008. Vi vil sætte 89.847,43 kr. ind på din konto om nogle dage - beløbet er ydelsen efter skat for perioden 20.02.2006 - 31.03.2008.

I bilaget kan du se, hvordan vi er kommet frem til beløbet.

Fremover sætter vi den månedlige ydelse ind på din konto den sidste hverdag i måneden."

Af bilag til brevet dateret 29. februar 2008 fremgår følgende:

"Vi har beregnet beløbet sådan:

 

20.02.2006 - 28.02.2006 dvs.

 

11/30 af 5.903,00  kr.

2.164,43 kr.

01.03.2006 - 31.03.2008 dvs.

 

25 mdr. af 5.903,00 kr.

147.575,00 kr.

 

 

Månedlig ydelse før skat

149.575,00 kr.

- 40 % skat

59.892,00 kr.

 

 

Sat ind på din konto

89.847,43 kr."

Af brev dateret 24. april 2008 til klageren fra G1 A/S fremgår følgende:

"Vi vil sætte 22.550,44 kr. ind på din konto - om nogle dage. Beløbet er ydelse efter skat for perioden 09.08.2005 - 19.02.2006.

I bilaget kan du se, hvordan vi er kommet frem til beløbet.

Fremover sætter vi den månedlige ydelse ind på din konto den sidste hverdag i måneden."

Af bilag til brevet dateret 24. april 2008 fremgår følgende:

"Vi har beregnet beløbet sådan:

 

 

09.08.2005 - 31.08.2005 dvs.

 

 

22/30 af 5.903,00 kr.

 

4.328,87 kr.

01.09.2005 - 31.01.2006 dvs.

 

 

5 mdr. af 5.903,00 kr.

 

29.515,00 kr.

01.02.2006 - 19.02.2006 dvs.

 

 

19/30 af 5.903,00

 

3.738,57 kr.

Måned ydelse før skat

 

37.582,44 kr.

- 40 % skat

 

15.032,00 kr.

 

 

 

Sat ind på din konto

 

22.550,44 kr."

SKAT modtog den 7. april 2010 en anmodning fra klageren om tilbagefordeling af erstatning.

Ved afgørelse dateret 18. juni 2010 nægtede SKAT klageren tilbagefordeling af erstatning.

SKATs afgørelse
SKAT har nægtet tilbagefordeling af erstatning fra indkomståret 2008 til indkomstårene 2005-2007.

SKAT har anført, at der ifølge administrativ praksis efter anmodning kan gives tilladelse til tilbagefordeling af indkomstskattepligtige indtægter fra det år, hvori indtægterne er retserhvervet, til de år som de vedrører. SKAT har henvist til, at det af Ligningsvejledning, afsnit A.B.1.1 fremgår, at anmodning om tilbagefordeling må være indgivet inden udgangen af det kalenderår, der følger efter det indkomstår, hvori udbetaling/endelig retserhvervelse har fundet sted

Det er SKATs opfattelse, at klageren ikke opfylder betingelserne for at tillade tilbagefordeling, da fristen for anmodning om tilbagefordeling udløb den 31. december 2009 og klageren erhvervede endelig ret til erstatningerne ved udbetalingerne den 29. februar 2008 og den 24. april 2008.

Det er SKATs opfattelse, at den omstændighed at indberetningen fra forsikringsselskabet først skete i 2009, ikke kan ændre på tidspunktet, hvor klageren fik kendskab til erstatningerne.

Klagerens påstand og argumenter
Klageren har fremsat påstand om tilbagefordeling af erstatning fra indkomståret 2008 til indkomstårene 2005-2007.

Til støtte for den fremsatte påstand har klageren anført, at han ikke var klar over, at han selv skulle sørge for at få indkomsten fordelt på de respektive indkomstår, og at han først fandt ud af dette, da han modtog brevet dateret den 26. marts 2010 fra SKAT. Det er klagerens opfattelse, at han ikke har haft mulighed for at ansøge, før fristen udløb den 31. december 2009.

Klageren har desuden anført, at han kunne have ansøgt rettidigt, hvis forsikringsselskabet havde indberettet rettidigt, idet han i så fald var blevet gjort opmærksom på problemet tidligere. Klageren har i den forbindelse anført, at fristen for indberetning fra tredjemand vedrørende indkomståret 2008 var den 20. januar 2009.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
A-indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af den pågældende indtjeningsperiode, indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, er beløbet dog indkomstskattepligtigt på dette tidspunkt, jf. § 20, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1247 af 11. december 2009 (kildeskattebekendtgørelsen).

Det lægges til grund, at udbetaling til klageren fandt sted i indkomståret 2008, og at klageren erhvervede endelig ret til erstatningen ved udbetalingerne i indkomståret 2008, hvorfor erstatningen skal medregnes ved indkomstopgørelsen for indkomståret 2008.

Skattemyndighederne kan efter anmodning give tilladelse til tilbagefordeling af indkomstskattepligtige indtægter fra det år, hvori indtægterne er retserhvervet, til de år, som de vedrører, under forudsætning af, at indtægterne ikke hidrører fra udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette fremgår af Ligningsvejledning 2010-1, afsnit A.B.1.1. Ved behandlingen af anmodninger om tilbagefordeling er der fastsat følgende retningslinjer i Ligningsvejledning 2010-1, afsnit A.B.1.1:

"1. Anmodning om tilbagefordeling må være indgivet inden udgangen af det kalenderår, der følger efter det indkomstår, hvori udbetaling/endelig retserhvervelse har fundet sted.

2. Ansøgeren må godtgøre, at indtægten vedrører de indkomstår, hvortil den ønskes henført til beskatning. Hvor dette findes mest praktisk, kan skattemyndigheden dog selv fremskaffe de nødvendige oplysninger ved direkte henvendelse til vedkommendes arbejdsgiver, sociale myndigheder mv.

3. Der kan ikke meddeles tilladelse til udskydelse af beskatning af indtægt til senere indkomstår end det, for hvilket indtægten efter gældende regler skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

4. Tilbagereguleringen skal være af væsentlig økonomisk betydning for ansøgeren. Denne betingelse anses i almindelighed for opfyldt, når den skattemæssige nettobesparelse ved den ønskede tilbageregulering kan opgøres til ca. 1 pct. af ansøgerens skattepligtige indkomst i det indkomstår, for hvilket den skattepligtige indkomst begæres nedsat. Nettobesparelsen skal dog udgøre mindst 1.000 kr. Betingelse skal forstås på den måde, at det ikke udelukkende er en skattemæssig besparelse, som kan føre frem til tilladelse til tilbagefordeling. 1. punktum i betingelse 4 er reglen og 2. punktum mv. er eksempel på, at man anser betingelsen i 1. punktum for opfyldt. Det betyder med andre ord, at hvis den skattemæssige nettobesparelse er på 1 % af den skattepligtige indkomst i retserhvervelsesåret og minimum 1.000 kr. vil betingelsen være opfyldt, men det udelukker ikke, at man kan opnå tilbagefordeling af andre årsager, herunder hvis man kan få mere boligsikring i det pågældende år. Man må se på den enkelt konkrete sag, og hvis man fx som i det tidligere rejste eksempel kan få noget mere boligsikring i udbetalingsåret, så må man kræve dokumentation for, at tildelingen af boligsikring vedrørende de tidligere tildelingsår bliver genoptaget, og at der bliver tilbagebetalt for meget udbetalt støtte der er modtaget i disse år eller, at det dokumenteres at den pågældende slet ikke har modtaget boligsikring for de år, hvortil tilbagefordelingen af indkomsten sker. På tilsvarende måde hvis der er tale om SU eller anden støtte. SKAT skal med en tilladelse således ikke understøtte, at der bliver tænkt i reglerne på andre områder.

5. Ansøgninger om fordeling af lønefterbetalinger, der er erhvervet i medfør af ny kollektiv lønoverenskomst eller tilsvarende reguleringer af tjenestemandslønninger, kan ikke imødekommes. Lønefterbetaling i medfør af forfremmelse, tildeling af personligt tillæg eller lignende vil derimod kunne tillades tilbagefordelt, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. I SKM2008.1026.LSR fandt Landsskatteretten, at en tidligere kommunalt ansat, som blev ansat i SKAT kunne tilbageføre indkomst til beskatning i tidligere år. Indkomsten var modtaget, fordi vedkommende var gået over på statens overenskomst med tilbagevirkende kraft."

Landsskatteretten lægger til grund, at erstatningen vedrører indkomstårene 2005-2008.

Landsskatteretten bemærker, at klageren fik besked om udbetaling af beløbene ved breve dateret 29. februar 2008 og 24. april 2008, og at klagerens anmodning om tilbagefordeling blev modtaget i SKAT den 7. april 2010.

Fristen for anmodning om tilbagefordeling fra indkomståret 2008 udløb den 31. december 2009. Fristen for anmodning om tilbagefordeling af erstatningen fra indkomståret 2008 til indkomstårene 2005-2007 var således udløbet ved SKATs modtagelse af klagerens anmodning om tilbagefordeling, og det er derfor med rette, at SKAT har nægtet klageren tilbagefordeling. At forsikringsselskabet først foretog indberetning den 4. september 2009, kan ikke ændre herved, idet forhøjelsen blev varslet af SKAT inden for fristen i skatteforvaltningslovens § 26.

Landsskatteretten stadfæster herefter afgørelsen.