Landsskatterettens kendelse af 09. maj 2011 i sag 11-01041

Info
  • SKM2011.425.LSR

Resumé:

En non-profit-virksomhed, der er godkendt som matrikelløst aflastningstilbud for 39 børn / unge for hver 69 døgn pr. år, blev under henvisning til det oplyste om pleje- og behandlingsbehovet hos de børn og unge, der er visiteret til tilbuddet, normeringen og den bistand, der ydes af personalet, samt institutionens virke ikke anset for at opfylde forudsætningerne for afgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, litra a, om fritagelse for afgift af køretøjer, der af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner anvendes til befordring af egne beboere eller personer, der er visiteret til institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder.

Klagen skyldes, at SKAT har nægtet at imødekomme anmodning om fritagelse for registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, litra a.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger
H1 ApS (selskabet) har indgivet ansøgning til Motorcentret om afgiftsfritagelse ved indkøb af køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, litra a.

Selskabet er en non-profit-virksomhed, der er godkendt af kommunen som matrikelløst aflastningstilbud for 39 børn / unge for hver 69 døgn pr. år svarende til i alt 2.691 døgn pr. år.

Institutionen er en aflastningsinstitution på linie med regionens øvrige aflastningstilbud og er alene særlig derved, at institutionen er en matrikelløs institution, der tager handicappede børn og unge med på oplevelses- og aktivitetsture.

Institutionen er godkendt efter servicelovens § 142, stk. 5, om opholdssteder for børn og unge, § 144 om private botilbud og § 107 om midlertidige ophold.

Institutionen henvender sig primært til børn og unge, som kan fungere under varierende sociale og kulturelle forhold.

Institutionens bestyrelse består af lederen samt 2 forældre til børn / unge samt 2 ansatte.

Det er oplyst, at institutionen for tiden bruges af 20 børn og unge i alderen 10 - 22 år, der er visiteret til institutionen af deres respektive kommuner.

Disse børn og unge er typisk tilknyttet selskabet 10 - 12 weekends og nogle dage i ferierne.

Konceptet bag selskabet bygger på, at børnene / de unge skal opleve forøget livskvalitet gennem sociale relationer, kulturelle og nye udfordringer i weekender og skoleferier. Hovedvægten ligger på det socialfaglige arbejde, hvor selskabet giver individuel socialfaglig støtte til børnene / de unge.

Selskabet deler deltagerne op i hold, så turene kan fungere optimalt i forhold til interesser, sociale relationer, personale m.m.

Turene bliver tilrettelagt så alle kan deltage, uanset handicap. Dog vil det være sådan, at det på nogle af turene er et krav, at børnene og de unge er selvhjulpne. Nogle af brugerne er kørestolsbrugere og kræver hjælp i dagligdagen, mens andre er mere selvhjulpne.

Selskabets personale omfatter 22 personer: 1 leder, 11 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 3 lærere, 1 ergoterapeut, 1 fysioterapeut samt 4 medhjælpere.

Der er i forbindelse med sagens behandling ved motorcentret modtaget en anonymiseret oversigt over de nuværende brugere og deres handicaps. Det fremgår heraf, at der ved udfærdigelsen af oversigten var tilknyttet 24 børn og unge, hvoraf 15 er anført at være selvhjulpne, 1 er anført at være delvis selvhjulpen og 3 er anført som helt eller delvis afhængige af kørestole. Det er anført, at 2 børn er adopteret med deraf følgende "udfordringer", og at 3 børn og unge har andre handicaps.

Selskabet har endvidere i forbindelse med et møde på Motorcentrets kontor oplyst, at der udover det anførte personale også er 6 medhjælpere, der har praktisk erfaring fra andre institutioner med den type børn og unge, som selskabet har i aflastning.

Det blev ved mødet oplyst, at børnene / de unge kan være tilknyttet selskabet, så længe de er hjemmeboende, og at de unge herefter ofte kommer til at bo i bofællesskaber eller andre boliger med en vis overvågning.

Det er i forbindelse med sagens behandling ved Motorcentret oplyst, at det primære arbejde er vedligeholdelse og udvikling af funktioner hos børnene og de unge, der alle er plejekrævende, og at der til at foretage plejen i form af madlavning, sonderensning, bleskift m.v. fortrinsvis er ansat socialpædagoger.

Det er også oplyst, at selskabet på deres ture rundt om i landet, som de er af sted på 2 gange om måneden, benytter feriecentre, som har faciliteter til at tage imod børnene og de unge fra selskabet. Der er i den forbindelse udleveret en oversigt over 9 steder, der er benyttet i ansøgningsåret.

Det er oplyst, at selskabet i nødvendigt omfang medbringer hjælpemidler som lifte, badesenge, toiletstole m.v.

SKATs afgørelse
Motorcenteret har nægtet at imødekomme anmodningen om afgiftsfritagelse.

Motorcenteret har ikke anset institutionen som "en lignende institution" i relation til fritagelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, litra a.

Det fremgår af den sagsfremstilling, der udsendt til selskabet sammen med den påklagede afgørelse, at motorcentret har vurderet, at hovedparten af børnene og de unge, som er tilknyttet institutionen, ikke er handicappede eller syge på en sådan måde, at det medfører, at de har behov for intensiv og konstant pleje. Heller ikke, at de er pleje- og behandlingskrævende på samme måde som plejehjemsbeboere, der er ude af stand til at klare sig i egne hjem. Det er herved bemærket, at børnene / de unge er i stand til at deltage i ture her i landet og i udlandet.

Der er dels lagt vægt på de aktiviteter, der foregår i selskabets regi, dels på længden af børnenes og de unges ophold samt på personalets sammensætning.

Det er herved bemærket, at aktiviteterne er af socialfaglig karakter, og at børnene / de unge er tilknyttet i kortere perioder, i alt 69 døgn om året for en fuldtidsplads, og at der kun i begrænset omfang er ansat plejepersonale.

Motorcentret har på denne baggrund ikke fundet, at de arbejdsopgaver, der foregår, er af en karakter, der kan sidestilles med den pleje og behandling, der bliver givet på plejehjem og ældrecentre.

Selskabets påstand og argumenter
Selskabet har nedlagt påstand om, at ansøgningen om afgiftsfritagelse skal imødekommes.

Selskabet har til støtte herfor anført, at henvisningen til retspraksis er fejlagtig, da målgruppe og formål ikke er lignende, og at SKAT slet ikke har taget stilling til de oplysninger, der er givet for selskabets målgruppe, der oftest har et medfødt fysisk eller psykisk handicap eller en skade, der er sket på barnet i de tidlige leveår.

Selskabet har også anført, at der ikke er taget stilling til, at selskabet primært arbejder med vedligeholdelse og udvikling af funktioner hos børn og unge, der alle er plejekrævende.

Det er i den forbindelse særligt bemærket, at de børn og unge, der benytter tilbuddet, er børn og unge, hvis forældre har valgt at have barnet / den unge boende hjemme med tilknyttet aflastning i selskabet, som er viseret af en sagsbehandler på grund af barnets / den unges handicap.

Til sammenligning med plejehjem, hvor beboere ikke kan klare sig selv, er der tale om børn og unge, der heller ikke ville kunne klare sig selv i hjemmet uden deres forældre. Forældrene har alle tabt arbejdsfortjeneste, så de kan være i hjemmet efter endt skoledag på et særligt tilrettelagt skoletilbud.

Disse børn / unge kan ikke flytte i eget hjem, men på et plejehjems-lignende tilbud.

Børnene / de unge, der visiteres til selskabet, kan kun komme på tur i ind- og udland på grund af faglige og kompetente personalegrupper, som arbejder tværfagligt sammen.

Disse børn og unge ydes hjælp og pleje i døgnets 24 timer. Det være sig ved toiletbesøg, ved medicingivning, når de får sondemad og når et udadreagerende barn / ung skal afskærmes. Bleskift, hjælp til den unge pige, som har sin menstruation m.v.

Alt, hvad der falder naturligt i løbet af dagen, skal børnene / de unge have støtte, vejledning og pleje til.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Køretøjer, som det her omhandlede, kan efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, litra a, fritages for afgift, når køretøjet "af et plejehjem, ældrecenter og lignende institutioner, eventuelt med reduceret sædeantal, anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder."

Det er ikke ved det oplyste om pleje- og behandlingsbehovet hos de børn og unge, der er visiteret til H1 ApS, normeringen og den bistand, der ydes af personalet, samt institutionens virke tilstrækkelig dokumenteret, at forudsætningerne for afgiftsfritagelse i henhold til bestemmelsen kan anses for opfyldt.

Der er derfor ikke grundlag for at ændre afgørelsen om, at fritagelse for registreringsafgift ved indkøb af køretøj til institutionen er nægtet.

Den påklagede afgørelse stadfæstes.