Højesterets kendelse af 30. august 2019 i sag 16/2019

Info

Resumé:

Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at fristoverskridelsen ikke kunne tilregnes T, og anken blev derfor ikke admitteret


T og dennes forsvarer var til stede ved et retsmøde i byretten den 14. juni 2018, hvor en straffesag mod T blev optaget til dom. T blev i den forbindelse gjort bekendt med tidspunktet for domsafsigelsen (den 21. juni 2018) og med reglerne om anke. Ved dom afsagt den 21. juni 2018 uden afholdelse af retsmøde blev T dømt i sagen. Den 3. juli 2018 fremsendte byretten digitalt en udskrift af dommen til T og forsvareren og fremsendte samtidig en ankevejledning til T. Den 6. juli 2018 ankede T byrettens dom til landsretten, som afviste anken som for sent indgivet.


Højesteret udtalte, at T’s anke skulle have været iværksat inden 14 dage efter dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 904, stk. 1, dvs. den 5. juli 2018. Idet der under de foreliggende omstændigheder ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at fristoverskridelsen ikke kunne tilregnes T, blev anken ikke admitteret.
 

Landsretten var nået til samme resultat.