Højesterets kendelse af 29. november 2018 i sag BS-16589/2018-HJR

Info

Resumé:

Det forhold, at der i Belgien verserede en sag om rette værneting, udelukkede ikke, at isoleret bevisførelse i form af syn og skøn kunne imø­dekommes


Sagen angik, om Ecco Prints begæring om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn i en tvist mellem Ecco Print og Hybrid Software kunne tages til følge. Hybrid Software havde protesteret mod begæringen og henvist til, at Hybrid Soft­ware havde anlagt sag mod Ecco Print i Belgien, og at appeldomstolen i Belgien endnu ikke havde truffet afgørelse om, hvorvidt rette værneting var i Belgien.


Højesteret fandt, at Bruxelles I-forordningen ikke udelukker, at isoleret bevisførelse i form af syn og skøn efter retsplejeloven kan imø­dekommes, selv om en ret i en anden stat er kompetent til at påkende sagens re­alitet efter Bruxelles I-forordningen, eller der verserer en sag herom i en ret i en anden stat.


Idet Højesteret tiltrådte, at der var risiko for, at beviser kunne gå tabt, såfremt der ikke blev gennemført syn og skøn, var der ikke i medfør af Bruxelles I-forordningen grundlag for at afvise Ecco Prints anmodning om isoleret bevisoptagelse.

Landsretten var nået til samme resultat.