Højesterets kendelse af 29. marts 2019 i sag BS-30204/2018-HJR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Byrettens afgørelse om afslag på genoptagelse af en faderskabssag kunne ikke kæres uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.


Byretten havde afvist A’s anmodning om genoptagelse af en faderskabssag. A kærede kendelsen til landsretten, som afviste kæremålet med henvisning til retsplejelovens § 389 a. Det følger af bestemmelsen, at kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, ikke kan kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.


Højesteret tiltrådte, at afgørelsen om afvisning af anmodningen om genoptagelse af faderskabssagen vedrørte sagens forberedelse. Kære krævede derfor Procesbevillingsnævnets tilladelse. Da en sådan ikke forelå, var kæremålet afvist med rette.


Landsretten var nået til samme resultat.