Højesterets kendelse af 28. juni 2022 i sag 102/2021

Print

Relaterede love

Retsplejeloven
Færdselsloven

Relaterede retsområder

EU-ret
Færdselsret
Strafferet

Resumé

Ikke forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i sag om beslaglæggelse af bil med henblik på tredjemandskonfiskation


B, som er A’s ægtefælle, blev den 5. april 2021 sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at have kørt mindst 103 km/t i et område med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Bilen blev samtidig beslaglagt med henblik på konfiskation efter færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt.

Bilens ejer er Nordania Finans A/S, som har leaset den til Volvo Car Denmark A/S, som har videreleaset bilen til First Rent A Car A/S, der er en del af Hertz Franchise, som har udlånt bilen til A.


Beslaglæggelsen blev godkendt og opretholdt af såvel byretten som landsretten.


Spørgsmålet for Højesteret var, om der skulle ske præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen om forholdet mellem færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt., og artikel 17 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder, hvilket hverken byretten eller landsretten fandt grundlag for.


Højesteret fastslog, at EU-Domstolen som udgangspunkt har kompetence til at besvare præjudicielle spørgsmål af den ovenfor nævnte karakter, men at det danske EU-forbehold på området for retlige og indre anliggender (retsforbeholdet) er til hinder for, at der sker præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen i den foreliggende sag. 

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%