Højesterets kendelse af 27. juni 2022 i sag BS-26522/2021-HJR

Print

Relaterede love

Retsplejeloven
Aftaleloven

Relaterede retsområder

Procesret

Resumé

Det selskab, der i sagsportalen var indtastet som sagsøgt, blev anset for sagsøgt i sagen, men tilladt ændret til et andet selskab


A pådrog sig i 2015 en arbejdsskade og var på skadestidspunktet ansat som rengøringsassistent i Compass Group Danmark. Van Ameyde Denmark ApS behandlede som skadesbehandlingsselskab arbejdsskadesagen for Compass Group Danmark.


I maj 2020 anlagde A ved sin advokat sag gennem domstolenes digitale sagsportal (minretssag.dk) med påstand om bl.a. godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Af de indtastede oplysninger i sagsportalen fremgik, at Van Ameyde Denmark var sagsøgt, men ifølge et dokument, der samme dag blev publiceret på sagsportalen som ”Suppl. sagsoplysninger” og betegnet ”Stævning”, var sagen anlagt mod ”Compass Group Danmark A/S repræsenteret ved Van Ameyde Denmark ApS”.


Sagen angik, om det var Compass Group Danmark eller Van Ameyde Denmark, der skulle anses for sagsøgt. Skulle Van Ameyde Denmark anses for sagsøgt, angik sagen endvidere, om A kunne ændre betegnelsen for sagsøgte til Compass Group Danmark.


Højesteret fandt, at Van Ameyde Denmark måtte anses for sagsøgt i sagen. Efter en konkret vurdering tillod Højesteret imidlertid på sagsportalen at ændre sagsøgte fra Van Ameyde Denmark til Compass Group Danmark.

Landsretten var kommet til et andet resultat. 

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%