Højesterets kendelse af 26. juni 2018 i sag 15/2018

Info

Resumé:

Et processkrift i en sag om konkurskarantæne var ikke lovligt forkyndt, da dokumentet ikke forinden eller efterfølgende var blevet sendt eller overdraget


Sagen angik, om der var sket lovlig telefonforkyndelse af et processkrift over for A i en sag, hvor Sø- og Handelsretten havde pålagt A konkurskarantæne.

Forkyndelsesblanketten og blankettens bagside var ikke blevet udfyldt ud over, at det fremgik, at A’s identitet var kontrolleret, og at han måtte antages at have forstået samtalen.


Højesteret lagde efter det oplyste til grund, at det forkyndte dokument ikke forinden eller efterfølgende var blevet sendt eller overdraget til A. Højesteret tiltrådte herefter, at der ikke var sket lovlig telefonforkyndelse. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at A efter det oplyste under telefonsamtalen sagde, at han ikke ønskede "nogen papirer" og ikke oplyste en adresse i udlandet.


Landsretten var nået til samme resultat.