Højesterets kendelse af 25. april 2018 i sag 28/2017

Info

Resumé:

Et vederlag fra en panthaver for kurators arbejde med realisation af et virksomhedspant skulle indgå som et aktiv i et konkursbo


Sagen angik, om et vederlag fra en panthaver for kurators arbejde med realisation af et virksomhedspant var et sådant aktiv i konkursboet, at statskassens og virksomhedspanthaverens sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved boets behandling skulle reduceres med dette aktiv.


Højesteret vurderede, at vederlaget var en indtægt i boet, og at det derfor skulle indgå som et aktiv i bomassen. Højesteret fastslog også, at behandlingen af et konkursbo som udgangspunkt skal finansieres af boets midler, og at den sikkerhed, som statskassen og virksomhedspanthaveren har stillet, kun dækker i det omfang, der ikke er aktiver i boet til at dække boets underskud inden for den samlede sikkerhedsstillelse. Den stillede sikkerhed skulle derfor reduceres med et beløb svarende til vederlaget for kurators arbejde med realisationen af virksomhedspantet.


Landsretten var kommet til det samme resultat.