Højesterets kendelse af 22. september 2014 i sag 15/2014

Info
  • Relaterede retsområder:

  • EU-ret

Resumé:

Højesteret har besluttet at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen om det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder

 

Sagen drejer sig om fratrædelsesgodtgørelse og forskelsbehandling på grund af alder. Da A var 60 år, blev han afskediget. Selv om han havde været ansat i mange år, fik han ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelse. Arbejdsgiveren begrundede dette med, at det følger af funktionærloven, at arbejdstageren ikke har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis han – som det var tilfældet for A – er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Under behandlingen af sagen blev der bl.a. rejst spørgsmål om, hvorvidt nægtelse af at betale godtgørelse til A kunne være i strid med det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

 

Sagen blev hovedforhandlet i Højesteret den 16. juni 2014 og derefter optaget til afgørelse. Den 24. juni 2014 besluttede Højesteret at genoptage forberedelsen af sagen, og den 15. august 2014 besluttede Højesteret, at der skal forelægges spørgsmål for EU-Domstolen om det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

Højesteret har den 22. september 2014 afsagt kendelse om forelæggelse for EU-Domstolen.