Højesterets kendelse af 16. april 2021 i sag BS-49396/2020-HJR

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Der var ikke grundlag for at ændre afgørelsen om salær til beskikket advokat


Sagen angik fastsættelse af salær til A’s advokat i en civil sag, hvor advokaten var beskikket for så vidt angik sagens påstand 1.


Der var mellem parterne enighed om, at sagsværdien for påstand 1 udgjorde 5 mio. kr.


A’s advokat blev i byretten tilkendt et salær på 100.000 kr. med tillæg af moms for sagens påstand 1. Salærafgørelsen blev efterfølgende stadfæstet af landsretten.


Højesteret udtalte, at der efter retsplejelovens § 334, stk. 2, tilkommer den beskikkede advokat et pas¬sende salær samt godtgørelse for udlæg.


Højesteret bemærkede i den forbindelse, at det ved Højesterets kendelse i UfR 1999.1414/2 og i senere sager er fastslået, at salær til en beskikket advokat i en civil sag i overensstemmelse med mangeårig praksis bør fastsættes med udgangspunkt i de vejledende salærtakster, der anvendes ved fastsættelsen af sagsomkostninger, men således, at der tillige kan tages hensyn til det opnåede resultat, sagens beskaffenhed og arbejdets omfang.


Efter en samlet vurdering fandt Højesteret ikke tilstrækkeligt grundlag for at ændre salærafgørelsen.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.