Højesterets kendelse af 15. april 2020 i sag 18/2020

Info

Resumé:

Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af en tiltalt, der i landsretten var dømt for bl.a. ulovlig våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder, var opfyldt

Sagen angik, om der var grundlag for varetægtsfængsling af en tiltalt under Højesterets behandling af en ankesag, hvor tiltalte i landsretten bl.a. var fundet skyldig i på sin moders bopæl under skærpende om­stæn­digheder at have besiddet en pistol med tilhørende to magasiner isat fem patroner.

Højesteret fandt, at hensynet til retshåndhævelsen efter krimina­li­te­tens karakter og grov­hed gjorde det på­­krævet, at tiltalte fortsat var varetægtsfængslet. Varetægtsfængslingens øjemed kunne ikke opnås ved mindre indgribende foran­stalt­ninger, herunder ved meldepligt til politiet.

Selv om tiltalte havde været frihedsberøvet siden den 27. februar 2019, fandtes fortsat varetægts­fængsling under hensyn til den straf, han kunne forventes idømt, ikke at være i strid med de proportio­nali­tets­hen­syn, der er nævnt i retsplejelovens § 762, stk. 3. Herefter, og da proportionalitetshensyn ikke i øvrigt talte imod fortsat varetægtsfængsling, bestemte Højesteret, at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet.