Højesterets kendelse af 14. juni 2012 i sag 316/2011

Info

Resumé:

Ejerpantebrev kan transporteres til tvangsauktionskøber

Opnår et ejerpantebrev ikke dækning på tvangsauktion, kan den nye ejer forlange ejerpantebrevet slettet efter retsplejelovens § 581, stk. 1, men der er ikke noget til hinder for, at den nye ejer i stedet får ejerpantebrevet tiltransporteret til brug for eventuelle fremtidige pantsætninger.

Landsretten var nået til samme resultat.