Højesterets kendelse af 12. december 2019 i sag BS-37251/2019-HJR

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende provisionskrav kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen angår navnlig, om B er berettiget til kompensation for provision mistet som følge af ferieafholdelse, herunder hvordan en sådan eventuel kompensation skal beregnes.


Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.


Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.