Højesterets kendelse af 11. maj 2015 i sag 14/2015

Info

Resumé:

Anklagemyndighedens kontraanke skulle ikke begrænses til forhold, som var omfattet af Ts anke

 

På ankefristens sidste dag ankede T byrettens dom til landsretten med påstand om formildelse. Anklagemyndigheden kontraankede dommen til domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt til skærpelse.

 

T påstod anklagemyndighedens kontraanke afvist med henvisning til, at hans anke inden for 14 dage efter dommens afsigelse alene vedrører strafudmålingen, og at anklagemyndigheden under disse omstændigheder er afskåret fra at iværksætte anke, der også omfatter spørgsmålet om skyld, efter udløbet af 14 dage efter dommens afsigelse.

 

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at begrænse anklagemyndighedens mulighed for at kontraanke til skade for T til alene at vedrøre strafudmålingen i tilfælde, hvor Ts anke ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for Ts skyld.

Da anklagemyndighedens kontraanke var iværksat inden for kontraankefristen blev Ts påstand om afvisning ikke taget til følge.

 

Højesteret stadfæstede landsrettens dom.