Højesterets kendelse af 09. januar 2020 i sag Sag BS-21847/2019-HJR

Info

Resumé:

Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde kæretilladelse


Sagen angik, om As kære til landsretten kunne tillades, selv om kærefristen var overskredet. Som begrundelse for ansøgningen om tilladelse til at kære var anført bl.a., at As tidligere advokat ikke kunne anses for at have modtaget kendelsen, idet sagen ikke fremgik af hans sagsoversigt på sagsportalen. Subsidiært blev det anført, at As tidligere advokats adfærd var udtryk for uvillighed til fortsat at behandle sagen. Det blev desuden anført, at byretten havde oplyst over for A, at kendelsen var kæret, og at der i øvrigt burde anlægges en lempeligere vurdering, fordi der var tale om en sag om konkurskarantæne.


Højesteret fandt, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at kære trods fristens overskridelse undtagelsesvis burde tillades. Højesteret bemærkede bl.a., at kendelsen var gjort tilgængelig på sagsportalen, og at As advokat var adviseret herom pr. mail.


Landsretten var kommet til samme resultat.