Højesterets kendelse af 08. september 2020 i sag BS-22542/2020-HJR

Info

Resumé:

Editionsbegæringer ikke taget til følge, da dokumenterne ikke var i modpartens besiddelse


I forbindelse med en patentsag anmodede Novozymes A/S om, at Danisco US Inc. blev pålagt at fremlægge en række dokumenter, som skulle belyse Daniscos viden om Novozymes’ tidligere patentansøgninger.


Novozymes havde for Højesteret fremsat fem påstande om partsedition, hvoraf påstand 3 ikke havde været fremsat for landsretten. Højesteret tillod den nye påstand fremsat, da påstanden havde nær sammenhæng med Novozymes’ øvrige påstande, og da Danisco i skriftvekslingen havde haft lejlighed til at forholde sig til påstanden.


Danisco oplyste, at selskabet ikke længere havde adgang til mails og andre dokumenter fra den relevante periode (2011-2012), da selskabet i den mellemliggende periode havde skiftet it-systemer.


Højesteret fandt ikke anledning til at tilsidesætte Daniscos oplysninger og fandt herefter, at der ikke var grundlag for at pålægge Danisco at fremlægge de efterspurgte dokumenter mv. Højesteret bemærkede i øvrigt, at dele af editionsbegæringen i påstand 1 angik mails og andre dokumenter sendt af eller til en bredere, unavngiven kreds af medarbejdere i Danisco til brug for en undersøgelsesmæssigt præget gennemgang, og at dele af begæringerne i påstand 1, 4 og 5 angik oplysninger, der ikke var fæstet til bestemte dokumenter.

Højesteret stadfæstede på den baggrund landsrettens kendelse for så vidt angik Novozymes’ påstande 1, 2, 4 og 5 og tog ikke Novozymes’ påstand 3 til følge.