Højesterets kendelse af 07. juli 2022 i sag 21/2022

Print

Relaterede love

Retsplejeloven
Udlændingeloven
Hjemrejseloven

Relaterede retsområder

Procesret
Udlændingeret

Resumé

Der kunne ske varetægtsfængsling efter dom efter hjemrejselovens § 15


U blev i januar 2022 idømt fængsel i 10 måne­der for gentagne overtrædelser af sin opholdspligt. Han valgte at modtage dommen. Byretten afsagde efter dommen kendelse om, at U skulle forblive varetægts­fængslet, indtil straffuldbyrdelse kunne iværksættes i medfør af hjemrejselovens § 15.


U kærede afgørelsen til landsretten, der stadfæstede byrettens kendelse.


Sagen for Højesteret angik, om der var hjemmel i hjemrejselovens § 15 til varetægtsfængsling efter dom, og indtil straffuldbyrdelse kunne iværksættes.


Det følger af hjemrejselovens § 15, stk. 2, at retsplejelovens bestemmelser om varetægtsfængsling, herunder retsplejelovens § 769, stk. 1, der muliggør varetægtsfængsling efter dom, i øvrigt finder anvendelse. 


Højesteret udtalte herefter, at der i medfør af hjemrejselovens § 15 også kan ske varetægts­fængsling efter endelig dom, når betingelserne i § 15, stk. 1, er opfyldt.


Da betingelserne i hjemrejselovens § 15, stk. 1, var opfyldt i den konkrete sag, og da varetægtsfængslingen var i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, kunne U varetægtsfængsles efter dom, og indtil straffuldbyrdelse kunne iværksættes.


Landsretten var nået til samme resultat. 

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%