Højesterets kendelse af 06. juli 2022 i sag 57/2021

Print

Relaterede love

Retsplejeloven

Relaterede retsområder

Procesret

Resumé

Kære iværksat rettidigt ved kæremeddelelse, der blev fulgt op af egentligt kæreskrift


MobilePay Denmark fremsendte den 9. september 2020 et brev til skifteretten. Af brevet fremgik bl.a., at skifteretten ved kendelse af 26. august 2020 havde pålagt MobilePay Denmark at udlevere en række oplysninger til konkursboet, og at skifterettens editionskendelse kæredes, samt at kæreskrift ville blive fremsendt. Den 15. september 2020 blev brevet fulgt op af et kæreskrift.  


Højesteret bemærkede, at brevet af 9. september 2020 ikke opfyldte alle krav til et kæreskrift, da det ikke indeholdt en påstand. Efter sagens karakter og parternes påstande for byretten var der imidlertid ikke rimelig tvivl om, at MobilePay Denmark med kæren ønskede at opnå ikke at blive pålagt edition.


Højesteret fandt under disse omstændigheder ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering, hvorefter kæren var iværksat rettidigt, da brevet den 15. september 2020 blev fulgt op af et egentligt kæreskrift, der opfyldte retsplejelovens krav.


Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse. 

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%