Højesterets dom af 31. marts 2015 i sag 196/2013

Info

Resumé:

Salgssum på 152,5 mio. kr. ved afståelse af aktier skulle beskattes som udbytte

 

Aktionærerne i et færøsk holdingselskab, Holdingselskab 1, solgte i 2005 alle deres aktier i holdingselskabet til et nyetableret holdingselskab, Holdingselskab 2, som de ejede med samme ejerandele som i Holdingselskab 1. Af købesummen på 250 mio. kr. blev 97,5 mio. kr. indskudt i Holdingselskab 2 som apportindskud, og af de resterende 152,5 mio. kr. blev 55 mio. kr. betalt kontant i 2005, og der blev indgået en låneaftale om de resterende 97,5 mio. kr., som skulle afdrages over 10 år. Den kontante udbetaling på 55 mio. kr. blev finansieret ved et banklån på 40 mio. kr. og ved et lån fra Holdingselskab 1 på 15 mio. kr. I 2006 blev det besluttet at fusionere Holdingselskab 1 og Holdingselskab 2 med virkning fra 1. januar 2006 med førstnævnte selskab som det fortsættende selskab, hvorefter aktionærerne på ny ejede samme andel i Holdingselskab 1 som tidligere.

 

Den færøske skattemyndighed, TAKS, var af den opfattelse, at de 152,5 mio. kr. (salgssummen eksklusive apportindskuddet) skulle beskattes som udbytte, hvorimod aktionærerne mente, at der var tale om en skattefri afståelsesavance.

Højesteret fastslog, at det beløb på i alt 152,5 mio. kr., der tilkom aktionærerne, ikke skulle bedømmes som en skattefri afståelsesavance, men skattemæssigt måtte anses for udbytte. Højesteret frifandt dermed TAKS.

 

Landsretten var kommet til et andet resultat.