Højesterets dom af 29. august 2019 i sag 225/2018

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Der kunne ikke skatteretligt ses bort fra aktieafståelse, selv om afståelsen blev beskattet som udbytte


Aktionærerne i et færøsk holdingselskab havde under sagen gjort gældende, at Højesterets omkvalificering af deres aktieavance til udbytte i 2015 (UfR 2015.2277 H) måtte medføre, at der ikke kunne anses at være sket et salg af aktierne den 27. oktober 2005 i relation til overgangsreglen i den færøske kapitalgevinstskattelovs § 28, hvorefter der gjaldt skattefrihed ved salg af aktier anskaffet før den 16. november 2001.


Den færøske skattemyndighed, TAKS, var af den opfattelse, at der ikke kunne ses bort fra aktionærernes aktieafståelse den 27. oktober 2005 til et af aktionærerne nyoprettet holdingselskab med samme ejerkreds.


Højesteret fandt, at den civilretlige disposition, selve aktiesalget, ikke var omfattet af omkvalifikationen tilbage i 2015, og at aktierne derfor måtte anses for anskaffet efter den 16. november 2001.
 

Landsretten var kommet til et andet resultat.