Højesterets dom af 29. maj 2018 i sag 223/2017

Info

Resumé:

Husejeres erstatningskrav over for ejendomsmæglere var forældet


Sagen angik et erstatningskrav, som A og B havde rejst mod ejendomsmæglerne C og D i anledning af, at de havde formidlet salg af en fast ejendom.

For Højesteret var hovedspørgsmålet, om en særlig regel om foreløbig afbrydelse af forældelse i forsikringsaftaleloven kunne finde anvendelse i retsforholdet mellem en skadelidt og en skadevolder, der var dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring. Hvis dette ikke var tilfældet, var parterne enige om, at erstatningskravet var forældet.


Højesteret fandt, at der ikke var holdepunkter for, at anmeldelse af en skade til et ansvarsforsikringsselskab, som hæfter umiddelbart over for skadelidte, indebærer, at forældelse af kravet også foreløbigt afbrydes over for den forsikrede skadevolder. Som følge heraf skulle spørgsmålet om forældelse af det fremsatte erstatningskrav over for C og D afgøres efter de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven. Da der herefter var enighed om, at erstatningskravet var forældet, stadfæstede Højesteret landsrettens dom.


Landsretten var nået til samme resultat.