Højesterets dom af 12. oktober 2020 i sag BS-59253/2019-HJR

Info

Resumé:

Kommunes oprensning af vejgrøft indebar ikke gravearbejder omfattet af ledningsejerloven, og kommunen havde ikke handlet ansvarspådragende


I forbindelse med Hedensted Kommunes oprensning af en vejgrøft blev et telekabel tilhørende TDC beskadiget. Skaden skete ved, at kommunens grøfterenser skar kablet over. Sagen angik, om kommunen var erstatningsansvarlig for skaden. Det var i den forbindelse et hovedspørgsmål, om kommunen efter ledningsejerloven skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregistret, inden grøfteoprensningen blev udført. Dette beroede navnlig på, om oprensningen indebar gravearbejder i lovens forstand.


Højesterets flertal udtalte bl.a., at ordet ”gravearbejder” ud fra en naturlig sproglig forståelse ikke omfatter overfladiske jordarbejder, og at de eksempler på gravearbejder, der er nævnt i lovens forarbejder, heller ikke vedrører sådanne arbejder.


Den grøfterenser, som kommunen anvendte, var egnet til at fjerne blade, græsafklip og andre bløde materialer (humus) fra grøften, men ikke beregnet til at grave. Maskinens maksimale arbejdsdybde var 10 cm, og den kunne maksimalt grave sig 8 cm ind i siden på en grøft. På den baggrund var flertallet enig med landsretten i, at kommunens grøfteoprensning ikke indebar gravearbejder omfattet af ledningsejerloven, og at kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.