Højesterets dom af 11. januar 2022 i sag BS-50460/2020-HJR

Info

Resumé:

Godtgørelse efter handelsagentlovens § 25 var ikke omfattet af virksomhedspant i en handelsagentvirksomheds goodwill


A var tidligere direktør i X ApS, som var handelsagent for Y ApS. X ApS havde ved skadesløsbrev givet Sydbank virksomhedspant i bl.a. goodwill efter tinglysningslovens § 47 c. Endvidere havde A stillet selvskyldnerkaution over for Sydbank for enhver forpligtelse, som X ApS havde eller måtte få over for Sydbank.


X ApS blev ved en voldgiftskendelse tilkendt 750.000 kr. i godtgørelse efter handelsagentlovens § 25, og Sydbank anvendte beløbet til at nedbringe X ApS’ kassekredit. Kort tid efter gik X ApS konkurs, og Sydbank tilbagebetalte beløbet til konkursboet, fordi nedbringelsen blev anset for omstødelig. Sydbank rejste på den baggrund krav mod A som selvskyldnerkautionist for X ApS’ gæld til banken, herunder de 750.000 kr.


For Højesteret angik sagen, om beløbet på 750.000 kr. tilkendt ved voldgiftskendelsen var betaling for goodwill, som var omfattet af Sydbanks virksomhedspant i X ApS. Højesteret bemærkede bl.a., at det fremgår af forarbejderne til handelsagentlovens § 25, at der ved godtgørelse efter bestemmelsen ikke er tale om, at agenten i traditionel juridisk forstand overdrager en kundekreds eller lignende til agenturgiveren. Højesteret fandt herefter, at godtgørelsen efter handelsagentlovens § 25 måtte anses som vederlag for den arbejdsindsats, som X ApS havde ydet ved at skaffe Y ApS nye kunder, og ikke for overdragelse af X ApS’ egen kundekreds. Dermed var der ikke tale om goodwill, som tilhørte agenten, og godtgørelsen var derfor ikke omfattet af Sydbanks virksomhedspant.


Landsretten var nået til samme resultat.