Højesterets dom af 07. februar 2014 i sag 183/2013

Info

Resumé:

Forsendelsesrisiko ved giroopkrævning for boligsøgendes plads på venteliste påhvilede almennyttigt boligselskab

 

A og B, der stod på venteliste hos Arbejdernes Andels Boligforening og Aarhusbolig, fik i december 2010 tilsendt en giroopkrævning med oplysning om sletning fra ventelisten, hvis de ikke betalte et ajourføringsgebyr på 100 kr. Giroopkrævningen med korrekt adressering kom imidlertid ikke frem til A og B. Som følge af manglende betaling blev de herefter slettet fra ventelisten.

 

Højesteret udtalte bl.a., at der i § 3, stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv., ikke var taget stilling til forsendelsesrisikoen. Giroopkrævningen indeholdt en meddelelse, der dels var et påbud om betaling, dels var en orientering om retsvirkningen ved manglende betaling. Højesteret fastslog, at forsendelsesrisikoen for en sådan meddelelse – der ikke har karakter af en pligtmæssig reklamation som omhandlet i aftalelovens § 40 – efter almindelige regler påhvilede afsenderen. A og B fik herved medhold, og de havde derfor ikke mistet deres medlemsanciennitet.

 

Landsretten var nået til samme resultat.