Højesterets dom af 06. februar 2019 i sag BS-14365/2018-HJR

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

IT- og Telestyrelsens afgørelser om maksimale engrospriser kunne ikke anfægtes under søgsmål mellem private parter

Telenor A/S har betalt TDC A/S for anvendelse af TDC’s fastnet for bl.a. 2010 og 2011.


TDC’s prissætning for disse år er sket i overensstemmelse med de afgørelser om maksimale engrospriser, som IT- og Telestyrelsen, nu Erhvervsstyrelsen, har truffet.


På grund af fejl i data, som TDC indberettede til IT- og Telestyrelsen, og som lå til grund for styrelsens beregning af maksimalpriser for 2010 og 2011, blev de maksimale priser for brug af fastnettet for disse år fastsat højere, end tilfældet ville have været, hvis TDC’s indberetninger havde været korrekte.


Sagen for Højesteret angik, om Telenor A/S har et tilbagebetalingskrav over for TDC A/S vedrørende betalinger for 2010 og 2011 for Telenors anvendelse af TDC’s fastnet.


Højesteret udtalte, at IT- og Telestyrelsens afgørelser om maksimale engrospriser for 2010 og 2011 står ved magt, og at afgørelserne ikke har karakter af afgørelse af en tvist mellem private parter. Det følger heraf, at Telenor ikke under et søgsmål mod TDC kan anfægte styrelsens afgørelser om maksimale priser. Højesteret fandt derfor, at Telenor ikke har et tilbagebetalingskrav.


Landsretten var nået til samme resultat.