Højesterets dom af 04. april 2017 i sag 136/2016

Info

Resumé:

Det var ikke godtgjort, at vand- og kloakledninger mv. havde medført en stigning af grundværdien, jf. vurderingslovens § 17


Sagen angik, om Slagelse Boligselskab efter vurderingslovens § 17 var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af ledninger til brugsvand, regnvand og spildevand på sine ejendomme.


Højesteret fandt, at spørgsmålet om fradragsret for udgifter til anlægsarbejder på en storparcel må afgøres efter samme principper, uanset om der er tale om parkeringsanlæg, stianlæg, dræningsanlæg, kloakledninger eller varme- og vandforsyningsanlæg mv. I alle tilfælde er det afgørende, om anlægget har medført en forbedring, der må antages at have virket værdiforøgende ved ansættelsen af grundværdien – det vil sige værdien af grunden i ubebygget stand.


Højesteret fandt, at Slagelse Boligselskab ikke havde godtgjort, at de omtvistede ledninger havde medført en stigning af grundværdien i ubebygget stand, og at betingelserne for fradrag derfor ikke var opfyldt.


Højesteret bemærkede endvidere, at Slagelse Boligselskab ikke havde godtgjort en fra Den Juridiske Vejledning afvigende fast administrativ praksis


Landsretten var nået til samme resultat.