Højesterets beslutning af 07. februar 2017 i sag 249/2016

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom om KODA-afgift kunne ankes til Højesteret


Sagen angår, om FOF København skal betale afgift til KODA for anvendelse af musik på visse danse- og motionshold.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret var opfyldt og tillod anken.