Byrets kendelse af 26. juni 2013 i sag Københavns Byret, BS 16B-4580/2012

Info
  • SKM2013.521.BR

Resumé:

Rekvirentens hæftelse for syns- og skønsomkostninger omfatter også udgiften til besvarelse af uddybende spørgsmål fra modparten.

I syns- og skønssagen besvarede syns- og skønsmanden en række spørgsmål stillet af advokaten for rekvirenten. Rekvisitus stillede herefter yderligere spørgsmål i et supplerende syns- og skønstema. Med de yderligere spørgsmål ønskede rekvisitus at få en uddybning af svarene på nogle af de oprindeligt stillede spørgsmål.

Udgifterne til syns- og skønsrapporten blev foreløbig afholdt af rekvirenten. Retten pålagde derimod rekvisitus at afholde udgifterne til det supplerende syn og skøn. Efter rekvisitus protest ændrede retten sin afgørelse og pålagde i stedet rekvirenten at afholde udgifterne til det supplerende syn og skøn.

Rekvirenten protesterede mod denne afgørelse og gjorde i den forbindelse gældende, at rekvisitus skal afholde udgifterne, fordi det supplerende syn og skøn er foranlediget af rekvisitus spørgsmål, som rekvirenten principielt fandt ufornødne.

Rekvisitus gjorde til støtte for sit synspunkt gældende, at de supplerende spørgsmål alene havde til formål at få uddybet skønsmandens besvarelse af de oprindelige spørgsmål.

Retten afsagde herefter følgende kendelse: I medfør af retsplejelovens § 343 skal udgifterne ved bevisoptagelse afholdes af den part, der ønsker beviset optaget. Dette udgangspunkt kan fraviges, jf. UfR 2000.1849/IV, såfremt de supplerende spørgsmål har en tilknytning til skønsmandens besvarelse af de oprindelige spørgsmål.

Rekvisitus supplerende spørgsmål vedrører begge skønsmandens besvarelse af spørgsmål stillet i syns- og skønserklæringen. På den baggrund anses spørgsmålene at have sådan en tilknytning til skønsmandens besvarelse af de oprindelige spørgsmål, at rekvirenten tillige hæfter for besvarelse af disse supplerende spørgsmål.

Retten bestemte derfor, at udgiften til besvarelse af de supplerende spørgsmål foreløbig skulle afholdes af rekvirenten.

Parter

A

mod

SKAT

Afsagt af retsassessor

Anja Gudbergsen

Sagens baggrund

Der blev fremlagt syns- og skønsrapport af 12. marts 2013, supplerende spørgsmål fra sagsøgte fremsendt i e-mail af 23. maj 2013, e-mail af 10. ds. fra sagsøgte, rettens skrivelse af 13. ds., advokat OPs brev af 17. ds. samt e-mail af 20. ds. fra sagsøgte.

Udgifterne til syns- og skønsrapporten af 12. marts 2013 blev foreløbig afholdt af sagsøger. Ved rettens skrivelse af 4. ds. blev sagsøgte pålagt at afholde udgifterne til det supplerende syn og skøn. Men ved brev af 13. blev sagsøger af retten pålagt at afholde udgifterne til det supplerende syn og skøn efter sagsøgtes protest. Det har sagsøger protesteret mod og i den forbindelse gjort gældende, at sagsøgte skal afholde udgifterne, da det supplerende syn og skøn er foranlediget af sagsøgtes spørgsmål, som sagsøger principielt finder ufornødne. Til støtte for sit synspunkt har sagsøgte gjort gældende, at de supplerende spørgsmål alene har til formål at få uddybet skønsmandens besvarelse af de oprindelige spørgsmål. Sagsøger har anmodet om, at der afsiges en kendelse om spørgsmålet.

Der blev derfor straks afsagt kendelse

I medfør af retsplejelovens § 343 skal udgifterne ved bevisoptagelse afholdes af den part, der ønsker beviset optaget. Dette udgangspunkt kan fraviges, jf. UfR 2000.1849/1V, såfremt de supplerende spørgsmål har en tilknytning til skønsmandens besvarelse af de oprindelige spørgsmål.

Sagsøgtes supplerende spørgsmål vedrører begge skønsmandens besvarelse af spørgsmål stillet i syns- og skønserklæringen. På den baggrund anses spørgsmålene at have sådan en tilknytning til skønsmandens besvarelse af de oprindelige spørgsmål, at sagsøger tillige hæfter for besvarelse af disse supplerende spørgsmål.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Udgiften til besvarelse af de supplerende spørgsmål stillet i e-mail af 23. maj 2013 skal foreløbig afholdes af sagsøger.