Byrets dom af 27. november 2013 i sag Københavns Byret, BS 36A-5681/2012

Info
  • SKM2013.869.BR

Resumé:

Sagen angik spørgsmålet, om skattemyndighederne havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med behandlingen af sagsøgerens sag om indregistrering af en Ford Mustang fra USA.

Den 6. oktober 2010 traf SKAT dermed afgørelse om, at sagsøgerens køretøj skulle afgiftsberigtiges som nyt, og at registreringsafgiften udgjorde kr. 731.516,-. Den 12. april 2011 fremsendte SKAT tilsigelse til udlægsforretning til sagsøgeren angående registreringsafgiften.

Byretten fandt ikke, at det direkte fremgik af SKATs afgørelse af 6. oktober 2010, at sagsøgeren - på grund af ibrugtagning i strid med reglerne om prøveplader - var forpligtet til at lade køretøjet indregistrere. Derfor havde SKAT heller ikke truffet afgørelse om, at sagsøgeren var forpligtet til at betale registreringsafgift. Henset til at SKAT således ikke havde et fastslået krav på tidspunktet for tilsigelsen til udlægsforretningen, og henset til indgrebets karakter, fandt retten, at SKAT havde handlet ansvarspådragende.

Det forhold, at SKAT efterfølgende den 23. april 2012 traf afgørelse om, at sagsøgeren - på grund af ibrugtagning af køretøjet - var forpligtet til at indregistrere køretøjet, kunne efter rettens opfattelse ikke føre til et andet resultat. I den forbindelse lagde retten vægt på, at SKAT den 5. juli 2012 på grund af bevisets stilling valgte at tilbagekalde afgørelsen af 23. april 2012, herunder kravet om indregistrering.

Under de omstændigheder tilkendte retten sagsøgeren erstatning for omkostningerne forbundet med bankgarantien i alt kr. 34.491,75, som han havde stillet for at afværge udlægsforretningen. Skatteministeriet blev dog frifundet for omkostninger forbundet med fornyet dataerklæring og toldsyn på i alt kr. 6.955,-, da disse erklæringer under alle omstændigheder var nødvendige for at få beregnet afgiften af bilen i overensstemmelse med sagsøgerens oprindelige anmodning.

Parter

A
(Advokat Erik Matthiesen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Mathias Trabjerg Knudsen)

Afsagt af byretsdommer

Anders Strange Schäfer

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 17. december 2012, vedrører hvorvidt SKAT, i forbindelse med behandlingen af As sag om indregistrering af en Ford Mustang fra USA, har pådraget sig et erstatningsansvar. Erstatningskravet angår omkostninger til bankgaranti, dataerklæring og toldsyn.

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at SKAT skal betale A 40.246,59 kr. med tillæg af procesrente fra 11. november 2012 og til betaling sker.

Sagsøgte, SKAT, har nedlagt påstand om frifindelse. Subsidiært, frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnede fastsat af retten.

Oplysningerne i sagen

Af brev af 1. juni 2009 fra A om afgiftsberigtigelse af importeret personbil, Ford Mustang stel nr. ..., til SKAT fremgår blandt andet:

"...

I forlængelse af behagelig advisering om proceduren for afgiftsberigtigelse af deres medarbejder i afgiftsekspedition, fremsendes hermed bilag for udarbejdelse af registreringsafgift.

Da køretøjet ikke tidligere i denne model og årgang har været afgiftsberigtiget i Danmark, har jeg på foranledning af ekspedition i SKAT fået foretaget en handelspris vurdering fra 3 autoriserede Ford forhandlere geografisk placeret i Jylland, Sjælland og Fyn. Forhandlerne har bedt mig, anføre at handelsprisen skal ses i relation til det nuværende marked, hvilket også fremgår at vedlagte bilag.

..."

Af anmeldelsesblanket vedlagt brev af 1. juni 2009 fremgår det, at køretøjet på daværende tidspunkt havde kørt 1.750 kilometer.

Brevet blev besvaret ved brev af den 18. juni 2009 fra SKAT til A. Af brevet fremgår blandt andet:

"...

Forinden registreringsafgiften kan beregnes skal køretøjet synes og toldsynes. Endvidere skal der fremlægges kopi af faktura, fragtdokumenter og bankoverførelser. Endvidere skal køretøjet fremvises for SKAT.

Hvis der ønskes indregistrering med det samme, skal medbringes forsikringsbevis, som viser at der er tegnet ansvarsforsikring for køretøjet, idet der ellers ikke kan købes nummerplade...

Med venlig hilsen

NJ

..."

Den 16. maj 2010 fremsendte A på ny brev om afgiftsberigtigelse af importeret personbil, Ford Mustang stel nr. ..., til SKAT. Af brevet fremgår blandt andet følgende:

"...

I forlængelse af behagelig advisering om proceduren for afgiftsberigtigelse, af deres medarbejder i afgiftsekspedition, fremsendes hermed bilag for udarbejdelse af registreringsafgift.

...

Køretøjets Data:

...

km 4900

...

Bilag vedlagt: ...

...

Dataerklæring

Dokumentation kilometerstand (se toldsynsrapport som er skrevet i miles)

..."

Af anmeldelsesblanket vedlagt brev af 1. juni 2009 fremgår det, at køretøjet på daværende tidspunkt havde kørt 5.700 kilometer.

Ved brev af 7. juli 2010 svarede SKAT på en e-mailrykker fremsendt af A den 6. juli 2010 om afgiftsberigtigelse på baggrund af hans brev af 16. maj 2010. Af brevet fremgår blandt andet:

"...

afgiftsberigtigelse af Ford Mustang, stel nr. ...

SKAT har i dag modtaget deres mail dateret i går. I mailen spørger De, hvornår De kan forvente oplyst størrelsen af afgiften for at få indregistreret Deres Ford Mustang. De henviser i Deres mail til en mail fra 18. maj 2009 som er vedhæftet og som oplyser at være vedhæftet køretøjets dokumenter.

SKAT kan ikke se at have modtaget nogen mail dateret 18. maj 2009. SKAT har den 16. juni 2009 modtaget diverse dokumenter på køretøjet. Anmeldelsen er dateret 1. juni 2009. Ved brev af 18. juni 2009 besvarede henvendelsen med en vejledning om, hvorledes afgiften skal beregnes for et nyt køretøj.

Det oplystes i den forbindelse at køretøjet skal synes, toldsynes og at dokumenterne skal fremlægges sammen med købsfaktura, fragtdokumenter og bankoverførelser.

Køretøjet er på ny anmeldt til afgiftsberigtigelse ved anmeldelse dateret 16. maj 2010, modtaget hos SKAT 18. maj 2010.

Ifølge anmeldelsen dateret 1, juni 2009 har køretøjet kørt 1.750 km. I følge toldsyn foretaget 1. september 2009 har køretøjet kørt 2.700 km. På anmeldelsestidspunktet i år har køretøjet nu kørt 5.700 km.

Da der er det samme oprindelsesmateriale for køretøjet, der fremlægges i begge anmeldelser, og køretøjet derfor ikke kan have været indregistreret i udlandet, bedes det oplyst om der er tale om en skrivefejl.

Med venlig hilsen

NJ

..."

Den 8. juli 2010 har NJ noteret blandt andet følgende på sagen efter telefonsamtale med A:

"...

A ringet.

Han oplyste at der var tale om en fejlskrift i den første anmeldelse fra 2009...

..."

Den 6. oktober 2010 traf SKAT afgørelse om afgiftsberegning for stel nr. ...

"...

SKAT har modtaget dine bemærkninger til såvel sagsfremstillingen som mødereferatet. Motorcenter har gennemgået dine bemærkninger og har truffet afgørelse i sagen.

Køretøjet skal afgiftsberigtiges som nyt på grundlag af værdien som er lagt til grund ved indfortoldningen og momsbehandlingen af køretøjet ved indførelse i Danmark.

Begrundelse:

Køretøjet betragtes anmeldt ved din underskrevne anmeldelse dateret 1. juni 2009. Afgiften udgør kr. 531.516. Der henvises i øvrigt til vedlagte sagsfremstilling hvor dine bemærkninger er refereret og kommenteret.

Af sagsfremstillingen fremgår blandt andet:

SKATs begrundelse

SKAT finder at køretøjet skal registreringsafgiftsberigtiges som nyt efter værdien ved indførelse. Det er motorcenterets opfattelse, at da køretøjet ikke har været afgiftsberigtiget før, og ikke har været indregistreret i andre land i mellemtiden, skal afgiften svares af værdien ved indførelsen i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens § 8. SKAT finder ikke at kørsel med et ikke-afgiftsberigtiget køretøj på prøvemærker kan sidestilles med kørsel i afgiftsberigtiget demobil.

Omfanget af den skete kørsel med prøvemærker, og den dermed skete øgning af kørte kilometer ses ikke at kunne bevirke at køretøjet skal afgiftsberigtiges som brugt, idet SKAT betragter sagen om en omgåelse af regelsættet for prøvemærker, og et forsøg på at omgå reglerne i Registreringsafgiftslovens § 8 for at nedbringe registreringsafgiften.

...

SKATs endelige afgørelse:

SKAT finder køretøjet stel nr. ... skal afgiftsberigtiges som nyt ud fra oplysningen om kilometerstand som A har fremlagt ved sin anmeldelse dateret 1. juni 2009. Afgiften skal beregnes efter reglen i Registreringsafgiftslovens § 8, ud fra den værdi som er lagt til grund for toldbehandlingen og momsbetalingen af køretøjet ved indførelsen i Danmark

..."

Afgørelsen blev påklaget den 3. januar 2011 til Landsskatteretten af As advokat, advokat Erik Matthiesen.

Den 30. marts 2011 skrev advokat Erik Matthiesen blandt andet følgende til SKAT:

"...

Jeg retter henvendelse til dem i anledning af Deres afslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 51, idet jeg anerkender at have modtaget Deres skrivelse derom af den 24. marts d.å.

Det synes at fremgå af begrundelsen for afslaget om henstand, at De befinder Dem i den vildfarelse, at bilen er indregistreret.

Bilen er ikke og har aldrig været indregistreret i Danmark. Som det fremgår af min vedlagte skrivelse til Landsskatteretten, har SKAT gjort gældende, at min klient er forpligtet til at indregistrere bilen, hvilket min klient bestrider at være tilfældet.

Af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 2, fremgår det, at der ikke gives henstand med betaling af registreringsafgift ikke er betalt. Da min klient ikke har til hensigt at indregistrere bilen, er nærværende sag ikke omfattet af nævnet bestemmelse.

Der er således efter min vurdering ingen risiko for, at Statskassen unddrages registreringsafgift eller risiko for, at nogen tredjemand skuffes ved SKAT yder henstand.

Jeg skal derfor venligst anmode Dem om at genoverveje sagen og meddele mig deres endelige afgørelse.

..."

Brevet af 30. marts 2011 blev besvaret ved brev af 2. maj 2011 fra SKAT. Af brevet fremgår blandt andet:

"...

Afslag på anmodning om henstand af 24. marts 2011.

SKAT har modtaget brev af 30. marts 2011, hvori det påstås, at afslag om henstand er truffet ud fra en fejlagtig forudsætning om, at bilen er indregistreret i Danmark.

Dette er ikke tilfældet. SKAT finder heller ikke at din klient er forpligtet til at indregistrerer køretøjet i Danmark. Derimod finder SKAT at afgiftspligten er indtrådt, som allerede meddelt i afgørelse af 6. oktober 2010. Da afgiftspligten er indtrådt kan der ikke ydes henstand med betalingen, jf. Skatteforvaltningslovens § 51, stk. 2, 3. pkt.

Vi imødekommer derfor ikke ansøgningen om henstand med afgiftsbetalingen for ovennævnte køretøj.

..."

Ved brev af 12. april 2011 fra SKAT modtog A tilsigelse til udlægsforretning på sin bopæl. Af brevet fremgår blandt andet, at der vil blive foretaget udlæg for restance for registreringsafgift, rykkergebyr og retsafgift på i alt 735.521 kr. Endvidere anføres det, at personer, der skylder mere end 7.500 kr. til det offentlige, kan registreres i RKI skyldnerregister hos Experian A/S, hvis der ikke aftales en tilfredsstillende betalingsordning. Brevet af underskrevet af MT.

Ved brev af 30. november 2011 rettede advokat Erik Matthiesen henvendelse til SKAT. Af brevet fremgår blandt andet:

"...

Som det sikkert er Dem bekendt har jeg indbragt SKATs afgørelse af 6. 2011 for Landsskatteretten.

De har ved vedlagte skrivelse af d. 2. maj 2011 meddelt. at afgiftspligten er indtrådt, og at dette er meddelt i Skats afgørelse af 6. oktober 2011.

Som følge af Deres fastholdelse af afgiftspligtens indtræden, og idet SKAT afviste at indrømme henstand, har min klient, som det fremgår af vedlagte dokument fra F1-Bank, stillet garanti for afgiftens betaling.

Landskatteretten har tilkendegivet, at afgørelsen af 6. oktober 2010 ikke ses at indeholde afgørelse om afgiftspligtens indtræden, hvorfor jeg på Landskatterettens foranledning venligst skal anmode Dem om straks at frigive garantien til min klient og bekræfte, at der ikke er indtrådt pligt til at betaling af registreringsafgift.

Jeg skal samtidig opfordre Dem til at bekræfte, at SKAT vil erstatte min klients omkostninger i forbindelse med garantiensstillelse. Når bekræftelsen er modtaget vil jeg snarest muligt opgøre tabet over for Dem.

..."

Den 23. april 2012 traf SKAT ny afgørelse i sagen. Heraf fremgår blandt andet:

"...

Afgørelse:

SKAT finder at køretøjet med stelnummer ... på grund af ibrugtagning af køretøjet i Danmark, skal afgiftsberigtiges som nyt i medfør af registreringsafgiftslovens § 8, ud fra den værdi som er lagt til grund ved indfortoldning om momsbetaling af køretøjet ved indførelse i Danmark.

....

Med venlig hilsen

NJ

...

Sagsfremstilling

...

SKATs afgørelse: Der er på grund af ibrugtagning af køretøjet i Danmark indtrådt registreringspligt, og pligt til betaling af registreringsafgift af køretøjets nyværdi, som opgjort i henhold til registreringsafgiftslovens § 8.

...

Landsskatteretten holdt møde med A og dens repræsentant den 29. september 2011.

Det fremgår af mødereferat, at der af Landsskatteretten er rejst tvivl om der er truffet afgørelse om registreringspligt og dermed også, om der er truffet afgørelse om pligt til betaling af registreringsafgift.

SKAT finder herefter, at der bør udarbejdes ny sagsfremstilling når Landsskatteretten finder det er tvivlsomt om det formelle grundlag for opkrævning af registreringsafgift er tilstede i den påklagede afgørelse.

Nærværende sagsfremstilling er derfor udarbejdet, idet SKAT følger kundens repræsentants principale påstand i klagen til Landsskatteretten, om fornyet behandling.

..."

Ved klagebrev af 22. maj 2012 indbragte advokat Erik Matthiesen SKATs afgørelse af 23. april 2012 for Landsskatteretten. I forbindelse hermed foretog SKAT en ny gennemgang af sagen og skrev på denne baggrund ved brev af 22. juni 2012 til advokat Erik Matthiesen følgende:

"...

Kære Erik Matthiesen,

Sag vedrører klage til Landsskatteretten af 22. maj 2012 over SKATs afgørelse af 23. april 2012 vedrørende Ford Mustang med stel nr. ... er på ny gennemgået af SKAT i forbindelse med anmodningen om udtalelse til Landsskatteretten.

SKAT frafalder hermed krav om betaling af registreringsafgift og krav om indregistrering, og vil foranledige hurtigst muligt, at et deponerede beløb på 731.516 kr., som er stillet som sikkerhed for registreringsafgiften, bliver frigivet.

SKAT kan desuden bekræfte, at såfremt din klient A efterfølgende ønsker det omhandlede køretøj afgiftsberigtiget og indregistreret, så vil dette ske efter reglerne for brugt køretøj med udgangspunkt i handelsværdien på anmeldelsestidspunktet for anmodning om værdiansættelse.

Ved eventuel fornyet henvendelse til SKAT vedrørende afgiftsberigtigelse og indregistrering af det omhandlede køretøj, opfordres du eller din klient til at tage kontakt til undertegnet.

SKAT bekræfter ydermere, at du d. 20. juni 2012 telefonisk har oplyst, at du forbeholder dig ret til at anlægge en erstatningssag mod SKAT.

Med venlig hilsen

ML

..."

Ved brev af 5. juli 2012 til Landsskatteretten hævede advokat Erik Matthisen klagen og gjorde samtidig krav på omkostningsgodtgørelse, refusion af afholdte klagegebyrer samt erstatning for det i forbindelse med klagesagerne lidte tab.

Ved brev af 6. september 2012 traf SKAT afgørelse om omkostningsgodtgørelse. Af brevet fremgår blandt andet:

"...

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at der er klaget til Landsskatteretten den 3. januar 2011 over SKATs afgørelse af 6. oktober 2010. Afgørelsen vedrører bl.a. opgørelsen af den registreringspligtige værdi efter registreringsafgiftslovens § 8.

Landsskatteretten v/kontorchef NB har telefonisk oplyst den 6. september 2012 til SKAT, at LSR j.nr. 11-00033 er journaliseret som nævnssag. Det fremgår ikke af Landsskatterettens registrering hvordan LSR j.nr. 12-02383 er journaliseret. NB oplyste endvidere, at j.nr. 11-00033 blev afsluttet ved at klager trak sin klage tilbage, fordi SKAT havde genoptaget sagen.

SKAT traf en ny afgørelse den 23. april 2012 vedrørende samme køretøj, som blev påklaget til Landsskatteretten 22. maj 2012.

Afgørelse

SKAT imødekommer ansøgningen delvist, idet sagkyndig bistand i forbindelse med Motorankenævnet ikke er godtgørelsesberettiget i henhold til skatteforvaltningslovens § 55.

..."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A.

A har forklaret, at han er ansat som områdechef i ... . Han arbejder ikke professionelt med biler, men det har været hans hobby igennem længere tid, og han ved meget om biler.

I 2008 var han på ferie i USA med sin familie og et vennepar. De var i USA blandt andet, fordi han ville købe en specialbygget Ford Mustang. Bilen havde kørt ca. 50 miles, da han fik den udleveret. Efter han fik den udleveret, var han ude at køre i den flere gange, inden de rejste tilbage. Det er derfor, at bilen ved ankomst til Danmark havde kørt mere end de 50 miles.

Bilen blev leveret i ...1 via firmaet "G2" i starten af januar 2012. Det var usikkert, hvornår bilen ville blive frigivet, hvorfor han havde rekvireret prøvemærker til flere dage. Han kørte imidlertid alene i bilen den dag, hvor han fik den udleveret, og han kørte direkte fra havnen til sin bopæl. Det var en rigtig skidt dag, han fik bilen udleveret. Det var nemlig snestorm, og man kører ikke på vejen med sådan en bil, når der er saltet.

Efter han havde fået udleveret bilen, tog han kontakt til SKAT for at få oplysninger om proceduren i forbindelse med indregistrering af bilen i Danmark. Da SKAT ikke havde en tilsvarende bil i sin database, fik han at vide, at han skulle indhente vurderinger fra forhandlere med henblik på, at SKAT kunne fastsætte bilens registreringsafgift. Det har medførte en del kørsel, som han har indhentet prøvemærker til.

Bilen skulle desuden lovliggøres i Danmark blandt andet fordi, bilens lygter ikke var lovlige, og bilens CO2 udledning skulle justeres, så den passede til de danske krav. Da bilen er bygget op over en helt særligt teknik, har han været nødsaget til at benytte specialiserede værksteder rundt om i landet. Han har i den forbindelse indhentet prøvemærker til de pågældende kørsler, herunder for flere dage. Det har været svært på forhånd at sige, hvor lang tid de enkelte justeringer ville tage, hvorfor han har indhentet mærker for flere dage. At han i alt har haft prøvemærker for 30 dage betyder derfor ikke, at han har kørt i bilen i 30 dage.

Udover kørsel til og fra de pågældende steder, har bilen også kørt på et rullebånd, hvilket naturligvis også har påvirket kilometertælleren.

Det er hans kone, som står anført på langt de fleste prøvemærker. Det skyldes, at hun er hjemmegående og derfor har mulighed for at hente dem i åbningstiderne. Han er dog en gang blevet stoppet i forbindelse med en kontrol ved en udstilling (Danmarks Hurtigste Bil). Her oplyste politiet, at det er den, som står anført på prøvemærket, der skal føre bilen. Han ringede derfor hjem til sin kone, som herefter kom og kørte bilen hjem.

Det har aldrig været et problem i forbindelse med udlevering af prøvemærker. Hans kone har dog fået oplyst, at det er vigtigt, at man afkrydser tilstrækkelige felter til at dække de formål, som kørslen er begrundet i.

Den 1. juni 2009 sendte han en anmodning om udarbejdelse af registreringsafgift til SKAT. Hensigten var at få en vurdering fra SKAT. Det var nødvendigt, da han ikke havde noget at sammenligne med, da en bil af tilsvarende model og årgang ikke tidligere har været afgiftsberigtiget i Danmark.

Han modtog herefter svar den 18. juni 2009, herunder med oplysninger om, hvilket dokumenter, der yderligere skulle fremsendes. SKAT krævede ikke, at han registrerede bilen.

Han har oplevet et tilsvarende forløb tidligere. Man får en opgørelse, hvorefter man så kan vælge at indregistrere bilen i henhold hertil. At man indleverer blanketten, er ikke det samme som, at man er forpligtet til at registrere bilen.

Han har ikke kørt i bilen til andre formål end det, som han har modtaget prøvemærkerne til. Han har ikke foretaget lystkørsel udover, at det har været en lyst at køre i bilen til de pågældende formål.

Efter han modtog svar fra SKAT, fik han indhentet dataerklæring og foretaget toldsyn. I foråret 2010 fremsendte han på ny anmodning om afgiftsberegning.

Grunden til, at anmodningen først blev fremsendt noget tid efter han havde fået foretaget toldsyn og modtaget dataerklæring, var først og fremmest, at bilen ikke skulle ud at køre om vinteren. Han ville derfor vente til foråret og sommeren. Endvidere håbede han, at jo længere tid der gik, inden han fik indregistreret bilen, jo mindre ville han i sidste ende skulle betale i afgift.

SKAT reagerede på hans nye brev ved, at der kom en sagsbehandler på hans sag. Det var han ikke vant til. Sagsbehandleren mente, at bilen skulle registreres på baggrund af oplysningerne i hans første brev fra juni 2009, hvoraf der fremgik et lavere kilometertal.

Han deltog herefter i et møde hos SKAT. Her var der meget tale om fakturaen på bilen. Da fakturaen også omhandlede noget ekstraudstyr udover prisen på selve bilen, ville han ikke udlevere den, idet han var bange for, at det ville skabe mere forvirring i sagen. Han er i øvrigt heller ikke forpligtet til at udlevere den. På et tidspunkt forsøgte sagsbehandleren i SKAT, NJ, at hive fakturaen ud af den plastikmappe, som han sad med. Det syntes han var ubehageligt, og han fik det indtryk, at medarbejderen fra SKAT forsøgte at skabe et indtryk af, at han havde opført sig uhæderligt.

I den efterfølgende afgørelse af 6. oktober 2010 fra SKAT, var der alene en vurdering af, om motorkøretøjet skulle anses som nyt. Han har ikke forud for afgørelsen talt med SKAT om, at han skulle have foretaget nydelseskørsel. Han har imidlertid redegjort for formålene ved indhentelse af prøvemærker. SKAT har ikke før anført, at han var forpligtet til at lade bilen indregistrere.

Han indbragte via sin advokat afgørelsen for Landsskatteretten.

Efter afgørelsen af 6. oktober 2010 modtog han en opkrævning fra SKATs inkassoafdeling. For nogen år siden solgte han en virksomhed, hvorfor han har han en formue stående i et holdingselskab. Han mangler derfor ikke penge, og han har ikke tidligere prøvet at blive sendt til inkasso. Han ringede derfor til SKAT for at høre, hvorfor han var sendt til inkasso. Medarbejderen oplyste, at det var fordi, bilen var indregistreret, og at han ikke havde betalt registreringsafgift. Han bad herefter medarbejderen oplyse ham hans registreringsnummer. Medarbejderen vendte forundret tilbage og oplyste, at han ikke havde noget registreringsnummer. Han oplyste herefter til medarbejderen, at det jo netop var problemet. Medarbejderen lovede herefter at tjekke op på, hvordan fejlen var opstået. Det skete imidlertid ikke, og noget tid efter modtog han en ny rykker. Han kontaktede herefter igen SKAT. Han fik i den forbindelse oplyst, at årsagen, til at han var sendt til inkasso, var at NJ havde anmeldt hans bil til registrering. Han modtog herefter en tilsigelse til udlægsforretning. Han kontaktede herefter SKAT, hvor han talte med MT. Hun oplyste ham om konsekvenserne heraf. Blandt andet blev det oplyst, at SKAT kunne foretage udlæg i bilen og eventuel sælge den, hvis sagen trak i langdrag i Landsskatteretten. I tilfælde af at et salg ikke dækkede hele afgiften, ville SKAT yderligere kunne foretage udlæg i hans hus. Hun forslog, at han indsatte beløbet kontant. Lidt i sjov sagde han, at SKAT kunne få beløbet kontant, men det ville i givet fald blive i 10 kroner, som hun kunne hente på hans bopæl under forudsætning af, at hun talte dem, forinden hun gik. MT vendte tilbage efter et par dage og oplyste, at den bedste løsning ville være, at han stillede en bankgaranti. Hun oplyste i den forbindelse, at i tilfælde, at SKAT tabte sagen i Landsskatteretten, ville han få erstattet sine omkostninger ved bankgarantien.

I forbindelse med sagens behandling i Landsskatteretten var han til møde i retten. Her startede en medarbejder med at spørge, hvorfor han var af den opfattelse, at han ikke skulle betale registreringsafgift, når han havde fået udleveret nummerplader. Det tog lidt tid at få forklaret medarbejderen, at bilen jo slet ikke var registeret, og at han ikke havde fået udleveret nummerplader. Da det gik op for hende, at bilen ikke var registreret, hjemviste hun sagen til SKAT, da der slet ikke var truffet afgørelse om afgiftspligt. Landsskatteretten kunne således ikke behandle et spørgsmål, som ikke var afgjort af SKAT.

Den 23. april 2012 traf SKAT på ny afgørelse i sagen. Forud for afgørelsen var han ikke blevet konfronteret med, at han ikke måtte køre på prøvemærker.

For så vidt angår dataerklæringen, så gælder den kun et år ad gangen. Han kan ikke huske, om han har søgt om dispensation.

Adspurgt af sagsøgtes advokat oplyste han, at det provisionsbeløb, som han har betalt løbende i forbindelse med bankgarantien, var et variabelt beløb. Han har ikke kendskab til den nærmere opgørelse, men har betalt i tillid til bankens opgørelse.

I forhold til omfanget af kørslen i USA har han ikke anden dokumentation end sin flybillet, hvoraf det fremgår, at han først fløj hjem to dage efter, at han fik bilen udleveret.

Den opgørelse, som han har sendt til SKAT vedrørende hans kørsel i Danmark på prøvemærker, er baseret på hans bedste skøn. At den er baseret på et skøn skyldes, at denne sag først er opstået, efter kørslerne er foretaget. Det fremgår også af den opgørelse, som han har fremlagt.

Forud for denne sag var han ikke nærmere bekendt med reglerne for indførsel af nye biler til Danmark. Han tillagde ikke oplysningerne i SKATs brev af 18. juni 2009 nogen nærmere værdi. Han har tidligere fået indregistreret to brugte biler og efterfølgende to yderligere brugte biler.

Han bekræftede, at det var en fejlskrift i anmeldelsen vedrørende de 1.750 km. Fejlen skyldes, at bilen kan indstilles på både miles og kilometer. Det er desuden misvisende, når der i hans anmodning af 16. maj 2010 er anført 4.900 km., og der af selve anmeldelsesblanketten var anført 5.700. Bilen kan godt have kørt noget andet, men det var hans bedste skøn.

Grunden til at han ikke betalte kontant, var, at MT godt var klar over, at der var tale om en speciel sag, hvorfor det aldrig blev bragt op som en konkret mulighed. Hans forslag om betaling i 10 kroner var i sjov, og det var også hans opfattelse, at det blev opfattet sådan. Han har pengene, men de står i et holdningsselskab, hvorfor det vil være forbundet med skattemæssige konsekvenser at få dem udbetalt.

Parternes synspunkter

A har i påstandsdokument af 11. oktober 2012 anført følgende:

Til støtte for erstatningskravet gøres det gældende,

at

SKAT har begået klare fagmæssige fejl ved afgørelserne af den 6. oktober 2010 og den 23. april 2012,

at

afgørelsen af den 6. oktober 2010 end ikke indeholder afgørelse om at registreringsafgiftskravet er forfaldent til betaling,

at

det er åbenbart ukorrekt, når SKAT i afgørelsen af den 6. oktober 2010 angiver, at registreringsafgiften forfalder til betaling blot som følge af indlevering af anmeldelsesblanket,

at

SKATs betragtninger om, at det virker stødende, at man kan køre en bil fra ny til brugt i registreringsafgiftslovens forstand ved kørsel på prøvemærker er klart uforenelig med registreringsbekendtgørelsen,

at

SKAT har begået klare fagmæssige fejl ved, i afgørelsen af den 23. april 2012, at anføre "at benyttelsen af prøvemærker langt overstiger, hvad der er acceptabelt i henhold til dagældende registreringsbekendtgørelses bestemmelser om anvendelse...". SKAT har på intet tidspunkt angivet, hvilke kørsler på prøvemærker det er, SKAT mener at være uretmæssige,

at

der er tale om afgørelser af fiskal karakter, hvorfor der stiles strenge krav til beviset for, at der er foretaget uretmæssig kørsel, hvorfor det må tilregnes SKAT som groft uagtsomt, at der træffes to afgørelser om betaling af registreringsafgift, selvom der var redegjort for, at kørslerne på prøvemærker var til lovlige formål, og SKAT på intet tidspunkt har konstateret uregelmæssigheder i forbindelse med As anvendelse af prøvemærker,

at

SKAT har handlet ansvarspådragende ved at iværksætte fogedforretning i foråret 2011, på hvilket tidspunkt SKAT kunne have gjort sig bekendt med indholdet af mit brev af den 3. januar 2011, hvoraf afgiftsopkrævningens uretmæssighed fremgik,

at

SKAT har handlet ansvarspådragende ved at iværksætte fogedforretning på baggrund af afgørelsen af 6. oktober 2010, idet nævnte afgørelse end ikke indeholder afgørelse om, at A er forpligtet til at indregistrere bilen,

at

SKAT har handlet ansvarspådragende ved ikke at frigive garantien ved modtagelsen af brev af den 30. november 2011 idet det på daværende tidspunkt stod klart, at afgørelsen af den 6. oktober 2010 ikke indeholdt egentlig afgørelse om, at registreringsafgiften var forfalden til betaling,

at

As udgifter til garantistillelse for registreringsafgiftskravet er en kausal og adækvat følge af SKATs fejlagtige sagsbehandling,

at

idet SKAT først har frafaldet kravet om, at afgiftsberigtigelse skal ske på baggrund af reglerne for nye biler to år efter kravets fremsættes er A nødsaget til at lade nyt toldsyn foretage, ligesom der må indhentes fornyet dataerklæring, førend indregistrering kan ske. SKAT må derfor erstatte As udgifter til toldsyn og dataerklæring, idet disse som følge af SKATs fejl nu er forældede,

at

SKAT har handlet ansvarspådragende ved at iværksætte inddrivelsesskridt på et tidspunkt, hvor der ikke forelå nogen afgørelse om registreringspligt, hvorfor der ikke var retligt grundlag for opkrævning af registreringsafgift,

at

SKAT forinden afgørelsen af den 23. april 2012 var fuldt bekendt med sagsøgers anvendelse af de rekvirerede prøvemærker, ligesom sagsøgte var bekendt med, at der ikke forelå overtrædelse af reglerne for anvendelse af prøvemærker, hvorfor det af sagsøgte udøvede skøn har været uforsvarligt og dermed ansvarspådragende,

at

SKAT har bevisbyrden for den postulerede uretmæssige anvendelse af de rekvirerede prøvemærker, hvilket SKAT burde være bekendt med ikke kunne løftes i nærværende sag, al den stund, at sagsøgte end ikke har angivet ved hvilken lejlighed reglerne om anvendelse af prøvemærker skulle være tilsidesat.

Vedrørende sagens omkostninger er det gjort gældende, at i det tilfælde sagsøger taber sagen, bør hver part bærer egne omkostninger, idet sagens anlæg er begrundet i SKATs sagsbehandling.

SKAT har i påstandsdokument af 16. oktober 2013 anført følgende:

Det gøres overordnet gældende, at SKAT ikke har gjort sig skyld i handlinger eller undladelser, der kan føre til erstatningspligt i forhold til sagsøgeren.

A bærer bevisbyrden for, at erstatningsbetingelserne er til stede. Denne bevisbyrde har han ikke løftet.

Ansvarsgrundlaget

SKAT har ikke handlet ansvarspådragende. Det var SKATs opfattelse, at de udleverede prøvemærker var blevet anvendt i strid med det angivne formål, og at bilen derved var taget i brug på færdselslovens område. SKAT så sig imidlertid ikke i stand til at dokumentere dette og måtte derfor henlægge sagen på bevisets stilling.

Under de i sagen foreliggende omstændigheder var det en rimelig antagelse fra SKATs side, at prøvemærkerne var blevet anmeldt i strid med det angivne formål, og at køretøjet derfor var registrerings- og afgiftspligtigt i Danmark.

Anvendelse af prøvemærker kan kun ske i overensstemmelse med § 83, stk. 1, jf. § 79, stk. 2, nr. 1-10 i bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 (gældende fra 1. juli 2009 til 1. juli 2010). Senere § 86, jf. § 82, stk. 2, nr. 1- 10 og stk. 3 i bekendtgørelse nr. 811. af 28. juni 2010. Det fremgår heraf at prøvemærker kun må bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel til nærmere bestemte formål.

Bestemmelsen er udtryk for en positiv og udtømmende oplistning af de formål, der kan udstedes prøvemærker til. Bestemmelsen kan ikke fortolkes udvidende. Det fremgår af bestemmelsen, at prøvemærker ikke må anvendes i forbindelse med tilkørsel af køretøjet ligesom det fremgår af ordlyden i stk. 2, at prøvemærker kun må anvendes til de oplistede formål.

Det kan konstateres, at sagsøgeren har haft et ganske omfattende forbrug af prøvemærker. Det bemærkes endvidere, at SKAT efter den dagældende ordning ikke foretog automatisk kontrol af, om det oplyste anvendelsesformål svarede til den faktiske anvendelse.

Der var fra sagsøgerens ansøgningsblanket af 1. juni 2009 til sagsøgerens ansøgningsblanket af 16. maj 2010 sket en ganske betydelig forøgelse af kilometerstanden fra 1.750 km den 1. juni 2009 til 5.700 km den 16. maj 2010. Herved opnåede sagsøgeren blandt andet at bilen kunne indregistreres efter reglerne om brugte biler, hvilket indebar en væsent1ig lavere registreringsafgift, end hvis indregistreringen skulle ske efter reglerne om nye biler.

Eftersom køretøjet alene måtte anvendes til de oplistede formål i § 79, stk. 2, nr. 1-10, syntes forskellen på 3.950 km som en voldsom forøgelse af kilometerstanden. SKAT var derfor af den opfattelse, at køretøjet (også) måtte være anvendt til formål i strid med reglerne om prøvemærker allerede fra 2009 såfremt køretøjet var anvendt i strid med prøvemærkerne, måtte anvendelsen af køretøjet betragtes således, at køretøjet var taget i brug på færdselslovens område og dermed også registrerings- og afgiftspligtig efter reglerne herom. Der er i den sammenhæng tale om et sædvanligt forvaltningsretligt bevisskøn.

SKAT traf herefter afgørelse af 6. oktober 2010, hvorefter bilen skulle afgiftsberigtiges som ny. Afgiften blev i den forbindelse beregnet til kr. 731.516,-. I afgørelsen lagde SKAT til grund, at bilen var registreringspligtig, da sagsøgeren - efter SKATs opfattelse - havde anmodet om afgiftsberigtigelse, jf. anmeldelsesblanketten af 1. juni, samt anmeldelsesblanket af 16. maj 2010.

SKATs afgørelse af 6. oktober 2010 blev indbragt for Landsskatteretten ved klage af 3. januar 2011. Det fremgår af sagsøgerens klage af 3.januar 2011, at sagsøger var af den opfattelse, at SKAT i afgørelsen af 6. oktober 2010 havde truffet afgørelse om registreringspligt. Derfor påstod sagsøgeren også principalt sagen hjemvist til fornyet behandling hos SKAT og subsidiært frifindelse, således at sagsøgeren ikke blev pålagt at afgiftsberigtige køretøjet.

Først i efteråret 2011 under sagens behandling ved Landsskatteretten rejste Landskatteretten tvivl om, hvorvidt der - som antaget af SKAT og sagsøgeren - i afgørelsen af 6. oktober 2010 var truffet afgørelse om registrerings- og afgiftspligt eller om der alene var truffet afgørelse om registreringsafgiftens størrelse.

På den baggrund valgte SKAT af egen drift - og for så vidt i overensstemmelse med sagsøgerens principale påstand om hjemvisning - at behandle sagen på ny. I den forbindelse ændrede SKAT afgørelsen af 6. oktober 2010 ved afgørelse af 23. april 2012 således, at afgørelsen direkte tog stilling til spørgsmålet om, hvorvidt køretøjet var registrerings- og afgiftspligtigt i Danmark.

I forbindelse med sagsøgerens klage til Landskatteretten over SKATs nye afgørelse af 23. april 2012 foretog SKAT en fornyet vurdering af det foretagne bevisskøn, herunder navnlig om køretøjet var taget i brug på færdselslovens område. Her vurderede SKAT, at bevisbyrden for, at sagsøgeren havde taget køretøjet i brug på færdselslovens område, ikke kunne løftes. Der er herved tale om en almindelig ret til at vurdere en sag på ny i forbindelse med en klage, og SKATs ændrede vurdering af det foretagne bevisskøn indebærer ikke, at SKAT har handlet ansvarspådragende.

I relation til SKATs tilsigelse til udlægsforretning den 12. april 2011 gøres det gældende, at der var hjemmel til at gennemføre udlægsforretningen den 17. maj 2011. SKATs afgørelse af 23. april 2012 udgjorde alene en forvaltningsretlig ændring af SKATs afgørelse af 6. oktober 2010, hvilket indebærer, at afgørelsen af 6. oktober 2010 havde retskraft på tidspunktet for tilsigelsen til udlægsforretningen.

I den sammenhæng bemærkes det, at afgørelsen af 6. oktober 2010 slog fast, at sagsøgeren skulle betale registreringsafgift, og afgørelsen danner således i sig selv grundlag for udlæg. Afgørelsen af 23. april 2012 korrigerer afgørelsen af 6. oktober 2010 på den måde, at afgørelsen tager udtrykkelig stilling til spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens køretøj var registreringspligtigt I Danmark.

Sagsøgerens tab

Det gøres gældende, at sagsøgerens tab maksimalt kan opgøres til kr. 33.291,59 svarende til stiftelsesprovision, løbende provision og renteomkostninger af garantibeløb.

Sagsøgeren har anført, at omkostninger forbundet med toldsyn (kr. 830) og dataerklæringer (kr. 6.125), udgør en del af sagsøgerens tab, idet sagsøgeren er nødsaget til på ny at indhente disse erklæringer til brug for indregistrering af bilen. Det bemærkes hertil, at der i flere tilfælde kan opnås dispensation til at anvende de samme erklæringer, selvom de er ældre end 1 år ved ansøgning til Trafikstyrelsen. På trods af opfordring hertil har sagsøgeren ikke indhentet sådan dispensation eller fremlagt dokumentation for anmodning herom, og omkostningerne på i alt kr. 6.955,- kan derfor ikke medtages i opgørelse af sagsøgerens tab.

Tabsbegrænsningspligt

Sagsøgeren har ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, og har derfor ikke haft noget tab.

Kort tid forinden udstedelsen af garantien til SKAT havde sagsøgeren rettet henvendelse til sin bank for at oprette en indlånskonto på ca. 3. mio. kr. til en rente på 3,50 pct. Sagsøgeren har således haft tilstrækkelige med likvide midler til at betale SKAT kontant, hvorefter sagsøgeren ikke ville have haft udgifter til stiftelsesprovision m.v.

Det bemærkes endvidere, at såfremt sagsøgeren havde indbetalt registreringsafgiften til SKAT kontant, vil beløbet, som SKAT fejlagtigt havde modtaget, blive tilbagebetalt med tillæg af renter i henhold til renteloven.

Årsagssammenhæng

Der er ikke årsagssammenhæng mellem sagsøgerens omkostninger forbundet med toldsyn og dataerklæringer og den påståede ansvarspådragende handling (SKATs afgørelser), da disse erklæringer under alle omstændigheder var nødvendige for at få beregnet afgiften af bilen i overensstemmelse med sagsøgerens anmodning.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Den 6. oktober 2010 traf SKAT afgørelse om, at As køretøj skulle afgiftsberigtiges som nyt, og den 12. april 2011 fremsendte SKAT tilsigelse til udlægsforretning til A vedrørende restance for blandt andet registreringsafgift. Retten lægger til grund, at tilsigelsen til udlægsforretning var foranledig af SKATs afgørelse af 6. oktober 2010.

Det fremgår ikke af SKATs afgørelse af 6. oktober 2010, at A - på grund af ibrugtagning - var forpligtet til at lade køretøjet indregistrere, og det fremgår således ej heller af afgørelsen, at der er truffet afgørelse om, at han er forpligtet til at betale registreringsafgift. I henhold til oplysningerne i sagen var det også årsagen til, at Landsskatteretten afviste at behandle spørgsmålet, idet der ikke var truffet afgørelse herom af SKAT.

Da kravet således ikke var fastslået, finder retten herefter ikke, at SKAT har haft hjemmel til at fremsende tilsigelse til udlægsforretning, og henset til indgrebets karakter finder retten, at hjemmelsmangel er så væsentlig, at SKAT herved har handlet ansvarspådragende.

A har for så vidt angår erstatningskravets størrelse krævet erstatning for omkostningerne i forbindelse med bankgaranti, dataerklæring og toldsyn.

I overensstemmelse med As forklaring lægger retten til grund, at bankgarantien blev oprettet i direkte forlængelse af SKATs brev af 12. april 2011 og efter råd fra SKATs medarbejder. På denne baggrund finder retten, at SKAT er erstatningspligtig for de omkostning A har haft i forbindelse med bankgarantien. Omkostninger hertil kan - i overensstemmelse med den af A fremlagte opgørelse - opgøres til i alt 34.491,75 kr.

Retten bemærker, at det forhold, at SKAT efterfølgende den 23. april 2012 traf afgørelse om, at A på grund af ibrugtagning af køretøjet var forpligtet til at indregistrere køretøjet, efter rettens opfattelse ikke kan føre til et andet resultat. Retten lægger i den forbindelse vægt på, at SKAT den 5. juli 2012 valgte at tilbagekalde afgørelsen af 23. april 2012, herunder kravet om indregistrering.

As omkostninger til dataerklæring og toldsyn er ikke afholdt som følge af SKATs brev af 12. april 2011, men afholdt i forbindelse med eventuel indregistrering af køretøjet. Da SKAT i sin afgørelse af 6. oktober 2010 fandt, at køretøjet skulle afgiftsberigtiges som nyt, ønskede A imidlertid ikke, at køretøjet skulle indregistreres.

Uanset at SKAT ved sit brev 22. juni 2012 ændrede opfattelse på dette punkt, finder retten ikke, at SKATs afgørelse af 6. oktober 2010 om, at køretøjet skulle afgiftsberigtiges som nyt, indeholdt sådanne mangler, at SKAT herved har handlet ansvarspådragende.

SKAT frifindes derfor for den del af erstatningskrav, der angår omkostninger til dataerklæring og toldsyn.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er tilkendt retsafgift på 1.000 kr., og et passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand på kr. 20.000 kr. Retten har ved fastsættelsen taget hensyn til sagens værdi, forløb og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

SKAT skal inden 14 dage til A betale 34.491,75 kr. med tillæg af procesrente fra 17. januar 2013 til betaling sker. SKAT skal endvidere betale sagens omkostninger til A med 21.000 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8a.