Byrets dom af 14. august 2018 i sag SS-788/2018-RAN

Print

Relaterede love

Straffeloven
Færdselsloven

Relaterede retsområder

Strafferet

Resumé

Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, kørsel trods frakendt førerret, samt overtrædelse af færdselslovens § 117, jf. stk. 2, nr. 6, jf. § 54, stk. 1, nr. 1, kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet. Påstand om frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2, jf. § 128, stk. 2, jf. stk. 1.
D52.DTD

RETTEN I RANDERS

Udskrift af dombogen

D O M

afsagt den 14. august 2018

Rettens nr. 5-788/2018

Politiets nr. 4200-73251-00157-17

Anklagemyndigheden

mod

Tiltalte

Født Dato

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 19. marts 2018 og tillægsanklageskrift den 28. juni 2018.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 245, stk. 1, legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ved den 24. september 2017 ca. kl. 04.30 på Café 38, Brødregade 38, Randers, at have slået Forurettede i ansigtet med en flaske/glas, hvorved han tilføjedes bl.a. flænge i venstre øjenbryn, som måtte syes

2.

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, ved den 7. februar 2018 ca. kl. 10.55 at have ført varebil Reg. nr. ad Jyllandsgade i Randers C, selvom han var frakendt førerretten indtil den 18. december 2027,

3.

færdselslovens § 117, jf. stk. 2, nr. 6, jf. § 54, stk. 1, nr. 1, ved den 7. februar 2018 ca. kl. 10.55 at have ført varebil Reg. nr. ad Jyllandsgade i Randers C, selvom hans blod under eller efter kørslen indeholdt de bevidst-hedspåvirkende stoffer amfetamin og clonazepam, som efter regler fastsat af justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke var indtaget i henhold til en lovlig recept.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes førerretten, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2, jf. § 128, stk. 2, jf. stk. 1.

Std 75284

side 2

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 2 og 3. Tiltalte har ikke protesteret mod førerretsfrakendelse som påstået.

Forurettede v/advokat Dorthe Østerby har påstået, at tiltalte skal betale 3.000,00 kr. i godtgørelse for svie og smerte og 15.808,59 kr. i er-statning for tabt arbejdsfortjeneste og tingsskade.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og opgørelsen som overvejende udokumenteret.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne Forurettede, poli-tiassistent Vidne 1, politiassistent Vidne 2 og politi-assistent Vidne 3.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har under hovedforhandlingen vedrørende forhold 1 været forevist en overvågningsvideo fra Café 38 den pågældende nat.

Der har vedrørende forhold 1 endvidere været fremlagt fotografier af foruret-tede og en politiattest af 28. september 2017 vedrørende forurettede.

Tiltalte er tidligere straffet 2 gange for overtrædelse af færdselslovens § 117, senest

ved Randers Rets dom af 19. december 2017 med fængsel i 6 måneder og bøde samt førerretsfrakendelse i 10 år indtil den 18. december 2027, for bl.a. overtrædelse af færdselslovens § 117 og § 117a.

Kriminalforsorgen har i udtalelse af 22. marts 2018 oplyst, at det ikke har været muligt at få kontakt til tiltalte.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter Forurettedes vidneforklaring sammenholdt med de lægelige oplysninger og den foreviste overvågningsvideo lægger retten til grund, at forurettede den pågældende nat blev udsat for vold som anført i til-talen, og at volden er omfattet af straffelovens § 245, stk. 1.

Retten lægger endvidere til grund, at gerningsmanden er den person, der på overvågningsvideoen ses komme ind på Café 38 iført hættetrøje og kasket.

Forurettede har forklaret, at gerningsmanden godt kunne være tiltalte, og at gerningsmanden havde en tatovering på halsen, hvilket tiltalte også har.

side 3

Vidnet politiassistent Vidne 1 har forklaret, at han tidligere på aftenen havde mødt tiltalte, og at denne var iført hættetrøje og kasket.

På denne baggrund, og idet retten finder, at gerningsmanden, som denne fremstår på overvågningsvideoen, med stor sikkerhed må anses for at være tiltalte, finder retten det bevist, at tiltalte var gerningsmanden til forhold 1.

Retten har herved også lagt vægt på, at 3 polititjenestemænd som vidner har forklaret, at de genkender tiltalte som den person, der ses på overvågningsvi-deoen iført kasket, idet vidnerne alle har et godt kendskab til tiltalte gennem en årrække og har forklaret om de karakteristika, der gør, at de genkender tiltalte.

Tiltalte findes herefter skyldig i forhold 1.

Efter tiltaltes tilståelse, der er støttet af sagens øvrige oplysninger, findes til-talte endvidere skyldig i forhold 2 og 3.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1, og færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, § 117, jf. stk. 2, nr. 6, jf. § 54, stk. 1, nr. 1.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på navnlig karakteren af den udø-vede vold, som har haft ikke ubetydelig skade til følge. Retten har også lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet.

Tiltalte frakendes førerretten i 10 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2, jf. § 128, stk. 2, jf. stk. 1.

Det nedlagte godtgørelses- og erstatningskrav henskydes til eventuel civilt søgsmål.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte frakendes førerretten i 10 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Dommer

side 4