Byrets dom af 14. januar 2022 i sag BS-22023/2021-KBH

Print

Relaterede love

Retsplejeloven
Forældreansvarsloven

Resumé

Sag om forældremyndighed, bopæl og samvær

KØBENHAVNS BYRET

DOM

afsagt den 14. januar 2022

Denne sag er behandlet for lukkede døre

Denne sag er behandlet for lukkede døre

Sag BS-22023/2021-KBHFar(beskikket advokat Brit Elling)modMor(advokat Mette Rude Clemmensen)Denne afgørelse er truffet af Dommer.Sagens baggrund og parternes påstandeFamilieretten har modtaget sagen den 9. juni 2021.Far har endeligt nedlagt følgende påstande:

Ad ordinært samvær:

Barn 1 og Barn 2 skal have ordinært samvær med Far fra tirsdag i lige uger efter skole til søndag i lige uger kl. 17.00.

Ad ferie- og helligdagssamvær:

Sommerferie:

2 sammenhængende uger fra fredag kl. 10.00 til fredag kl. 10.00 plus en uge fra fredag kl. 10.00 til fredag kl. 10.00.

2

I lige år vælger Far ferie først. I ulige år vælger Mor ferie først. Ferien skal være meddelt inden den 15. januar.

Efterårsferie:

I lige år i skoleefterårsferien fra fredag efter skole/institution til mandag 10 dage senere med afhentning og aflevering i skole/institution.

Jul:

Ulige år fra den dag børnene får skoleferie med afhentning i skole/institution til den 28. december kl. 17.00.

Nytår:

Lige år fra den 28. december kl. 17.00 til den første dag efter skoleferien med af-levering i skole/institution.

Vinterferie:

I lige år i skolevinterferien fra fredag efter skole/institution til mandag 10 dage senere med afhentning og aflevering i skole/institution.

Påskeferie:

Ulige år fra fredag før palmesøndag til tirsdag efter 2. påskedag med afhentning og aflevering i skole/institution.

Generelle bestemmelser:

Overlevering

Overlevering sker i skole/institution.

Overlevering udenfor skolens åbningstid sker Lokation med afhent-ning og aflevering på det aftalte tidspunkt.

Hvis der ikke er aftalt et tidspunkt, sker overlevering kl. 8.00.

Det løbende samvær bortfalder i bopælsforælderens ferie, hvis ferien afholdes i skoleferien. Det samme gælder samvær, der støder op til bopælsforælderens fe-rie og ligger i forlængelse af ferien.

Erstatningssamvær

Der er automatisk erstatningssamvær, hvis det løbende samvær ikke gennemfø-res, medmindre den manglende gennemførelse af samværet skyldes den samværsberettigedes forhold. Erstatningssamværet er i den efterfølgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat. Erstat-

3

ningssamværet forudsætter, at samværsforælderen i umiddelbar tilknytning til aflysningen meddeler bopælsforælderen, at der ønskes erstatningssamvær.

Transport

Parterne tilrettelægger selv transport uden inddragelse af Familieretshuset.

Mor har nedlagt følgende påstande:

Der fastsættes samvær mellem Far og børnene med afhentning efter skole fredag i lige uger til søndag kl. 17.00 med aflevering ved Fars bopæl.

Sommerferie:

I lige år vælger Far først ferie 2 x 1 uge, der ikke må ligge i forlængelse af hinanden, enten i de 3 første uger eller de i 3 sidste uger af skolernes sommerfe-rie.

I ulige år er det Mor, der vælger først.

Ønsker til ferie skal være givet inden 15. januar hvert år pga. ferieregler på Mors arbejde som Stilling 1.

Sommerferie starter fredag kl. 14.00 og slutter søndag kl. 14.00.

Jul:

Far har samvær med børnene den 24. og 25. december i ulige år med af-hentning den 24. december kl.14.00 og aflevering den 26. december kl.14.00. Overlevering på Lokation.

Nytår:

Far har samvær den 31. december og 1. januar i lige år med afhentning den 31. december kl. 14.00 og aflevering den 2. januar kl.14.00.

Hvis nytår falder i lige weekender, har Far børnene til indtil samvær slut-ter.

Efterårsferie:

Far har samvær i efterårsferien (uge 42) i lige år.

Ferien starter fredag efter skole kl.14 .00 til søndag kl.14.00 med overlevering på Lokation.

Vinterferie:

Far har samvær i vinterferien (uge 8) i ulige år.

Ferien starter fredag efter skole kl.14 .00 til søndag kl.14.00 med overlevering på Lokation.

4

Påske:

Far har samvær i påsken i ulige år.

Påskeferien følger skolens påskeferie og starter sidste skoledag efter skole kl. 14.00 og slutter sidste feriedag kl. 14.00.

***

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Parterne har fælles forældremyndighed i henhold til lovgivningen.

Børnesagkyndig og Dommer har holdt en samtale med Barn 2 og Barn 1. Hovedindholdet fremgår af retsbog af 15. november 2021.

Forklaringer

Far har forklaret blandt andet, at han er 33 år gammel, og han er sund og rask. Han arbejder som Stilling 2 i Virksomhed på fuld tid. Hans mødetider følger åbningstiderne i Virksomhed, og derfor svinger de, men han kan godt aflevere børnene i skole, og hente dem igen om eftermiddagen. Han bor nær Lokation i en lejlighed på 68 m2. Børnene har hver deres værelse, der er indrettet til dem. Han har ikke andre børn, og han har ikke no-gen kæreste. Han har en stor familie, som han har en god relation til. Han har blandt andre sine forældre og sin bror og hans familie samt to mostre og deres familier. Derudover har han venner, der har små børn. Barn 1 og Barn 2 ken-der hele hans familie. Han kan godt sige til sin mor, at hun ikke må skrive til Barn 1.

Parterne lærte hinanden at kende i begyndelsen af 2009, og de blev gift. Han havde 14 dagens barselsorlov i forbindelse med begge børns fødsel. Barn 1 havde kolik, og han tog sig af ham om aftenen, når han kom hjem fra arbejde. Begge parter var aktive i omsorgen for børnene. Familien foretog sig forskellige aktiviteter og holdt ferie sammen. Han trænede begge drenge i fodbold. Begge parter har hentet og bragt børnene til og fra institution. De skiftedes til at bade børnene og putte dem. Han var inde over det hele. De fordelte opgaverne ret li-geligt, og Mor var ikke den primære omsorgsperson for børnene. Deres for-hold var turbulent. Mor led af jalousi, og det fyldte meget i mange år, og førte til skænderier. Mor slog ham engang til en fødselsdag for tre til fire år siden

5

for øjnene af alle gæsterne. Mors humør svingede, og hun blev hurtigt sur og kastede med ting. Hun fik konstateret sklerose.

Han gjorde det forbi med Mor i september 2019. Mor græd meget og var ked af det længe. I forbindelse med bruddet aftalte de en 7/7 ordning, som holdt, indtil Mor flyttede på krisecenter med børnene. Indtil det tidspunkt skiftedes de til at bo i deres tidligere hus med børnene. Det stod på fra september 2019 til begyndelsen af maj 2020. Mor skrev til ham og ringede til ham konstant. Han har også oplevet, at hun udspionerede ham om aftenen og kiggede ind ad vin-duerne. Dette var i slutningen af november 2019. Mor har slået ham, så han fik et blackout. Dette skete, mens børnene opholdt sig ovenpå. Parternes forældre kom til stedet, og dagen efter var Barn 1 berørt af det, der var sket.

Han fik egen lejlighed i april 2020 og fortalte Mor, at deres hus skulle sættes til salg. Mor blev ked af det, og det førte til et skænderi og senere til en anmel-delse for vold mod ham fra Mor. Der kørte senere en straffesag, hvor han blev frifundet. Mor flyttede på krisecenter med børnene, og han så først børnene igen i september eller oktober måned.

Barn 1 har været ked af det, og skolen har været involveret, men det var ikke 7/7-ordningen, der var problemet. Mor bad om en 9/5 ordning af økonomiske grunde, men det sagde han nej til.

Før parternes brud havde børnene det godt, og han havde ingen bekymringer for dem. I perioden maj til september 2020 så han som sagt ikke børnene, men han talte i telefon med dem. Barn 1 var meget påvirket af situationen, og han var bange for, hvad han sagde til Far i telefonen. Det viste sig, at Mor havde løjet overfor børnene for at få lokket dem hen på krisecentret.

Første gang han så drengene, efter at de havde været på krisecenter, var meget rørende. De gav ham et stort kram, og de talte uafbrudt, fordi de ville fortælle ham så meget. De holdt om hinanden alle tre. Herefter havde han samvær med drengene om tirsdagen efter skole frem til den aftale, som blev indgået i retten i slutningen af august 2021.

Barn 1 er 12 år gammel og går i 6. klasse. Han er fagligt med, og han er vellidt og har mange venner. Han er udviklet svarende til sin alder. De har fodbold som fælles interesse. En undersøgelse er i gang på grund af Barn 1's udfordrin-ger, og det er meningen, at han skal have en kontaktperson. Det var skolens ini-tiativ. Far kan ikke genkende det, som Barn 1 har sagt under børnesamtalen. Mor og Barn 1 taler sammen på et dybt niveau, og Barn 1 bliver nok involve-ret i for mange ting

6

Barn 2 er 9 år gammel og går i tredje klasse. Barn 2 er dygtig i skolen, og har mange venner. Han interesserer sig også meget for fodbold. Barn 2 siger ikke så meget sammenlignet med Barn 1, og han (Far) og prøver at involvere Barn 2 mere i tingene. Barn 2 siger ikke noget om samværet, han følger bare med.

Han tror, at børnene gerne vil tilbringe mere tid sammen med ham. Det ville være hårdt for børnene på længere sigt, hvis de kun har sparsom kontakt med ham, og ansvaret skal tages fra Barn 1.

Mor ringede utrolig meget i starten, når han havde samvær med børnene, men da Mor tog på krisecenter, kunne han ikke få kontakt med hende. Han vil gerne kommunikere med Mor. Han vil også gerne gå i familiebehandling med hende. Han har aldrig været grov overfor hende, og han kan ikke genkende det, som Mor har skrevet til myndighederne.

Han og Mor har været uenige om forskellige forhold, hvilket har ført til skæn-derier mellem dem. Han har ingen planer om at flytte fra den lejlighed, som han bor i nu. For tiden møder han enten kl. 8 eller kl. 9. Drengene skal møde i skole kl. 8. De mandage, hvor han har haft drengene, stod de op kl. 6 om mor-genen.

Mor har forklaret blandt andet, at hun er 40 år gam-mel. Hun er uddannet Stilling 1. Hun fik symptomer på sklerose i 2017, og hun fik stillet diagnosen sklerose i 2018. Hun får behandling for sygdommen og er ikke længere så træt takket være behandlingen. Hun har for tiden ingen symptomer på sygdommen. Hun bor i By 1 i en treværelses lejlighed, hvor børnene har hver sit værelse.

Barn 1 er en følsom dreng. Han er for det meste er han glad, og han har et øn-ske om at gøre alle andre glade. Der er mere krudt i Barn 2, der har mange ven-ner. Begge drenge elsker fodbold. Børnene trives, men der er bekymring for Barn 1.

Da hun og Far levede sammen, tog hun sig af alt det praktiske med børnene om morgenen, men Far hentede dem nogle gange efter skole. Far dyrkede sine kammerater og fodbold under ægteskabet. De havde et turbulent samliv. Far var utro flere gange, og han gik fra hende 3 gange. Fælles venner fortalte hende, at de havde set Far sammen med andre kvinder, og Far har da også indrømmet, at han var utro. Han kritiserede hende så meget, at hun mistede troen på sig selv.

Samlivet blev ophævet i 2019. De aftalte en 9/5 ordning, og ikke en 7/7 ordning. Senere under et skænderi bestemte Far, at det skulle være en 7/7 ordning. Begge børn var i stor krise, og Barn 1 savnede hende, når de ikke var sammen.

7

I marts 2020 fandt hun ud af, at hun ikke længere ønskede at leve sammen med Far, hvorefter han begyndte at gøre tilnærmelser til hende. Omkring 1. maj 2020 kom de op at skændes om børnenes legetøj, og hun blev beskyldt for tyveri af legetøjet. Dette førte til, at Far tog kvælertag på hende. Der kom senere en straf-fesag ud af det, hvor Far blev frifundet, da der ikke var dato på det foto, som dokumenterede skaden efter kvælertaget.

Den 9. maj 2020 tog hun på krisecenter, for både hun og børnene havde det skidt. Det var både godt for hende og børnene at bo på krisecenteret.

Som aftalt i retsmødet den 27. august 2021 har børnene været på weekend-samvær hos Far hver anden weekend. Det gik fint i starten, men Barn 1 blev gal over den måde, det fungerede på mandag morgen. Hun mener, at der skal lyttes til børnene, og at de ikke trives, sådan som det er nu. Barn 1 har sagt, at han ikke må tale om hende, når han er hos Far. Hos hende må børnene tale om alt. Barn 1 har fortalt, at Far har talt om eventuelt at flytte til By 2. Barn 1 tænker meget om tingene. Hun taler ikke negativt om Far, når børnene er til stede.

Hun laver mange aktiviteter med børnene. Det er rigtigt, at hun var meget ked af det for 2 år siden, hvilket børnene så, men nu er hun blevet glad igen. Hun har et flexjob, hvor hun arbejder 15 timer om ugen. Da hun var på krisecenter, var børnene ”i spænding” , og det blev sagt, at der ikke skulle være samvær med Far, hvilket hun var enig i. Børnene var dog i kontakt med Far pr. telefon. Skolen udtrykte ingen bekymringer for børnene før parternes brud.

Børnene ved godt, at hun har sklerose. Børnene ved ikke, at Far har været sam-men med andre kvinder. Børnene ved ikke, at der har kørt en straffesag mod Far, hvor han var tiltalt for vold mod hende.

Parternes synspunkter

Mor har ved processkrift af 5. juli 2021 anført føl-

gende til støtte for sin påstand:

Til støtte for Mors påstand gøres det gældende:

at Mor er og har været primær omsorgsperson for børnene,

at der ikke er dokumenteret forhold, der skulle medføre en ændring i status quo,

at børnene er i trivsel, hvilket kan sikres ved ikke at foretage ændring i bopælen,

8

at samværet ikke bør ændres væsentligt, men alene forøges en smule, således at børnene har mere tid med Far, men at der fastsæt-tes rammer, således at børnene fortsat kan overskueomfanget af samværet, og

at samværet fastsættes indenretligt, således at Fars påvirkning af børnene ophører.

Familierettens begrundelse og resultat

Parternes børn, Barn 1 og Barn 2, har for tiden samvær med Far fra fredag efter skole til søndag kl. 17.00.

Efter familierettens samlede vurdering vil det være bedst for børnene, at der sker en væsentlig forøgelse af deres samvær med Far, og Fars påstand tages derfor til følge.

Retten finder, at der er behov for en optrapningsperiode, og samværet fastsæt-tes derfor som nedenfor bestemt.

Familieretten henviser til forældreansvarslovens § 19 og § 21.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i over-ensstemmelse med bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. § 9.

THI KENDES FOR RET: 

Barn 1 og Barn 2 skal have ordinært samvær med Far således:

Fra torsdag i lige uger efter skole til søndag i lige uger kl. 17.00, første gang den 10. februar 2022.

Fra onsdag i lige uger efter skole til søndag i lige uger kl. 17.00, første gang den 23. marts 2022.

Fra tirsdag i lige uger efter skole til søndag i lige uger kl. 17.00, første gang den 3. maj 2022.

Barn 1 og Barn 2 skal have ferie- og helligdagssamvær med Far såle-des:

Sommerferie:

9

2 sammenhængende uger fra fredag kl. 10.00 til fredag kl. 10.00 plus en uge fra fredag kl. 10.00 til fredag kl. 10.00.

I lige år vælger Far ferie først. I ulige år vælger Mor ferie først. Ferien skal være meddelt inden den 15. januar.

Efterårsferie:

I lige år i skoleefterårsferien fra fredag efter skole/institution til søndag kl. 17.00 9 dage senere.

Jul:

Ulige år fra den dag børnene får skoleferie med afhentning i skole/institution til den 28. december kl. 17.00.

Nytår:

Lige år fra den 28. december kl. 17.00 til den første dag efter skoleferien med af-levering i skole/institution.

Vinterferie:

I lige år i skolevinterferien fra fredag efter skole/institution til søndag kl. 17.00 9 dage senere.

Påskeferie:

Ulige år fra fredag før Palmesøndag til 2. Påskedag kl. 17.00.

Generelt:

Overlevering sker i skole/institution. Overlevering udenfor skolens åbningstid sker ved parternes bopæle. Hvis der ikke er aftalt eller fastsat et tidspunkt, sker overlevering kl. 8.00.

Det løbende samvær bortfalder i Mors ferie, hvis fe-rien afholdes i skoleferien. Det samme gælder samvær, der støder op til sagsøg-tes ferie og ligger i forlængelse af ferien.

Der er automatisk erstatningssamvær, hvis det løbende samvær ikke gennemfø-res, medmindre den manglende gennemførelse af samværet skyldes Fars forhold. Erstatningssamværet er i den efterfølgende uge i det om-fang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat. Erstatnings-samværet forudsætter, at Far i umiddelbar tilknytning til aflysningen meddeler Mor, at der ønskes erstatningssamvær.

***

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

10