Byrets dom af 08. april 2015 i sag 1-1271/2015

Info
  • SKM2017.567.BR

Resumé:

T var tiltalt for moms- og skattesvig samt medvirken til rufferi. T havde medvirket til et ægtepars bordelvirksomhed, idet T på deres vegne stod som lejer af en ejendom, hvorfra ægteparret drev bordelvirksomhed og udfærdigede fiktive huslejekontrakter til de prostituerede med henblik på fremvisning i tilfælde af myndighedernes kontrol. De prostituerede skulle aflevere 50 % af deres omsætning til ægteparret. T havde for perioden 29.11.2010-11.04.2012 angivet et momstilsvar på 23.987 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 85.319 kr. For perioden 12.04.2012-30.09.2014 havde T drevet momsregistreringspligtig virksomhed uden at den var anmeldt til SKAT. For indkomståret 2010 havde T afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med sin selvangivelse, idet hun havde angivet sin bidragspligtige indkomst for lavt med 3.587 kr. og sin skattepligtige indkomst for lavt med 32.983 kr. For 2011 og 2012 havde hun selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med i alt 299.296 kr. For indkomståret 2013 hvor hun ikke havde modtaget en skatteansættelse, havde T undladt at indgive selvangivelse, hvorefter overskuddet på 189.321 kr. i hendes virksomhed ikke blev beskattet. T havde derved unddraget for 192.552 kr. i moms, 187.480 kr. i skat og 48.128 kr. i arbejdsmarkedsbidrag i alt.T forklarede, at hun ikke vidste, at rufferi var strafbart i Danmark, at hun ikke kendte lejekontrakternes indhold, og at andre prostituerede stod som udlejere i andre af ægteparrets bordeller.Byretten fandt T skyldig i tiltalen, men T frifandtes for at have drevet momsregistreringspligtig virksomhed efter at registreringen var inddraget, idet det ikke fandtes bevist, at T har indset, at afmeldingen skete på grundlag af fejlagtige oplysninger fra hendes side. Retten lagde endvidere til grund, at T har vidst, at de indtægtsoplysninger, der blev videregivet til SKAT var forkerte, idet de blandt andet var baseret på de lyserøde bilag, hvor en del af indtægterne ikke var medtaget. T idømtes 4 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 290.000 kr. samt blev pålagt 6 års indrejseforbud.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Afsagt af Byretsdommer

Christian Pedersen

Sagens oplysninger

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 17. marts 2015.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 233, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, medvirken til rufferi,

ved i perioden fra den 1.januar 2011 frem til den 20. oktober 2014, at have medvirket til OK og OM’s drift af bordellet "G1", Y2-adresse, hvorfra OK og OM drev bordelvirksomhed ved at lade andre mod betaling eller løfte om betaling have seksuelt forhold til kunder, hvorefter de prostituerede skulle aflevere 50 % af deres omsætning til OK og OM, idet tiltalte bl.a. på vegne af OK og OM stod som lejer af ejendommen Y2-adresse, ligesom hun på vegne af OK og OM udfærdigede fiktive huslejekontrakter til de prostituerede med henblik på fremvisning for myndighederne i forbindelse med eventuel kontrol, alt hvorved tiltalte medvirkede til at OK og OM opnåede en væsentlig ulovlig fortjeneste, ligesom tiltalte opnåede en ikke nærmere oplyst økonomisk vinding.

2.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 29. november 2010 til den 11. april 2012 (30. juni 2012), som indehaver af virksomheden CVR-nr. …11, T, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet hun angav et momstilsvar på 23.987 kr., selv om momstilsvaret rettelig var 85.319 kr., hvorved statskassen blev unddraget moms for 61.332 kr.

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt.,

ved i perioden fra den 12. april 2012 (1. juli 2012) til den 30. september 2014, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have drevet momsregistreringspligtig virksomhed uden at denne var anmeldt til SKAT, hvorved statskassen blev unddraget moms for 131.220 kr.

4.

skattekontrollovens § 13, stk. 1 (tidligere arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.),

ved med forsæt til at unddrage staten bidrag at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, idet hun for indkomståret 2010 til SKAT angav sin bidragspligtige indkomst for lavt med 3.587 kr., hvorved staten blev unddraget bidrag for 3.007 kr.

5.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet hun for indkomståret 2010 til SKAT angav sin skattepligtige indkomst for lavt med 32.983 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 11.447,76 kr. i skat.

6.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet hun for indkomstårene 2011 og 2012 til SKAT angav sin skattepligtige indkomst for lavt med i alt 299.296 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 107.295,16 kr. i skat, og 27.313 kr. i arbejdsmarkedsbidrag, i alt 134.608,16 kr.

7.

skattekontrollovens § 15,

ved med forsæt til at undgå skatteansættelse og dermed også til skatteunddragelse at have undladt at indgive selvangivelse for indkomståret 2013, hvorefter overskuddet på 189.321 kr. i skatteyders virksomhed ikke blev beskattet, hvorved det offentlige blev unddraget 68.735,67 kr. i skat og 17.808 kr. i bidrag, i alt 86.543,67 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og udvisning af tiltalte i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 2, med indrejseforbud efter udlændingelovens § 32, stk. 2, afhængigt af straffens størrelse.

Der nedlægges endvidere påstand om, at tiltalte idømmes en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte T og af vidnerne fagkonsulent LP, SKAT, revisor MT, Tyskland, og fagkonsulent IF, SKAT.

Tiltalte har forklaret, at hun kom i kontakt med OK gennem hjemmesiden "Avisen1" i Y3-land. Der var tale om en "jobannonce", hvor man søgte unge piger "til Europa" til så høj en løn, at ingen kunne være i tvivl om, at der var tale om prostitution. Tiltalte var i hvert fald ikke i tvivl om, at hun skulle drive prostitutionsvirksomhed. Hun kom første gang til Danmark i oktober måned 2010, og hun har arbejdet på forskellige bordeller. Hun var et par uger hvert sted og herefter 3-4 uger på ferie i Y3-land. Denne turnus gentog hun flere gange. Vedrørende bordellet i Y4-by skrev hun under på en huslejekontrakt med ejendommens ejer, fordi hun blev bedt om det af OK. Tiltalte var bekendt med, at det var illegalt at drive bordelvirksomhed i Y3-land, men hun troede, at "klinikkerne" i Danmark var legale. Det hele virkede rigtigt. Der blev udfærdiget fiktive lejekontrakter vedrørende samtlige bordeller undtaget det i Y5-by. I begyndelsen blev kontrakterne oprettet mellem OK og den pågældende prostituerede. I 2011 begyndte tiltalte at skrive under som udlejer. Det var kort tid efter, at hun var blevet registreret som arbejdende i Danmark. Hun fik at vide, at det var en form for "sikkerhed for pigernes ophold". Kontrakten skulle de have på sig, hvis de blev standset. Tiltalte var godt klar over, at hverken hun eller de andre piger skulle betale husleje. Kontrakterne var til forevisning for SKAT og politi. Tiltalte fik først betænkeligheder, da en pige ved navn IC sagde, at kontrakterne var "farlige". Tiltalte gik straks til OK, der imidlertid beroligede hende med, at IC ikke var til at regne med, fordi hun var på stoffer. Tiltalte troede på OK, der også sagde, at tingene var baseret på tillid, og at ingen var i fare. Pigerne skulle udfærdige lister over de kunder, de havde. De fik imidlertid besked på, at ikke alle kunder skulle figurere på listerne. De pågældende lister har muligvis kun vist halvdelen af de indtægter, de har haft, og det svarede meget godt til den del, som de selv fik lov at beholde, idet de skulle betale halvdelen af deres indtægt til ægteparret (SKAT ved. OK og OM). Der var her tale om de såkaldte lyserøde lister. Tiltalte tænkte ikke på, om det var ulovligt. De havde fået en generel anvisning på at skrive en indtægt på gennemsnitlig 1.000 kr. på pr. dag uanset den faktiske indtjening. Udgangspunktet var, at de havde lige mange kunder. I begyndelsen kom OM og OK hver dag og hentede deres andel. Dette blev imidlertid ændret efter et slagsmål i Y4-by. Herefter kom ægtefællerne (SKAT ved. OK og OM) sjældnere. Når de prostituerede havde haft en kunde, skrev de det ned på en liste og anførte det beløb, som kunden betalte. Her blev alle kunder opført. Der blev annonceret i Avisen2, og disse annoncer betalte de prostituerede udover de 50%, som de afleverede til OM og OK. Det var OM og OK, der stod for annonceringen. Tiltalte betalte også for annonceringen. Det var først en uge før anholdelsen af OK, at tiltalte fik at vide, at hun ikke længere behøvede at betale for annoncering. Ind til da havde hun betalt hver uge. De prostituerede fik betaling af kunderne i danske kroner. På et tidspunkt skulle disse beløb veksles til euro, før ægtefællerne (SKAT ved. OK og OM´s) andel blev betalt. Når de arbejdede sammen 2 piger, som det ofte var tilfældet i Y4-by, var de begge henne for at aflevere penge til OK. Tiltalte kan ikke oplyse noget gennemsnitligt beløb pr. gang. Tiltalte tilføjer, at hun selv kun har vekslet penge en enkelt gang, og at hun ellers har betalt ægtefællerne (SKAT ved. OK og OM) i danske kroner. På et tidspunkt, da tiltalte var i Y3-land, blev hun kontaktet af en af pigerne, som oplyste, at dansk politi foretog efterforskning vedrørende bordeldriften i Danmark, og at dansk politi havde fremvist billeder af pigerne. Pigen rådede tiltalte til at lade være med at rejse tilbage til Danmark. Tiltalte kontaktede straks OK for at få at vide, hvad der var galt. OK kunne heller ikke forstå, hvad der var galt, og de blev enige om, at 3 af pigerne var ved at "strikke en historie sammen". Tiltalte tog herefter tilbage til Danmark. Tiltalte blev foreholdt den som bilag C-5-1 side 5 fremlagte politirapport, midten. Hun bekræftede, at hun godt vidste, at de i kontrakterne anførte lejebeløb ikke skulle betales. Pigerne skulle alene betale 50% af deres indtægter samt reklameudgifter. Tiltalte har ikke på noget tidspunkt haft med ansættelsen af de andre piger at gøre. Det var OK, der fandt pigerne gennem annoncer i Avisen1. OK fortalte dem det hele, når de kom til Danmark, og der lå en prisliste på stedet. Der var opsat overvågningskameraer på bordellerne således, at ægtefællerne (SKAT ved. OK og OM) kunne kontrollere, om antallet af kunder stemte med det, som pigerne nedskrev på listerne til dem. Hvis pigerne havde skrevet for lidt på, fik de efterfølgende en opkrævning. I begyndelsen var det OK og OM, der sammen fik pengene. Herefter modtog de pengene hver for sig, og til sidst mødtes de med OK ude i byen. Foreholdt den som bilag F-5-11 side 3 anførte lejekontrakt af 1. november 2011 bekræftede tiltalte, at det her er en prostitueret ved navn VS, der sammen med tiltalte står som udlejer. Begge underskrev på kontrakten. Ingen af dem har betalt husleje. De fik af OK at vide, at det var fordelagtigt for dem at skrive under på kontrakten. De ville sikre deres ophold. De fik ikke noget vederlag for at skrive under. Foreholdt den som bilag 5-5-11 side 2 anførte lejekontrakt af 1. december 2013 bekræftede tiltalte, at hun har skrevet under på kontrakten. Den tidligere ejer af ejendommen var angiveligt død og ejendommen solgt på auktion til OM og OK. Der blev imidlertid anført en anden ejer end ægteparret (SKAT ved. OK og OM). Der er heller ikke betalt husleje i henhold til denne kontrakt. I Y6-by og Y7-by blev der oprettet lejekontrakter på samme måde. I Y6-by er det således den prostituerede NR, der den 1. marts 2014 har skrevet under som udlejer, jf. bilag C-22-1-2. Tiltalte kendte NR, men hun har ikke talt med hende om kontrakten. Tiltalte ved ikke, hvorfor NR skulle overtage det pågældende lejemål. I Y7-by er der med den prostituerede LT oprettet en lejekontrakt på samme måde. Bilag C-3-1-2 er eksempel på en lejekontrakt, hvor den prostituerede VS har skrevet under som udlejer. Den er helt mage til den, som tiltalte har underskrevet på. Tiltalte ved ikke, hvad der står i kontrakten. De datoer, der er anført på kontrakten, er enten skrevet på af den person, der står som udlejer eller af den prostituerede pige selv. Sædvanligvis skulle pigerne arbejde i bordellerne en uge af gangen. Det var OK, der bestemte, hvornår de pågældende piger skulle flyttes fra et bordel til et andet. Det fik man besked på enten over internettet, skype eller telefonisk. I begyndelsen blev de kørt fra sted til sted af OK og OM. Senere tog de selv toget, og til sidst var der forskellige chauffører, der kørte med dem. Hvor der var mere end en pige på bordellet, deltes de to piger om kunderne, således at de tjente lige meget. Tiltalte kunne på anklagerens spørgsmål bekræfte, at hun tjente i gennemsnit 150 euro pr. dag. På anklagerens spørgsmål forklarede tiltalte, at det godt kan passe, at hun over hele perioden gennemsnitligt pr. dag har haft en indtægt på 150 euro til sig selv, efter at hun havde afleveret et tilsvarende beløb til ægtefællerne (SKAT ved. OK og OM).

Ud af det beløb, som hun selv beholdt, skulle hun betale annonceudgifter med 1.500 kr. ugentlig, hvis hun arbejdede alene, og 750 kr., hvis hun arbejdede sammen med en anden pige.

Under grundlovsforhøret den 21. oktober 2014 har tiltalte blandt andet forklaret:

...

T bekræftede, at hun i perioden 14. marts 2011 til 15. december 2011 har overført i alt 229.670 kr. fra Danmark til Y3-land via F1-finans, at hun i perioden 9. januar 2012 til 16. december 2013 har overført to beløb af henholdsvis 429.671,73 kr. og 11.529,13 kr. samt i perioden 13. januar 2014 til 31. marts 2014 har overført 55.187 kr. Det er endvidere rigtigt, at hun i perioden fra 1. april 2014 og indtil anholdelsen har overført ca. 12.000 euro via F1-finans fra Danmark til Y3-land.

Hun mener, at hun har betalt skat af pengene. Hun har fået opkrævninger fra SKAT, hvor hun har været registreret. Hun har betalt 377 kr. om måneden og en enkelt måned det dobbelte. Senere betalte hun et par tusinde kroner i kvartalet. Hun har beholdt penge til mad og cigaretter. Hun brugte måske omkring 3.000 kr. om måneden til personligt forbrug. Hun har ikke oplyst SKAT om, hvor meget hun har tjent om måneden. Hun har ikke været registreret i hele perioden. SKAT bad hende så om at blive registreret igen. Det var meningen, at OK og OM’s revisor skulle hjælpe hende. Hun fik hele tiden at vide, at der blev arbejdet på sagen.

Hun korrigerede og forklarede nu, at hun i hele perioden har været registreret ved SKAT, men ikke i hele perioden har fået opkrævninger fra SKAT. OM og OK sagde en overgang omkring april 2012, at hun skulle sende regningerne fra SKAT videre til revisor i stedet for at betale dem.

Omkring påske i år fik hun at vide, at hun selv måtte tage sig af det. Alle pigerne havde bilagssedler til SKAT. Det var kun et par gange om dagen, at de blev udfyldt, og ikke ved alle kunder. Det var efter ordre fra OM og OK. I starten havde OM udfyldt det hele på forhånd på et A4 ark; dato, beløb mv. og de skulle så skrive det anførte på bilagssedlerne. Det var fiktive oplysninger.

...

I et retsmøde den 18. december 2014 har tiltalte blandt andet forklaret:

Sigtede forklarede, at hun i starten har betalt nogen skat. Senere har det vist sig, at det var for lidt. Hun nægter forholdene, fordi hun har sendt alle regninger og oplysninger videre til sine arbejdsgivere, OK og OM, som har videresendt det til deres bogholder. Hun er gået ud fra, at bogholderen håndterede oplysningerne. En uge før hun blev anholdt, oplyste SKAT, at hun skyldte ca. 42.000 kr. i skat. Hun undrede sig ikke over beløbets størrelse, da hun ikke ved, hvor meget hun har tjent fra december 2010 til september 2014. Det var meget forskelligt, hvor meget hun tjente. Hun er enig i, at hun i hvert fald har tjent over 800.000 kr. i den påståede gerningsperiode. Hun syntes først, det var mærkeligt, da OK sagde til hende, at bogholderen ikke havde adgang til at indberette hendes oplysninger til SKAT. Det fortalte OK hende omkring april 2014. Hun tænkte herefter over, om bogholderen så heller ikke tidligere havde haft adgang til at indberette hendes oplysninger. Hun tog herefter kontakt til en der hedder ML i Y8-by. ML er fra en organisation, der hedder G2. Hun afleverede ML’s visitkort til anklageren. G2 er en organisation, der hjælper folk, bl.a. med lægehjælp. Hun er også blevet tilbudt hjælp til bogholderi, men da vidste hun ikke det var problematisk, så hun tog ikke imod det. Hun har også ringet til OK’s bogholder. Det er en bogholder, der bor i Danmark. Hun husker ikke, hvad han hedder, eller hvor han bor. Hun har kun mødt ham en enkelt gang i august eller september i år på bordellet i Y4-by. Han havde fået hans telefonnummer af OK. Hun ved ikke, om telefonnummeret er i det materiale, politiet har beslaglagt. De snakkede om hendes skatteforhold. Han sagde ikke noget om, at hun skyldte penge i skat. Siden har hun hverken set eller hørt fra ham. Hun har heller ikke forsøgt at kontakte ham.

...

Fagkonsulent LP, SKAT, har vedrørende forhold 2 og under henvisning til den i særskilt omslag fremlagte ansvarsredegørelse forklaret, at tilsvaret til SKAT på 10.000 kr. er baseret på tiltaltes oplysninger til politiet om, at hun for pågældende kvartal havde haft indtægter på 100.000 kr., hvoraf halvdelen var afleveret til ægteparret (SKAT ved. OK og OM). Momsen svarende til indtægten på 50.000 kr. er 10.000 kr. SKAT har således anset betalingen til ægteparret (SKAT ved. OK og OM) som "fradragsberettiget". Vedrørende tilsvaret til SKAT for 2011 på 12.514 kr. pr. kvartal og 2012 på 12.633 kr. pr. kvartal forklarede vidnet, at det, for så vidt angår år 2011, er beregnet ud fra det beløb på 229.670,60 kr. som tiltalte notorisk har overført fra Danmark til Y3-land, og tiltaltes oplysning om, at hendes gennemsnitlige indtægt var 150 euro pr. dag. Fra disse tal har man beregnet et antal "arbejdsdage" på 206 og skønsmæssigt regnet med mindste privatforbrug på 100 kr. pr. dag. Dette privatforbrug er lagt oven i det overførte beløb på 229.670,60 kr., hvorved fremkommer beløbet på 250.270 kr., der ligger til grund for tallene i skemaet. For så vidt angår indtægtsårene 2012, 2013 og 2014 er beregningerne foretaget ud fra "annoncerede arbejdsdage" i Avisen2. Udgangspunktet er her ligeledes en indtægt til tiltalte selv på 150 euro pr. dag. I 2012 vil dette føre til en indtægt på 252.651 kr. På forespørgsel erklærede forsvareren efter konference med sin klient, at man ikke vil bestride de foreliggende talmæssige opgørelser i det pågældende hjælpebilag. Forsvareren henviste imidlertid til den som bilag C-25-1-1-3 fremlagte email fra SKAT til tiltaltes revisor, MT. Vidnet bemærkede, at han ikke kender den pågældende afgørelse. Det er imidlertid hans opfattelse, at man nok er gået ud fra, at tiltalte har haft fast driftssted på adressen i Y4-by, og at man derfor er gået ud fra, at hun var momsregistreringspligtig, men han ved det ikke. Forsvareren henviste endvidere til bilag F-5-1-7 side 3, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte og VS, der begge blev momsregistreret den 1. december 2010, nu blev foranlediget afmeldt pr. dags dato "efter de nye retningslinjer omkring EU-prostituerede i Danmark".. Vidnet er ikke bekendt med den foreliggende praksis, men henviste til at spørge vidnet IF fra SKAT, som skal afgive vidneforklaring i morgen. På forsvarerens forespørgsel oplyste vidnet, at grænsen for frihedsstraf hos SKAT normalt fastsættes ved forsætlige unddragelser på 250.000 kr. eller mere. Hvis der alene havde været tale om groft uagtsomt forhold, ville tiltalte være blevet forelagt en bøde. Vidnet ved ikke, om SKAT har iværksat strafferetlige tiltag mod andre prostituerede i samme kompleks. Vidnets afdeling får normalt sagerne fra "indsats".

Revisor MT, Tyskland, har forklaret, at han i perioden fra 2010 til 2013 udarbejdede regnskaber for OK. Han vidste godt, at der var tale om bordeldrift. Han modtog indtægts- og udgiftsbilag og udarbejdede regnskaberne og foretog momsindberetninger på grundlag heraf uden nærmere at foreholde sig kritisk til materialet. Der var tale om nogle "røde indtægtsbilag". Han kan ikke huske, om der var den samme underskrift på dem. OK kom til at begynde med bilagene kvartalsvis, men senere måske kun halvårligt på grund af lav omsætning. Vidnet var også revisor for de prostituerede VS og tiltalte. Han lavede således tiltaltes momsindberetning og selvangivelse. Han modtog bilagene fra OM og OK. OK, VS og tiltalte afleverede deres bilag i hver sin bunke. Vidnet talte først med tiltalte engang i 2014. Vidnet lavede fra begyndelsen tiltaltes momsregnskaber og indberettede dem digitalt. Når han mødtes med tiltalte i 2014, var det for, at tiltalte kunne få et rigtigt cpr. nr. Hun havde indtil da kun haft et skattemæssig cpr. nr. De rettede henvendelse til borgerservice og statsforvaltningen, men det viste sig, at der skulle bruges et budget underskrevet af en "godkendt" revisor. Tiltalte var i 2012 blevet afmeldt fra momsregistrering af SKAT. 1 januar 2014 forsøgte vidnet at få tiltalte momsregistreret på ny, men dette kunne ikke lade sig gøre. Han fik en meddelelse fra SKAT om, at tiltalte ikke kunne være momsregistreret i Danmark. Han hæftede sig ikke ved, at en forudsætning herfor var, at tiltalte ikke havde fast driftssted i Danmark, idet han var bekendt med, at SKAT og politi løbene havde kontrolleret tiltalte og derfor måtte være bekendt med hendes forhold i Danmark. Herefter "afskrev" vidnet sagen. Vidnet har udarbejdet regnskaber og indberetninger på grundlag af det materiale, han modtog. Han har ikke forholdt sig kritisk til materialet. Han har ikke undret sig over, at omsætningen var lav, idet han ikke havde nogen erfaring for, hvordan en sædvanlig omsætning var i den pågældende branche. Efter at tiltalte var blevet afmeldt fra momsregistrering i 2012, havde han ikke noget med hendes regnskaber at gøre, bortset fra at han i 2013 indgav selvangivelse for 2012.

Tiltalte har herefter afgivet en supplerende forklaring. Hun blev i forbindelse hermed foreholdt den forklaring, hun havde afgivet til retsbogen, bilag E-5-7 side 2. Tiltalte forklarede, at hun ikke regnede med, at hun skulle betale ret meget i skat, når hun ikke havde gult sygesikringsbevis. Hun har aldrig haft med bogholderi at gøre. Hun afleverede de røde indtægtsbilag og de blå udgiftsbilag til OK, som videresendte dem til "bogholderen". I begyndelsen var de røde indtægtsbilag færdigskrevne fra anden side, men senere var det tiltalte selv, som udfyldte dem. Det er rigtigt, at ikke alle indtægter kom med på disse bilag. De røde bilag blev udfyldt for den tid, der var gået. De beløb, der blev skrevet på de røde bilag, var de penge, hun selv fik. Hun skrev beløb på, således at det gennemsnitligt blev 1.000 kr. pr. arbejdsdag. Hun mødte første gang vidnet MT i 2014. De bilag, hun havde, gav hun til OK, der videregav dem til MT. Holdningen hos OK var, at alt bare skulle sendes videre til bogholderen. Hun havde ikke nogen løbende kontakt med MT og så ham første gang i 2014. Hun vidste godt, at momsen var 25%. IF fra SKAT har bedt hende om at se nogle regninger, men hun måtte meddele ham, at alt var videresendt til MT, som var i kontakt med skattemyndighederne. Hun husker ikke nogen forklaring på, at hun i sin tid blev momsregistreret. På et tidspunkt fik hun imidlertid fra SKAT at vide, at der var en afgift, hun ikke længere skulle betalte.

Fagkonsulent IF, SKAT, har forklaret, at han har udarbejdet det som bilag F-5-1-7 fremlagte skatteydernotater på grundlag af kontrolbesøget hos tiltalte. Kontrolbesøgene finder sted for at finde ud af, om de pågældende prostituerede er registrerede, som de skal være efter skatte- og momslovgivningen. Danske piger skal således være momsregistrerede, hvis de har en omsætning på over 50.000 kr. årligt. Det er lovligt for piger inden for EU at drive prostitutionsvirksomhed i Danmark. De pågældende piger er skattepligtige i Danmark, og i begyndelsen krævede man også, at de var momsregistrerede. Vidnet aflagde første gang besøg hos tiltalte den 1. december 2010, og da blev tiltalte momsregistreret og fik tildelt et skattepersonnummer. På et senere tidspunkt ændrede SKAT praksis, således at pigerne fra de øvrige EU lande ikke længere skulle være momsregistrerede. Dette meddelte vidnet de pågældende piger, efterhånden som han aflagde kontrolbesøg hos dem. Vidnet har på et tidspunkt udarbejdet en instruktionsfolder, som den 23. april 2013 blev udleveret til tiltalte. Han er dog sikker på, at han allerede den 1. december 2010 har vejledt hende om reglerne om blandt andet skattepligt. Reglen om, at EU-prostituerede ikke længe skulle være momsregistrerede, kom i juli måned 2012, og fremgik således af den instruktionsfolder, som han udleverede til tiltalte. Instruktionsfolderen er både på dansk og engelsk. De pågældende piger er gjort bekendt med, at de skal betale skat. Strengt taget skal de pågældende piger betale moms i deres hjemlande. Nogle af pigerne sagde, at de havde bistand fra en revisor. Vidnet henviste dem til at rette henvendelse til Borgerservice, og han har en enkelt gang været med en af pigerne på Borgerservice, hvor hun blev instrueret i reglerne. Det er ikke svært at blive registreret som skattepligtig hos SKAT. Det vanskelige ligger mere i håndteringen af NemID mv. Tiltalte blev af vidnet forskudsansat i 2012 med 58.000 kr. Ud fra hendes annoncering i Avisen2 skønnede vidnet imidlertid senere, at hun havde langt større indtægter, og derfor forskudsregistrerede han hende med 150.000 kr. i 2013. Dette meddelte han til tiltalte, og hun havde ingen indvendinger mod dette. Han har ikke på noget tidspunkt indkaldt tiltalte til "torskegilde". Vidnet havde ikke noget overblik over, hvor meget tiltalte opholdt sig i Danmark. Det var sjældent, at de prostituerede førte et rigtigt regnskab. Det er også meget svært at kontrollere, om de givne oplysninger er rigtige. Vidnet har besøgt tiltalte ca. 1 gang årligt. SKAT har aktioner en gang månedligt mod den pågældende slags virksomhed og besøger her ca. 20 personer pr. gang. Intensiteten af kontrollen sker ud fra et prioriteringssynspunkt. Vidnet har ikke skønnet, at tiltaltes unddragelse har været stor nok til at iværksætte større kontrol af hende end sket. Der er mange skjulte penge i branchen. Hvis en EU-prostitueret opholder sig det meste af året i Danmark, vil hun også efter den nugældende praksis være momspligtig i Danmark. Anklageren henviste til F-5-1, der viser omfanget af tiltaltes ophold i Danmark, og vidnet bekræftede, at hvis de pågældende har adresse i Danmark, er de også momspligtige her. Han fik den 7. april 2013 hos tiltalte forevist en lejekontrakt. Det var da hans indtryk, at de lejekontrakter, han fik forevist, var konstrueret til lejligheden og skulle bruges som dokumentation for, der ikke var nogen, der tjente ulovligt på udlejningen. Under henvisning til bilag F-1-3 forklarede vidnet, at han ved det første besøg den 1. december 2010 havde politiet med sig. Anklageren foreholdt vidnet, at tiltalte side 3 nederst skulle have fortalt, at hun over 2 måneder havde haft en indtægt på 100.000 kr., hvoraf hun havde afleveret halvdelen til OK. Vidnet bemærkede hertil, at han ikke havde hørt den pågældende samtale. Når vidnet i sin tid satte indtægten op for 2013, var det ud fra tiltaltes annoncering i Avisen2.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun for ca. 20 år siden blev alene med 2 børn på dengang 4½ måned og 1 år og 4 måneder, da hendes mand omkom i en trafikulykke. Hun har en uddannelse fra Y1-land som cinematograf. Børnene har i vid udstrækning opholdt sig hos hendes forældre i Y3-land. Hun har arbejdet som servitrice i Y1-land, og da hun kom tilbage til Y3-land, fandt hun et arbejde, som hun havde 3-4 måneder. Der var imidlertid tale om et dårligt betalt arbejde, og hun ville gerne kunne sende sin ældste søn på universitetet og bekoste en musikuddannelse for den yngste søn. Dette var årsagen til, at hun rejste til Danmark og arbejdede med prostitution.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 20. oktober 2014 til den 8. april 2015.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte dømmes i overensstemmelse med anklageskriftet. Det kan lægges til grund, at OK og OM har gjort sig skyldige i overtrædelse af straffelovens § 233, stk. 1, ved at have drevet bordelvirksomhed på den i forhold 1 omhandlede adresse i Y4-by, og at de har modtaget halvdelen af de indtægter, som de prostituerede havde. Ved at oprette fiktive lejekontrakter mellem sig selv og de andre prostituerede har tiltalte været med til at vildlede myndighederne og muliggøre ægteparret (SKAT ved. OK og OM)’s ulovlige virksomhed. Tiltalte har opholdt sig så meget i Danmark, at hun også efter SKATs "nye praksis" skulle have været momsregistreret. Hun har været sig bevidst, at hun gav skattemyndighederne urigtige oplysninger. De beløbsmæssige angivelser under forhold 2 - 7 har tiltalte erklæret sig enig i. Herefter må tiltalte anses for skyldig i anklageskriftet i dets helhed. Straffen bør samlet fastsættes til fængsel i 5-6 måneder og en tillægsbøde svarende til det samlede unddragne beløb. Desuden skal tiltalte udvises af Danmark i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 2, og der bør fastsættes et indrejseforbud i 6 år efter udlændingelovens § 32, stk. 2. Tiltalte er EU-statsborger, men efter kriminalitetens karakter er opholdsdirektivets artikel 27 ikke til hinder for udvisning.

Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse og har til støtte herfor gjort gældende, at tiltalte blot har været en prostitueret blandt flere andre, der er blevet udnyttet af ægteparret (SKAT ved. OK og OM). Tiltalte er blevet presset til at skrive under på nogle lejekontrakter, som hun ikke vidste, hvad var. Det samme har blandt andre de prostituerede VS og NR gjort, uden at politiet har forfulgt dette. Formålet med straffelovens § 233, stk. 1, er ifølge forarbejderne alene at ramme de egentlige bagmænd. For så vidt angår moms- og skatteforholdene, bør det tages i betragtning, at SKAT ifølge de afgivne oplysninger har haft en svingende praksis, og at tiltalte som udlænding har haft svært ved at forstå de ikke helt ukomplicerede regler. SKAT har flere gange været på kontrolbesøg uden at hjælpe hende til at give rigtige oplysninger. Tiltalte havde en berettiget forventning om, at ægteparret (SKAT ved. OK og OM)’s revisor, vidnet MT, tog sig af alt det regnskabsmæssige. Tiltalte er EU-borger og bør, selv om hun måtte blive idømt en bøde, ikke udvises, jf. opholdsdirektivets artikel 27.

Rettens begrundelse og afgørelse

Skyldsspørgsmålet

Forhold 1

Efter bevisførelsen finder retten det godtgjort, at ægteparret OK og OM har drevet virksomhed med rufferi, jf. straffelovens § 233, stk. 1, ved at have stillet lokaler og andre faciliteter til rådighed for Y3-lands prostituerede mod at få halvdelen af de pågældende kvinders herunder tiltaltes indtægter ved prostitution. Ved tiltaltes erkendelse og sagens oplysninger i øvrigt finder retten det endvidere bevist, at tiltalte som udlejer har indgået lejekontrakter med andre prostituerede. Tiltalte var klar over, at der var tale om lejekontrakter, hvis vilkår ikke skulle efterleves, men som alene skulle bruges til forevisning, når de danske myndigheder foretog kontrol. Efter tiltaltes forklaring var det reelt ægteparret WO, der disponerede over lokaliteterne i Y4-by, og retten finder, at det må have stået hende klart, at formålet med oprettelsen af lejekontrakterne har været at sløre ægteparrets ulovlige virksomhed for de danske myndigheder. Under disse omstændigheder finder retten, at tiltalte som anført i anklageskriftets forhold 1 har gjort sig skyldig i en strafbar medvirken til overtrædelse af straffelovens § 233, stk. 1. Retten finder ikke, at tiltaltes forklaring om, at hun ikke vidste, at rufferi var strafbart i Danmark, at hun ikke kendte lejekontrakternes indhold, og at andre prostituerede stod som udlejere i andre af ægteparrets bordeller, kan føre til et andet resultat.

Forhold 2-7

Ved tiltaltes erkendelse og den gennemgang af talmaterialet, der er sket under hovedforhandlingen, finder retten at kunne lægge de talmæssige oplysninger i anklageskriftet til grund.

Efter vidnet IF’s forklaring om reglerne for momsregistrering af EU-prostituerede finder retten, at tiltalte under hensyn til den tidsmæssige udstrækning af hendes prostitutionsvirksomhed i Danmark retteligt burde have været momsregistreret her i landet. For så vidt angår forhold 2, finder retten det herefter efter de talmæssige oplysninger fra SKAT godtgjort, at tiltalte er skyldig som anført. For så vidt angår forhold 3, lægger retten til grund, at tiltalte er blevet afmeldt fra momsregistrering på SKATs foranledning, og retten finder det ikke godtgjort, at tiltalte har indset, at afmeldingen skete på grundlag af fejlagtige oplysninger fra hendes side. Som følge heraf frifindes tiltalte for forhold 3. For så vidt angår forholdene 4-7, lægger retten til grund, at tiltalte har vidst, at de indtægtsoplysninger, der blev videregivet til SKAT, var forkerte, idet de blandt andet var baseret på de lyserøde bilag, hvor en del af indtægterne ikke var medtaget. Herefter, efter oplysningerne om de beløb, som tiltalte har overført til Y3-land og tiltaltes erkendelse af rigtigheden af de talmæssige oplysninger i anklageskriftet, findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 4-7.

Strafudmåling

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 233, stk. 1, jf. § 23, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, skattekontrollovens § 13, stk. 1, og § 15 samt den tidligere gældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a.

Herudover idømmes tiltalte vedrørende forhold 2 og forhold 4-7 en tillægsbøde på 290.000 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er som nedenfor anført.

Udvisning

Tiltalte er idømt en ubetinget fængselsstraf for medvirken til rufferi og for moms- og skattesvig. Betingelserne for udvisning efter udlændingelovens § 24, nr. 2, med indrejseforbud efter § 32, stk. 2 er derfor opfyldt. Den rufferivirksomhed, som tiltalte er blevet dømt for at have medvirket til, var et led i et større sagskompleks, og afgiftsunddragelserne var betydelige og forsætlige. Retten finder, at tiltaltes kriminalitet er udtryk for en adfærd, som udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse, jf. opholdsdirektivets artikel 27, stk. 2, 2. led. Tiltalte taler ikke dansk og hendes tilknytning til Danmark synes begrænset til den i sagen omhandlede prostitutionsvirksomhed. Udvisning med indrejseforbud i 6 år kan derfor ikke anses for stridende mod proportionalitetsprincippet i direktivets artikel 27, stk. 2, 1. led, sammenholdt med artikel 28, stk. 1.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 4 måneder. og en bøde på 290.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte pålægges indrejseforbud i 6 år. Fristen for indrejseforbuddet regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.