Byrets dom af 07. marts 2019 i sag SS 1-30359/2017

Info
  • SKM2019.131.BR

Resumé:

T var tiltalt for den 28. januar 2017 at have købt og importeret 372,79 kg chokolade- og sukkervarer i Sverige beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen blev begyndt, at have registreret sig som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, og betalt afgift af varerne.T forklarede at han selv var i Sverige den 28. januar 2017 og indkøbte og importerede til Danmark i alt 372,79 kg chokolade til sin butik. Han havde inden turen indsendt en ansøgning om at få godkendelse til at importere varer til sin butik. Han havde sat sig ind i reglerne om, at han skulle oplyse told- og skatteforvaltningen om sin import. T havde dog den opfattelse, at han havde modtaget en midlertidig tilladelse som varemodtager. Han havde fået tilsendt et brev fra told- og skatteforvaltningen som han havde opfattet som en midlertidig godkendelse, men som han først efterfølgende har erfaret blot var oplysning, om at forvaltningen var i gang med sagsbehandlingen vedrørende hans ansøgning.Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. T indsendte registreringsanmeldelse elektronisk den 9. februar 2017, hvoraf det fremgik, at datoen for virksomhedens påbegyndelse var den 1. februar 2017, hvorfor han på importtidspunktet hverken havde ansøgt om eller var registreret som varemodtager. Retten henviste til lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., hvorefter det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle ”colalovene”, hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og absolut kumulation, således at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, hvorved bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr. På denne baggrund og idet T har importeret varerne inden han ansøgte om tilladelse, fandtes en bøde på 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse for passende, idet bøden skal være på et niveau hvor det ikke er attraktivt at omgå beskatningen af blandt andet varegruppen omfattet af chokoladeafgiftsloven.

Byrettens dom af den 5. februar 2019, sags nr. SS 1-30359/2017

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af Byretsdommer

Marianne Madsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 15. december 2017.

T er tiltalt for overtrædelse af lov om afgift af chokolade-  og sukkervarer § 26, stk. 1 'nr. 2 jf. stk, 5, jf § 10a, stk. 5,

ved den 28. januar 2017, med forsæt eller groft uagtsomt, at have købt og importeret 372,79 kg chokolade- og sukkervarer i Sverige beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen fra et andet EU-land blev begyndt, at have registreret sig som midlertidigt registreret varemodtager hos told og skatteforvaltningen, og betalt afgift af varerne, der er afgiftspligtige her i landet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bødestraf på 10.000 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Bevisførelsen, herunder tiltaltes forklaring

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte var i januar 2017 blevet ejer af slikbutikken G1 i Y1-vej på Y2. Det var en enkeltmandsvirksomhed, som tiltalte havde købt.

Tiltalte var selv i Y3-by i Sverige den 28. januar 2017 for at købe ind til butikken, jf. sagens bilag 2-4. Tiltalte anerkender, at han denne dag indkøbte og importerede til Danmark i alt 372,79 kg chokolade som anført i anklageskriftet.

Tiltalte havde inden turen til Sverige indsendt en ansøgning om at få godkendelse til at importere varer til sin butik. Tiltalte havde i forbindelse med sit køb af butikken sat sig ind i reglerne ved at se på nettet. Tiltalte havde derfor også kendskab til reglerne om, at han skulle oplyse SKAT om sin import. Tiltalte var af den opfattelse, at han havde modtaget en midlertidig tilladelse som varemodtager. SKAT havde nemlig sendt et brev til tiltalte, som tiltalte havde misforstået. Tiltalte opfattede brevet som en midlertidig godkendelse, men tiltalte har efterfølgende erfaret, at SKAT blot oplyste, at SKAT var i gang med sagsbehandlingen vedrørende hans ansøgning. Tiltalte misforstod blandt andet brevet fra SKAT, fordi der stod "til lykke". Tiltalte tog ikke til Sverige før, han mente, at alt var i orden. Turen til Sverige den 28. januar 2017 var tiltaltes første indkøbstur til Sverige.

Vedrørende sagens bilag 2-5 forklarede tiltalte, at det som der står fremgår, at han blev indkaldt til et møde, der blev afholdt den 13. marts 2017. Det var tiltalte selv, der tog sine fakturaer med til mødet, herunder fakturaen for indkøbet i Sverige den 28. januar 2017.

Tiltalte er forevist registreringsanmeldelsen, jf. sagens bilag 2-6. Tiltalte forklarer herom, at han nok selv har udfyldt denne blanket på nettet, men at han ikke har underskrevet. Det fremgår blandt andet af registreringsblanketten, at denne er underskrevet den 9. februar 2017 samt, at datoen for virksomhedens påbegyndelse er den 1. februar 2017.

Vidnet LM har forklaret blandt andet, at hun i januar 2017 var ansat i SKAT i området for chokoladeafgifter. Det var vidnets kollega, der stod for registreringen af tiltaltes butik, og vidnet blev af kollegaen anmodet om at være med til det møde med tiltalte, som kollegaen havde indkaldt til.

Mødet blev afholdt i Y4-by. Baggrunden for mødet var den, at kollegaen ønskede yderligere oplysninger med henblik på registreringen. På mødet talte de med indehaveren, tiltalte. Vidnet kan ikke oplyse, om det var almindelig praksis at indkalde til møder i denne type sager, ligesom vidnet ikke kunne oplyse, om der var særlig grund til, at netop tiltalte blev indkaldt til et møde. På mødet fremlagde tiltalte bilagene, herunder bilaget vedrørende ind­ købet i Sverige. Vidnet har sagsbehandlet afgiftssagen, der er afsluttet, idet tiltalte ikke reagerede inden for de fastsatte frister. Bødesagen/straffesagen blev sendt videre i systemet og ikke sagsbehandlet af vidnet.

Anklagemyndigheden har dokumenteret sagens bilag 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 og 2-8. Anklageren har oplyst, at sagen er modtaget fra SKAT den 22. august 2017, anklageskrift er udfærdiget den 17. november 2017. Retten har modtaget sagen den 15. december 2017 og sagen er berammet til den 28.januar 2019 sammen med 4 andre sager vedrørende samme problemstilling.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han for tiden afsoner.

Tiltalte er tidligere straffet

Ved    København Byrets dom af 1. maj 2018 for overtrædelser af færdselsloven, straffelovens § 121, ordensbekendtgørelsen og lov om euforiserende stoffer med fængsel i 3 måneder, en bøde på 13.500 kr. samt 10 dagbøder á 1.000 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Det fremgår af sagens bilag 2-6 som tiltalte i retten har erkendt at have udfyldt på nettet og elektronisk sendt til SKAT at tiltalte den 9. februar 2017 har indsendt registreringsanmeldelse vedrørende punktafgift, hvoraf det fremgår, at datoen for virksomhedens påbegyndelse var den I. februar 2017. På denne baggrund og ved de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, idet tiltalte på et tidspunkt, hvor han hverken havde ansøgt om eller var registreret som varemodtager af afgiftspligtige varer, hentede 372,79 kg chokolade- og sukkervarer, der alle var afgiftspligtige, til Danmark fra Sverige.

Straffen fastsættes efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 10 a, stk. 5, jf. i det hele straffelovens § 89 til en tillægsbøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at det blandt andet fremgå af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven mv, følgende: "... 3.2.1. gældende ret ... Ved lov nr. 408 af 8. maj 2016 blev der yderligere hjemmel til at anvende den skærpede bøde, når den pågældende ikke forud for import af varerne har ladet sig registrere som varemodtager, og der blev indført hjemmel til absolut kumulation, således at boderne for hver enkelt lovovertrædelse sammenlægges, dels indenfor den enkelte lov, dels ved overtrædelser af flere love på en gang. "Colabøderne" omfatter de fem højt beskattede varegrupper i tobaksafgifts­ loven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, chokoladeafgiftsloven samt emballageafgiftsloven. .... Efter domspraksis straffes med en bøde på 5.000 kr., for hver enkelt overtrædelse af en "colalov" ved førstegangsovertrædelse. ...

3.2.2. Lovforslaget...Det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bade og hjemmel til absolut kumulation. ... Den nuværende bødepraksis har eksisteret siden "colalovgivningen" blev indført i 2006 ved lov 408 af 8. maj 2006 ..., og det er de, for aktuelt at regulere boderne til et niveau, der kan forstærke den præventive effekt.

Lovforslaget indeholder således nogle lovtekniske ændringer ... Det er ikke i øvrigt tilsigtet nogen ændringer af lovgivningen. Det forudsættes i lovforslaget, at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, således at bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr...."

På denne baggrund, og idet tiltalte har importeret varerne allerede inden, han havde ansøgt om en tilladelse, finder retten, at en bøde på 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse er passende, idet retten har taget i betragtning, at en bøde skal være på et niveau, hvor det ikke er attraktivt at omgå beskatningen af blandt andet varegruppen omfattet af chokoladeafgiftsloven.

Det forhold, at forseelsen er omfattet af straffelovens § 89, og det forhold, at sagen har været hos anklagemyndigheden og retten ca. 1 år før, der blev berammet retsmøde i sagen hvilket tiltalte ikke har noget ansvar for kan ikke føre til et andet resultat

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T straffes med en tillægsbøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.