Arbejdsrettens dom af 19. november 2009 i sag A2008.923

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

I efteråret 2007 forhandlede virksomheden V og en 3F-afdeling om indgåelse af en lokalaftale mellem de to parter. Aftalen skulle give V's litauiske medarbejdere varierende ugentlige arbejdstider. Parterne indgik ingen lokalaftale, idet de ikke kunne blive enige. Den 17. november 2007 blev der på V indgået en "Lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid", hvorved den gældende overenskomsts arbejdstidsregler blev fraveget. Der var ikke valgt nogen tillidsrepræsentant på V; lokalaftalen blev underskrevet af en litauisk medarbejder som talsmand for medarbejderne. På vegne to af V's litauiske medarbejdere rejste 3F krav om efterbetaling for overtid og betaling af bod. 3F anførte bl.a., at lokalaftalen af 17. november 2007 ikke var gyldigt indgået. Arbejdsretten udtalte, at det klart fremgik af § 1, stk. 10, i Industriens Overenskomst, at en talsrepræsentant på en virksomhed uden valgt tillidsrepræsentant, skulle være medlem af et forbund under CO-industri for at kunne indgå lokalaftaler med ledelsen. Talsrepræsentanten skulle desuden have modtaget fuldmagt fra over halvdelen af de medarbejdere, der udgjorde valggrundlaget. Det var ubestridt, at den medarbejder, der indgik lokalaftalen med V, ikke opfyldte nogen af disse betingelser. Medarbejderen havde herefter ikke haft kompetence til at indgå lokalaftalen, som derfor ikke var gyldigt indgået, og der var således ikke gyldigt aftalt nogen fravigelse af overenskomstens arbejdstidsregler. 3F's medlemmer havde derfor krav på efterbetaling af differencen mellem den faktisk udbetalte løn, og hvad deres samlede løn havde udgjort, hvis overenskomsten arbejdstidsregler havde været fulgt. Arbejdsretten bestemte, at V til 3F skulle betale 100.000 kr., hvori indgik det skyldige efterbetalingsbeløb på godt. 80.000 kr. samt en bod.