Arbejdsrettens dom af 19. marts 2009 i sag A2008.661

Info

Resumé:

JB Metalindustri A/S (JB) opkøbte ultimo september 2007 konkurrenten Borre Metalvarefabrik A/S (BM). JB var ikke medlem af nogen arbejdsgiverorganisation og ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, mens BM derimod havde tiltrådt Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. I forbindelse med overtagelsen, blev der ikke foretaget en egentlig due diligence. JB holdt imidlertid et møde med ledelsen i BM, hvor man blandt andet drøftede de overenskomstmæssige forhold. JB fik også udleveret en mappe med materiale om de personalemæssige forhold i BM, herunder ansættelseskontrakterne. Efter overtagelsen sendte JB den 11. oktober 2007 et brev til CO-industri, hvor man frasagde sig Industriens Overenskomst og samtidig skrev, at man ikke ønskede at tiltræde den kollektive overenskomst, som medarbejderne på BM var omfattet af. Ved brev af 16. november 2007 anerkendte CO-industri frasigelsen af Industriens Overenskomst, men gjorde opmærksom, at der ikke var sket frasigelse af Industriens Funktionæroverenskomst, som herefter fortsat gjaldt. I brev af 5. december 2007 frasagde JB sig Industriens Funktionæroverenskomst, og de gjorde i den efterfølgende dialog gældende, at virksomheden hverken vidste eller burde vide, at medarbejderne på BM tillige var omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Der var derfor sket rettidig frasigelse af også denne. CO-industri afviste, at JB ikke burde have kendt til overenskomstforholdende på BM. Arbejdsretten lagde til grund, at JB ikke på baggrund af den gennemførte undersøgelse burde have været bekendt med, at også Industriens Funktionæroverenskomst var gældende for BM. Retten fandt under alle omstændigheder, at det ud fra ordlyden af JB's brev af 11. oktober 2007 burde have stået CO-industri klart, at JB var gået ud fra, at man med brevet havde frasagt sig enhver overenskomst, som BM måtte være omfattet af, også fordi det i høj grad måtte have formodningen imod sig, at JB skulle frasige sig Industriens Overenskomst uden samtidig at frasige sig Industriens Funktionæroverenskomst. CO-industri burde derfor have søgt det afklaret, om JB tillige ønskede at frasige sig Industriens Funktionæroverenskomst, uanset at denne ikke var explicit nævnt. Arbejdsretten fandt på den baggrund, at fristen i virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a først var begyndt at løbe fra det tidspunkt, hvor JB modtog CO-industris brev af 16. november 2007, og at der derfor var sket rettidig frasigelse ved JB's brev af 5. december 2007.