Arbejdsrettens dom af 15. januar 2009 i sag A2003.878

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Scandinavian IT Group A/S (SIG) (nu CSC Airline Solutions A/S) bebudede i 2001 et antal afskedigelser i virksomheden. Efter et forhandlingsforløb afvarslede SIG imidlertid afskedigelserne i marts 2002. I november 2002 skete en ny varsling af af-skedigelser. Der indledtes et forhandlingsforløb mellem SIG og PROSA/SAS. Der blev afskediget 16 ansatte, heraf 6 medlemmer af PROSA/SAS. Sagen vedrørte, om SIG i forbindelse med afskedigelserne havde begået brud på den tryghedsaftale, der var indeholdt i overenskomsten mellem SIG og PROSA/SAS, og på en samarbejdsaftale indgået mellem samme parter. Tryghedsaftalen indeholdt bl.a. bestemmelser om fremgangsmåden ved personalereduktioner, og samarbejdsaftalen indeholdt bl.a. bestemmelser om information mellem ledelse og ansatte. Arbejdsretten fandt, at SIG ikke havde tilsidesat tryghedsaftalens og samarbejdsafta-lens bestemmelser. Arbejdsretten lagde bl.a. vægt på, at det ikke var godtgjort, at SIG havde eller burde have haft tilstrækkeligt sikkert grundlag for at informere om kon-krete afskedigelsesplaner, før det rent faktisk skete i forløbet op til varslingen af af-skedigelser i november 2002, og at der ikke var grundlag for at antage, at der ikke skete reelle forhandlinger mellem parterne i efteråret 2002. Arbejdsretten fandt end-videre ikke grundlag for at anse tryghedsaftalens bestemmelser om hensynet til anci-ennitet, forekomsten af overarbejde og anvendelsen af IT-konsulenter i forbindelse med afskedigelser, for tilsidesat.