14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vurderingsloven  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2018, men er stadig relevant for visse vurderinger I.

Lov om vurdering af landets faste ejendomme i.

Dette afsnit er fra den opdaterede og konsoliderede version af vurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Vurderingsloven

I. Øvrige særlige bestemmelser

§47 Skatterådet kan bestemme, at offentlige myndigheder og selskaber, fonde, foreninger, selvejende institutioner m.v. efter anmodning er forpligtet til uden betaling at meddele told- og skatteforvaltningen de oplysninger, der kan tjene dem til vejledning ved udførelse af deres hverv. Det samme gælder oplysninger til skatteankeforvaltningen, vurderingsankenævnene og Landsskatteretten. Vægrer nogen sig ved at meddele de begærede oplysninger, kan told- og skatteforvaltningen om fornødent fremtvinge meddelelse af oplysningerne ved pålæg af daglige bøder.

§47A Senest samtidig med, at et dokument om overdragelse af fast ejendom indleveres til tinglysning, skal erhververen give oplysning om overdragelsen og vilkårene for denne i en særlig digital salgsindberetning. Ved anmeldelse af servitutter til tinglysning skal anmelderen senest på anmeldelsestidspunktet digitalt indberette oplysninger om servituttens indhold, som kan have betydning for ejendomsvurderingen.

Stk. 2 Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om, hvilke oplysninger indberetningerne efter stk. 1 skal indeholde, og til hvilke myndigheder disse oplysninger skal videregives.

§47B Med bøde straffes den, der er pålagt at afgive oplysninger efter § 38, og som forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver disse oplysninger til told- og skatteforvaltningen urigtigt eller vildledende.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§47C I sager om overtrædelse af § 47 B kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Der er en fejl i formuleringen af denne bestemmelse i den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation, de har skrevert "de statslige told- og skattemyndigheder" i stedet for "told- og skatteforvaltningen".

Den rigtige formulering, som vi også har brugt, er med "told- og skatteforvaltningen", jf. §81, nr. 13 i LOV nr 428 af 06/06/2005.

§47D Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves af told- og skatteforvaltningen til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2 Betales bøden ikke rettidigt, kan bødebeløbet m.v. inddrives ved udpantning efter reglerne i lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og ved lønindeholdelse efter reglerne i § 14 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 3 Eftergivelse og henstand for ubetalte bøder m.v., der skal betales efter denne lov, kan meddeles skyldneren efter reglerne i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

profile photo
Profilside