Voksenansvarsbekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af voksenansvarsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge

Bekendtgørelse nr. 263 af 15. marts 2024

Varighed af ophold af strafferetlige årsager på sikrede døgninstitutioner
§ 10

Ophold på en sikret døgninstitution må, når anbringelse sker som led i afsoning efter § 62, stk. 2, nr. 2, i barnets lov, højst vare 14 måneder.

Stk. 2 For unge idømt en foranstaltning, jf. straffelovens § 74 a, må ophold på en sikret døgninstitution, jf. § 62, stk. 2, nr. 3, i barnets lov, sammenlagt højst vare 12 måneder. Ophold på en sikret døgninstitution sammenlagt med ophold på et godkendt børne- og ungehjem, jf. § 43, stk. 1, nr. 6, herunder i form af et opholdssted eller en døgninstitution, i barnets lov, må højst vare 18 måneder. Ved ny kriminalitet kan retten dog forlænge foranstaltningen, herunder længstetiderne, med indtil 6 måneder.

Stk. 3 I beregningen af opholdstiden på den sikrede døgninstitution efter stk. 1 og 2 medregnes ikke den tid, hvor barnet eller den unge uden tilladelse har været fraværende fra døgninstitutionen, hvis der er tale om fravær i en sammenhængende periode på over 24 timer.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ophør af et barns eller en ungs anbringelse på en sikret døgninstitution, når afgørelsen er truffet efter § 62, stk. 2, nr. 2, i barnets lov. Kommunalbestyrelsen træffer tillige afgørelse om ophør af en ungs anbringelse på en sikret døgninstitution, når anbringelse er sket efter § 62, stk. 2, nr. 3, i barnets lov, dog inden for de rammer der er fastsat i dommen.