Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 15a

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Overførsel af provenu uden om hæverækkefølgen

- Side 248 -

Den erhvervsdrivende kan have et ønske om i forbindelse med delsalget eller det delvise ophør at hæve provenuet fra salget eller ved delophør en del af virksomhedens kapital. Derfor er det i VSL § 15 a, stk. 1 (delsalg) og § 15 a, stk. 3 (delophør), fastlagt, at den erhvervsdrivende uden om hæverækkefølgen kan overføre et beløb til privatøkonomien.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Ved et delsalg kan den erhvervsdrivende maksimalt overføre nettovederlaget til privatøkonomien. Se VSL § 15 a, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Da der ved en ophørssituation ikke opnås ny likviditet via et salgsprovenu, følger det af VSL § 15 a, stk. 3, at den erhvervsdrivende kan overføre et beløb svarende til en forholdsmæssig andel af kapitalafkastgrundlaget ultimo året før ophørsåret. Kapitalafkastgrundlaget er udtryk for den skatte-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 249 -

...reglen i VSL § 15 a, stk. 3, sidste pkt., hvoraf det fremgår, at finansielle aktiver holdes uden for beregningen. Finansielle aktiver er eksempelvis obligationer og andre finansielle produkter, som kan indgå i virksomhedsordningen. Derimod anses debitorer hidrørende fra salg af varer eller tjenesteydelser ikke for finansielle aktiver i denne relation.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Det er dog ikke uden konsekvenser at vælge denne løsning med overførsel af et vederlag til den erhvervsdrivende. Af VSL § 15 a, stk. 1 og 2, fremgår det, hvorledes den erhvervsdrivende skal forholde sig, såfremt der foreligger delsalg eller delophør.

Læs på Jurabibliotek

(...)

For det første skal der overføres et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen. En overførsel til mellemregningskontoen frigør midler til fri anvendelse for den erhvervsdrivende, og det fremgår direkte af VSL § 15 a, stk. 1, 1. pkt., at overførslen sker uden om hæverækkefølgen i VSL § 5.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...overførsel skal den erhvervsdrivende dog efter VSL § 15 a, stk. 2, medregne en forholdsmæssig andel af det opsparede overskud ultimo indkomståret forud for salgs- eller ophørsåret. Denne andel beregnes ved at sætte det overførte nettovederlag eller det beregnede nettovederlag i forhold til kapitalafkastgrundlaget ultimo året før salgs- eller ophørsåret.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 250 -

...eksemplet er der mulighed for at optimere til topskattegrænsen. Dette kan ske ved at reducere trækket på mellemregningskontoen med 92.283 kr. udregnet på basis af skattesatsen for den ældste opsparing (her 25 %). Herved forøges hævning af opsparet overskud med samme beløb, og der tillægges a conto virksomhedsskat med 25 % i den personlige indkomst.

Læs på Jurabibliotek


Skattepligtig omdannelse af virksomhed til selskab

Den erhvervsdrivende kan dog vælge at anvende reglerne om udtræk af vederlaget uden om hæverækkefølgen, jf. VSL § 15 a.

Læs på Jurabibliotek