Virksomhedsoverdragelsesloven § 6

Denne konsoliderede version af virksomhedsoverdragelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lov nr. 111 af 21. marts 1979,
jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002,
som ændret ved lov nr. 385 af 26. april 2017 og lov nr. 530 af 27. marts 2021

§ 6

Den, der overdrager en virksomhed eller en del deraf, og som i forbindelse med overdragelsen overvejer at iværksætte foranstaltninger for lønmodtagerne, skal i rimelig tid inden overtagelsen indlede forhandlinger med lønmodtagernes repræsentanter eller, såfremt sådanne ikke er valgt eller udpeget, de berørte lønmodtagere med henblik på at nå frem til en aftale.

Stk. 2 Er erhververen i forvejen virksomhedsindehaver, gælder bestemmelsen i stk. 1 tilsvarende for erhververen i forhold til de på dennes virksomhed berørte lønmodtagere.