Bøger, som nævner Virksomhedsomdannelsesloven § 4

Beskatningen ved stiftelsen af selskabet

- Side 471 -

...værdi af virksomhedens aktiver og passiver, se nærmere virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2-5. Denne lavere skattemæssige anskaffelsessum vil føre til en højere beskatning for aktieejeren (den oprindelige indskyder) ved et senere salg af aktierne, da anskaffelsessummen fradrages i salgssummen for at konstatere den opnåede skattemæssige fortjeneste.

Læs på JurabibliotekBeskatningen ved selskabsophør

- Side 477 -

...aktierne. Konstateres der derimod et skattemæssigt tab, kan dette til dels udnyttes ved, at selskabsdeltageren forinden likvidationen gennemfører et »skattesalg« af aktierne m.v. Dette sker til en kurs, der svarer til det forventede likvidationsprovenue, hvorved der konstateres et tab, hvis skatteværdi kan fradrages i deltagerens øvrige indtægter.

Læs på Jurabibliotek