Bøger, som nævner Virksomhedsomdannelsesloven § 4

Omdannelse til kapitalselskaber – anvendelse af skuffeselskaber

- Side 157 -

...en skattefri virksomhedsomdannelse, vil virksomhedsejerens skattemæssige anskaffelsestidspunkt for kapitalandelene i relation til aktieavancebeskatningsloven være tidspunktet for overdragelsen af virksomheden til selskabet, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 3, og således ikke tidspunktet for erhvervelse af kapitalandelene i skuffeselskabet.

Læs på JurabibliotekAnskaffelsessum/indskudskonto

- Side 177 -

Ved opgørelsen af, om der er en negativ anskaffelsessum på aktierne i den situation, hvor virksomhedsejeren omdanner en ud af flere virksomheder i virksomhedsordningen, skal der tages udgangspunkt i kapitalandelenes anskaffelsessum opgjort efter virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2 og 3, men

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 178 -

...Vejledning 2023-1, punkt C.C.7.2.2. Opstår den negative anskaffelsessum eller den negative indskudskonto som følge af en ændring af den opgjorte anskaffelsessum eller en ændret skatteansættelse, kan en udligning ske senest en måned efter SKATs meddelelse om, at betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 5, ikke er opfyldt, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 5.

Læs på JurabibliotekFlere ejere

- Side 181 -

Indbetalingen til selskabet skal medtages som et aktiv i åbningsbalancen og skal være foretaget forud for omdannelsestidspunktet. Indbetalingen til selskabet får ingen skattemæssige konsekvenser for hverken selskabet eller den, der indbetaler beløbet. Beløbet tillægges aktiernes anskaffelsessum opgjort i medfør af virksomhedsomdannelseslovens § 4.

Læs på JurabibliotekSKATs korrektionsadgang

- Side 182 -

...medfører, at betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 5, ikke er opfyldt, finder lovens regler imidlertid stadig anvendelse, såfremt virksomhedsejeren udligner en eventuel negativ anskaffelsessum eller et negativt indestående på indskudskontoen ved indbetaling til selskabet, senest en måned efter at SKAT har meddelt, at § 2, stk. 1, nr. 5, ikke er opfyldt.

Læs på JurabibliotekDe skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren

- Side 184 -

...medfører, at såfremt virksomhedsejeren anvender bestemmelserne i loven, indgår fortjeneste eller tab på aktiver og passiver i virksomheden ikke i den skattepligtige indkomst. Det er dog kun fortjeneste og tab på aktiver og passiver, der indgår i virksomheden, som er undtaget fra beskatning. Såfremt der eksempelvis indskydes en blandet benyttet ejendom i

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 185 -

...omdannelsestidspunktet, skal der foretages en opgørelse over den skatteforpligtelse, der udskydes. Opgørelsen sker, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2, således, at de kapitalandele, som ejeren erhverver ved omdannelsen, anses for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 187 -

...hertil SKM 2008.875 LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at en virksomhedsejer var berettiget til at modregne skattemæssigt opgjort tab på en ejendom i skattepligtig fortjeneste af andre ejendomme i overensstemmelse med ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, ved opgørelse af aktiernes anskaffelsessum efter virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 190 -

...et eksempel, hvor den udskudte skat kommer til beskatning ved en likvidation af selskabet. Afståelse af kapitalandelene i enhver af disse situationer vil således medføre, at den latente skat, der hviler på kapitalandelene, kommer til beskatning. Beskatningen i disse situationer sker i medfør af aktieavancebeskatningslovens almindelige regler herom.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 191 -

...Virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 4, 2. pkt., medfører imidlertid, at såfremt kapitalandelene afstås til det udstedende selskab, og såfremt aktieavancebeskatningslovens regler ikke finder anvendelse, medregnes en eventuel afståelsessum samt en til den afståede del af aktiekapitalen svarende del af den negative anskaffelsessum i ejerens indkomst.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...i ejerens skattepligtige indkomst. Såfremt kapitalejeren i forbindelse med en rekonstruktion af selskabet nedsætter selskabskapitalen til dækning af underskud, vil en forholdsmæssig del af den negative anskaffelsessum således komme til beskatning, uanset at kapitalejeren ikke modtager noget beløb fra selskabet i forbindelse med kapitalnedsættelsen.

Læs på JurabibliotekKorrektion – omgørelse

- Side 195 -

...skatteansættelse eller indskudskonto, men derimod eksempelvis, at man har overset kravet i forbindelse med gennemførelse af virksomhedsomdannelsen, kan virksomhedsejeren ansøge myndigheden om, at virksomhedsomdannelsesloven alligevel finder anvendelse. Det vil ligeledes her være en forudsætning, at den negative anskaffelsessum eller indskudskonto udlignes.

Læs på Jurabibliotek