14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vikarloven § 8

Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vikarloven og bygger på lov nr. 595 af 12. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Overtrædelse af § 4, stk. 2, og § 7, stk. 1, straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Et vikarbureau, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 3, stk. 1-4, straffes med bøde.

•••

Stk. 3 En vikar, hvis rettigheder i henhold til denne lovs § 3, stk. 1-4, og § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, er krænket, kan tilkendes en godtgørelse.

•••

Stk. 4 For vikarer, der er omfattet af en overenskomst som nævnt i § 3, stk. 5, § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 2, kan sager om krænkelse af rettighederne efter en sådan overenskomst, herunder om en godtgørelse svarende til den i stk. 3 nævnte, som ikke bliver behandlet ad fagretlig vej, afgøres ved de civile domstole.

•••

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside