VFV-loven Kapitel 3

Denne konsoliderede version af vFV-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Lov nr. 488 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. august 2017,
som ændret ved lov nr. 913 af 21. juni 2022

Kapitel 3 1 Videregående uddannelse for voksne
Formål og indhold
§ 10

Videreuddannelsessystemet på de videregående niveauer omfatter følgende uddannelser:

 • 1) Akademiuddannelse

 • 2) Diplomuddannelse.

 • 3) Masteruddannelse.

§ 11

En videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet skal udgøre et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt, der dokumenterer, at niveauet for den pågældende uddannelse er opnået, jf. §§ 12, 13 og 14.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvordan uddannelsen måles i overensstemmelse med et meritoverførselssystem.

Stk. 3 En videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet kan gennemføres som

 • 1) en uddannelse, som uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om (reguleret forløb), eller som

 • 2) en uddannelse, der tilrettelægges i en personlig uddannelsesplan (fleksibelt forløb).

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter aftale med den pågældende minister godkende, at videregående uddannelser, som andre ministre har fastsat regler om, indgår som regulerede forløb i videreuddannelsessystemet. De pågældende uddannelser finansieres efter de regler, der gælder for uddannelserne. Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

§ 12

Akademiuddannelse skal gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer kvalificere voksne til at kunne varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau.

Stk. 2 Akademiuddannelse har et omfang svarende til 1 årsværk omregnet til heltidsuddannelse, hvoraf afgangsprojektet har et omfang svarende til mindst 1/10 årsværk.

Stk. 3 Akademiuddannelse, herunder afgangsprojektet, gennemføres på et niveau, der svarer til en erhvervsakademiuddannelse.

Stk. 4 En akademiuddannelse giver ret til betegnelsen AU. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse.

§ 13

Diplomuddannelsen skal gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer kvalificere voksne til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

Stk. 2 Diplomuddannelsen har et omfang svarende til 1 årsværk omregnet til heltidsuddannelse, hvoraf afgangsprojektet har et omfang svarende til mindst 1/5 årsværk.

Stk. 3 Diplomuddannelsen, herunder afgangsprojektet, gennemføres på et niveau, der svarer til en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse.

Stk. 4 En diplomuddannelse giver ret til betegnelsen Diplom. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse.

§ 14

Masteruddannelsen skal gennem udvikling på videnskabeligt grundlag af faglige og personlige kompetencer kvalificere voksne til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

Stk. 2 Masteruddannelsen har normalt et omfang svarende til 1 årsværk omregnet til heltidsuddannelse, hvoraf afgangsprojektet har et omfang svarende til mindst 1/5 årsværk.

Stk. 3 Masteruddannelsen, herunder afgangsprojektet, gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse.

Stk. 4 En masteruddannelse giver ret til betegnelsen Master. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse.

Adgang til uddannelserne og individuel kompetencevurdering
§ 15

Adgang til videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på mindst følgende niveau, jf. dog stk. 6, nr. 2:

 • 1) Til akademiuddannelse: En ungdomsuddannelse eller en grunduddannelse for voksne.

 • 2) Til diplomuddannelse: En erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller et særligt indgangsforløb til diplomuddannelsen.

 • 3) Til masteruddannelse: En mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb.

Stk. 2 Et fleksibelt forløb kan efter den modtagende institutions konkrete vurdering give adgang til en uddannelse på det følgende niveau i videreuddannelsessystemet.

Stk. 3 Den ændring, som er indsat ved § 1, nr. 1, i lov nr. 913 af 21. juni 2022, ophæves den 1. juli 2027, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 913 af 21. juni 2022. Ud over den adgangsgivende uddannelse skal ansøgeren have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse for at kunne optages på en videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet, jf. dog stk. 6, nr. 3, og stk. 8.

Stk. 4 Til de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte uddannelser optagerinstitutionen ansøgere, som har realkompetence, der efter en individuel kompetencevurdering anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Institutionen kan i øvrigt optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgang til uddannelserne.

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om,

 • 1) at andre uddannelser, herunder private, kan give adgang til uddannelserne i videreuddannelsessystemet,

 • 2) særlige adgangskrav til en uddannelse og

 • 3) fravigelse af kravet om erhvervserfaring.

Stk. 7 Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring, jf. stk. 3, for så vidt angår optagelse på Forsvarets militære diplomuddannelse. Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Stk. 8 Stk. 8 er indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 913 af 21. juni 2022, men denne indsættelse ophæves den 1. juli 2027, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 913 af 21. juni 2022. Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 3, for så vidt angår optagelse på en diplomuddannelse i skat.

Stk. 9 Stk. 9 er indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 913 af 21. juni 2022, men denne indsættelse ophæves den 1. juli 2027, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 913 af 21. juni 2022. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangskrav til en diplomuddannelse i skat.

§ 15a

Individuel kompetencevurdering har til formål at give ansøgeren anerkendelse af dennes samlede viden, færdigheder og kompetencer (realkompetencer) i forhold til en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse. Anerkendelse af kompetence sker på baggrund af afklaring, dokumentation og vurdering af deltagerens individuelle kompetencer i forhold til adgangskrav til uddannelsen eller målbeskrivelserne i uddannelsesreglerne.

Stk. 2 Anerkendelse af realkompetencer gives af den institution, der har gennemført kompetencevurderingen efter ansøgerens anmodning, jf. dog stk. 6 og § 15 b, stk. 3.

Stk. 3 Anerkendelse gives i form af

 • 1) bevis for adgang til en uddannelse eller til dele af en uddannelse, jf. § 15,

 • 2) bevis for dele af en uddannelse, jf. § 20, eller

 • 3) bevis for fuldført uddannelse, jf. § 21.

Stk. 4 Individuel kompetencevurdering foretages efter anmodning fra ansøgeren. Når vurderingen skal give grundlag for ansøgning om adgang til en uddannelse, gennemføres kompetencevurderingen forud for optagelsen.

Stk. 5 Ansøgeren fremlægger fornøden dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet.

Stk. 6 Uddannelsesinstitutionen kan afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis den skønner, at ansøgerens dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til adgangskravene til eller målene for den uddannelse eller de uddannelsesdele, som kompetencerne ønskes vurderet i forhold til.

§ 15b

Kompetencevurdering foretages af uddannelsesinstitutionen i forhold til de uddannelser og dele heraf, som institutionen er godkendt til at udbyde, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Personer, der deltager i individuel kompetencevurdering, er ud over reglerne om uddannelsens mål ikke omfattet af de regler, der i øvrigt gælder for studerende på institutionen.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om kompetencevurdering, herunder om tilrettelæggelse, varighed og gennemførelse, samt om beviset og de rettigheder, beviset giver.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til kvalifikationer for personer, der foretager individuel kompetencevurdering.