14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 46

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Ejeren af en virksomhed, der ønsker at anvende lokaler i virksomheden som et lager for opbevaring af ikke-konforme fødevarer i en frizone, et toldoplag, en skibsprovianteringsvirksomhed eller et særligt provianteringslager, skal sikre, at disse lokaler forinden er veterinært udpeget af Fødevarestyrelsen. Den veterinære udpegning omfatter kun de fødevarer, der er omfattet af virksomhedens toldbevilling.

•••

Stk. 2 Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal sendes til kontrolenheden på et skema, jf. den i bilag 8 viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevillingen fra Toldstyrelsen.

•••

Stk. 3 Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at der er et lokale af passende størrelse til rådighed for det personale, som udfører veterinærkontrollen.

•••

Stk. 4 Ejeren af virksomheden skal sikre, at det i stk. 3 omhandlede lokale udelukkende er forbeholdt det personale, som udfører veterinærkontrollen, og at lokalet som minimum indeholder:

  • 1) En telefon.

  • 2) En telefax.

  • 3) En computer til modtagelse og afsendelse af TRACES-meddelelser, jf. dog stk. 5.

  • 4) Øvrige passende kontorfaciliteter.

•••

Stk. 5 Kontrolenheden kan bruge egen bærbar pc i stedet for kravet i § 4, nr. 3.

•••

Stk. 6 Ejeren af virksomheden skal sikre, at lagre i frizoner, skibsprovianteringsvirksomheder, særlige provianteringslagre samt toldoplag m.v. udpeges på ny, jf. stk. 1, hvis de undergår væsentlige bygningsmæssige ændringer.

•••
profile photo
Profilside